Na przełomie epok. Historia Zakładu Historii Oświaty i Kultury w latach 1970–1997

Krzysztof Stopka

Abstrakt

The Department of the History of Education and Culture at the Institute of History at the Jagiellonian University (Krakow) was established on February 1, 1971 in place of the Chair of the History of Science and Education. Since its beginning, it was located in the Kołłątaj Collegium at St. Anna St. 6, at first in the left wing of the building, and then – since 1980 – in its right wing. The heads of the Department in the years 1971–1997 were the professors: Jan Hulewicz, Kamilla Mrozowska and Renata Dutkowa. The Department also employed the scientific staff: Leszek Hajdukiewicz (head of the Archives of the Jagiellonian University), Julian Dybiec, Kazimierz Szczurek, Andrzej Kazimierz Banach, Krzysztof Stopka. The librarians of the Department were: Elżbieta Babuchowska, Joanna Plutecka and Krzysztof Stopka. In 1984, the librarian’s position was eliminated, and the department’s library was from that point onwards taken care of by the younger academics. Scientific research focused on the history of the Polish education: cathedral schools in the Middle Ages, secondary education in Krakow in the nineteenth century and the University of Krakow from the fifteenth to the twentieth century. Research was also undertaken on the Commission of National Education; the Polish Academy of Arts and Sciences; scientific and educational patronage in Galicia during the autonomous era; Galicia as a part of the Austrian school system as well as scientific and intellectual relations between Poland and other European countries; city culture (Stary Sącz, Nowy Sącz and Zakopane); historical biography was practiced as well. The teaching staff of the Department were mainly present at the Institute of History and the Institute of Pedagogy, but they were also involved in other fields of study at the Faculty of Philosophy and History (later Faculty of History) as well as at other faculties and inter-faculty units of the university. Occasionally they also took up employment at other higher education institutions. They additionally participated in the work of committees and commissions of the Polish Academy of Sciences (and later on those of the Polish Academy of Arts and Sciences) as well as in editorial boards for dictionaries and bibliographies.

Słowa kluczowe: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii, Zakład Historii Oświaty i Kultury, nauka, dydaktyka, działalność kulturalno-oświatowa, Jagiellonian University, Institute of History, the Department of the History of Education and Culture, research, teaching, cultural and educational activities
References

Źródła archiwalne

Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności

K III – 258 (spuścizna R. Dutkowej; w porządkowaniu)

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego (AUJ)

DSO II (teczka personalna R. Dutkowej, J. Dybca, L. Hajdukiewicza, J. Hulewicza, K. Mrozowskiej, J. Pluteckiej, K. Szczurka).

Akta własne Instytutu Historii

Teczka 30: Sprawy Zakładów Instytutu Historii UJ 1969/1970

Teczka 31: Sprawy Zakładów Instytutu Historii UJ 1970/71

Teczka 37: Sprawozdania z działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Instytutu Historycznego za lata 1968–1972

Teczka 38: Sprawozdania z działalności naukowo-badawczej Instytutu Historii UJ (1972–1975)

Teczka 50: Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej Instytutu Historii UJ za rok akademicki 1986/1987

Teczka 51: Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej Instytutu Historii UJ za rok akademicki 1989/1990

Instytut Historii

Katedra Historii Kultury, Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki. Pracownia Historii Kultury, Nauki i Edukacji Historycznej: Księga protokołów Katedry Historii Nauki i Oświaty (później Zakładu Historii Oświaty i Kultury) założona 1 października 1968 roku (do 1 października 2021 roku)

Notatka dr. Juliana Dybca z grudnia 1970 roku

Rozmowy z prof. Julianem Dybcem, Kraków, 29 X 2020, 8 IX 2021, 14 I 2022

Źródła drukowane

Instytut Historii. Uniwersytet Jagielloński. Program studiów historycznych na rok akademicki 1993/1994, Kraków 1993.

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Program studiów historycznych w Uniwersytecie Jagiellońskim. Rok akademicki 1994/1995, Kraków 1994.

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Program studiów historycznych w roku akademickim 1995/1996, Kraków 1995.

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Program studiów historycznych w Uniwersytecie Jagiellońskim. Rok akademicki 1996/97, Kraków 1996.

Uniwersytet Jagielloński. Skład osobowy na rok akademicki 1970/1971, Kraków 1971.

Uniwersytet Jagielloński. Skład osobowy na rok akademicki 1972/1973, Kraków 1973.

Uniwersytet Jagielloński. Skład osobowy w roku 1983, Kraków 1983.

Uniwersytet Jagielloński. Skład osobowy, cz. I: Według stanu zatrudnienia z dnia 31 III 1988, Kraków 1988.

Uniwersytet Jagielloński. Skład osobowy, cz. II: Według stanu zatrudnienia z dnia 15 IX 1993, [Kraków] grudzień 1993.

Uniwersytet Jagielloński. Skład osobowy, cz. I: Według stanu zatrudnienia z dnia 1 I 1997, [Kraków] styczeń 1997.

Uniwersytet Jagielloński. Spis wykładów na rok akademicki 1970/1971. Wydział Filozoficzno-Historyczny, 2, Kraków 1970.

Uniwersytet Jagielloński. Spis wykładów na rok akademicki 1971/1972. Wydział Filozoficzno-Historyczny, Kraków 1971.

Uniwersytet Jagielloński. Spis wykładów na rok akademicki 1972/1973. Wydział Filozoficzno-Historyczny, Kraków 1972.

Uniwersytet Jagielloński. Spis wykładów na rok akademicki 1974/1975Wydział Filozoficzno-Historyczny, Kraków 1974.

Uniwersytet Jagielloński. Spis wykładów na rok akademicki 1975/1976Wydział Filozoficzno-Historyczny, 2, Kraków 1975.

Opracowania

The Activities of Polish Scholars and Scientists in Exile during the Second World War [w:] Universities during World War II: Materials of the International Symposium Held at the Jagiellonian University on the 40 Anniversary of “Sonderaktion Krakau”, Cracow, October 22–24 1979, eds. J. Buszko, I. Paczyńska, Kraków 1984, s. 351–367.

Babuchowska E., Szkoła wydziałowa poznańska 1773–1794, praca magisterska obroniona w Zakładzie Historii Oświaty i Kultury, 1971.

Banach A.K., Sylwetka naukowa Profesora Juliana Dybca [w:] Virtuti et ingenio. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Julianowi Dybcowi, red. A.K. Banach, Kraków 2013, s. 9–15.

Bartoszewski W., Model kultury polskiej w konspiracji 1939–1945, „Więź” 1977, R. 20, s. 70–82.

Barycz H., Historia SzkółNowodworskich. Od założenia do reformy H. Kołłątaja, Kraków 1988.

Berbelicki W., Hulewicz J., Kłopoty z pamiętnikami. W sprawie książki Anieli Gruszeckiej-Nitschowej „Całe życie nad przyrodą mowy polskiej” [w:] Silva Rerum. Series nova, wychodzi, jak jest gotowa, redagują sowizdrzały, co Warszawy nie widziały, niech im sprzyja łaska boska i wolna (choć goła) Rzeczpospolita Krakowska. Sylvę niniejszą wydumał, zbierał i przygotował Tadeusz Ulewicz przy współdziałaniu przyjacielsko-krytycznym Władysława Berbelickiego, Kraków 1981, s. 213–222.

Bibliografia publikacji prof. dr. hab. Andrzeja Kazimierza Banacha za lata 1972–2014 [w:] Amico, socio et viro docto. Księga ku czci profesora Andrzeja Kazimierza Banacha, red. T. Pudłocki, K. Stopka, Kraków 2015, s. 11–22.

Dawna książka i kultura. Materiały międzynarodowej sesji naukowej z okazji pięćsetlecia sztuki drukarskiej w Polsce, red. S. Grzeszczuk, A. Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1975.

Dutkowa R., Blaski i cienie galicyjskiego gimnazjum klasycznego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 1989, z. 89, s. 87–104.

Dutkowa R., Edukacyjny róg obfitości [w:] Zakopane. Czterysta lat dziejów, red. R. Dutkowa, t. II, cz. IV, Kraków 1991, s. 527–565.

Dutkowa R., Les études de jeunes Polonais dans les universités étrangères au XIX siècle. Un esquisse du problème [w:] Pérégrinations academique : IVéme session scientifique internationale Cracovie, 19–21 mai 1983, red. M. Kulczykowski, Kraków 1989, s. 131–160.

Dutkowa R., Galicyjskie „sejmy nauczycielskie”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 1987, z. 81, s. 87–104.

Dutkowa R., Jan Hulewicz – uczony i pedagog, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1982, R. 24, s. 223–233.

Dutkowa R., Jeden trudny żywot nauczycielski (Michał Maciejowski) [w:] Studia z dziejów oświaty i kultury umysłowej w Polsce XVIII–XX w. Księga ofiarowana Janowi Hulewiczowi, red. R. Dutkowa, J. Dybiec, L. Hajdukiewicz, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977, s. 221–235.

Dutkowa R., Komisja Edukacji Narodowej, Warszawa 1973. 

Dutkowa R., Oświata i wychowanie w Galicji w polskiej historiografii ostatniego czterdziestolecia, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1986, R. 4, s. 395–429.

Dutkowa, R. Po trzecim jubileuszu. Przegląd wydawnictw z lat 1966–1974 dotyczących Komisji Edukacji Narodowej, „Kwartalnik Historyczny” 1975, R. 82, s. 795–810.

Dutkowa R., Polityka szkolna w Galicji 1868–1890 [w:] Galicja i jej dziedzictwo, t. 3: Nauka i oświata, red. A. Meissner, J. Wyrozumski, Rzeszów 1995, s. 137–149.

Dutkowa R., Szkolnictwo Krakowa w czasach Księstwa Warszawskiego [w:] Kraków w czasach Księstwa Warszawskiego, Kraków 1989, s. 43–57.

Dutkowa R., Szkolnictwo średnie Krakowa w I połowie XIX wieku (1801–1846), Wrocław 1976.

Dutkowa R., Tradycje Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie [w:] W kręgu Wielkiej Reformy. Sesja naukowa w Uniwersytecie Jagiellońskim w dwusetną rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, 24–26 października 1973, red. R. Dutkowa, K. Mrozowska, Warszawa–Kraków 1977, s. 292–311.

Dutkowa R., L’Université Jagellone et l’enseignement secondaire au XIXe siècle (1801–1914) [w:] L’Universitéet l’enseignement extrauniversitaire XVIe–XIXe siècle, IIème Session Scientifique Internationale, Cracovie 11–12 mai 1979, réd. M. Kulczykowski, Kraków 1983, s. 63–83.

Dybiec J., Bibliografia prac prof. dr. Henryka Barycza za lata 1966–1993, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1995, R. 40, s. 143–159.

Dybiec J., Bibliografia prac prof. dr Kamilli Mrozowskiej 1930–1984, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 1987, z. 81, s. 179–192.

Dybiec J., Księgozbiór Zakładu Historii Oświaty i Kultury Uniwersytetu JagiellońskiegoZ dziejów tworzenia bibliotek naukowych w Krakowie w XX wieku [w:] Historia vita memoriae. Prace dedykowane księdzu profesorowi Stanisławowi Ludwikowi Piechowi, red. J. Bednarczyk, Kraków 2009, s. 515–527.

Les étudiants –liens sociaux, culture, moeurs du Moyen-Age jusqu’au XIXe siècle. Vème session sientifique internationale, Cracovie 28–30 mai 1987, réd. M. Kulczykowski, Kraków 1991.

Estreicher K. jr., Dziennik wypadków, t. VI: 1975–1980, Kraków 2013, s. 658–663.

Les grandes réformes des universités européennes du XVIe au XXe siècles : IIIème session scientifique internationale Cracovie 15–17 mai 1980, Kraków 1985.

L’histoire des universites. Problemes et methodes, 1er Session Scientifique Internationale, Cracovie, 13–14 Mai 1978, réd. M. Kulczykowski, Warszawa–Kraków 1980.

Historical Compendium of European Universities / Répertoire historique des universités européennes, ed. L. Jílek, Geneve 1984.

Hulewicz J., Dyskusja nad stanem badań tajnej oświaty w Polsce w latach drugiej wojny światowej, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1978, R. 21, s. 452–461.

Hulewicz J., Listy do redakcji, „Więź” 1978, R. 21, s. 151 (polemika z W. Bartoszewskim).

Hulewicz J., rec.: Wojtal J., Wydawnictwo Książek Szkolnych w Zakładzie Narodowym imienia Ossolińskich 1878–1918, Wrocław 1978, „Studia Historyczne” 1979, R. 22, z. 3, s. 516–519.

Jobert A., La Commission d’Education Nationale en Pologne (1773–1794), son œuvre d’instruction civique, Grenoble 1941.

Jobert A., Komisja Edukacji Narodowej w Polsce (1773–1794). Jej dzieło wychowania obywatelskiego, przeł. i uzup. M. Chamcówna, przedm. H. Barycz, Wrocław 1979.

Klimowicz M., Jan Hulewicz (1907–1980), „Ruch Literacki” 1981, t. 22, s. 254.

Mrozowska K., By Polaków zrobić obywatelami, Kraków 1993.

Mrozowska K., Czy początki szkolnictwa zawodowego?, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1996, t. 37, s. 37–50.

Mrozowska K., Funkcjonowanie systemu szkolnego Komisji Edukacji Narodowej na terenie Korony w latach 1783–1793, Wrocław 1985.

Mrozowska K., L’héritage des jésuites en Pologne dans l’activité de la Commission de l’Education Nationale, 1773–1794, „Rassegna di Pedagogia” 1987, nr 45, s. 269–277.

Mrozowska K., Listy z prowincji. Korespondencja wizytatorów generalnych, rektorów i nauczycieli ze SzkołąGłównąKoronną1779–1794, Warszawa 1998.

Mrozowska K., Nauka i polityka. Uniwersytet Jagielloński i Hugo Kołłątaj, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica” 1987, t. 17, s. 7–22.

Mrozowska K., Pierwsza w Koronie. Szkoły Nowodworskie w latach 1777–1795. W 400-lecie powołania do życia pierwszej kolonii akademickiej w Krakowie, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1988, t. 31, s. 37–77.

Mrozowska K., La reforme scolaire en Pologne au siècle des Lumières [w:] Les Lumières en Hongrie, en Europe Centrale et en Europe Orientale. Actes du Cinquieme Colloque de Matrafüred 24–28 Octobre 1981, Budapest 1984, s. 289–305.

Mrozowska K., Twórcy historii wychowania jako dyscypliny naukowej, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1989, t. 32, s. 107–123.

Orłowicz M., Pamiętniki, oprac. W. Bieńkowski, J. Hulewicz, „Studia Historyczne” 1979, R. 22, s. 85–129, 295–333.

An Outline of the History of Polish Culture, ed. B. Klimaszewski, Kraków 1984.

Paszkiewicz H., The Origin of Russia, London 1954.

Paszkiewicz H., Początki Rusi, z rękopisu przyg. K. Stopka, Kraków 1996.

Pérégrinations academique : IVéme session scientifique internationale Cracovie, 19–21 mai 1983, réd. M. Kulczykowski, Kraków 1989.

Poplatek J., Komisja Edukacji Narodowej. Udział byłych jezuitów w pracach Komisji Edukacji Narodowej, uzup. L. Grzebień, przyg. do druku J. Paszenda, Kraków 1973.

Pudłocki T., Andrzej Kazimierz Banach – z Sądecczyzny na uniwersyteckie szczyty, „Studia Sandeciana” 2021, t. 2, s. 405–422.

Pudłocki T., Renata Dutkowa (14 VIII 1927–6 X 2015) [w:] Kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok akademicki 2015/2016, red. M. Stinia, Kraków 2021, s. 349–352.

Pudłocki T., Renata Dutkowa (w tym zeszycie)

Sapia-Drewniak E., Kamilla Mrozowska (1917–2002). Nauczycielka, uczona, mistrz, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2016, R. 59, s. 209–222.

Sonder le passée àla recherche de l’Université / Interrogating the Past: In Search of the University. CRE –Information, New Series, no. 69, 1st Quarter 1985, Geneve 1985. Stopka K., Kamilla Mrozowska (w tym zeszycie).

Stopka K., Kościół ormiański w Polsce średniowiecznej, „Nasza Przeszłość” 1984, t. 62, s. 27–95.

Stopka K., Leszek Hajdukiewicz (w tym zeszycie)

Stopka K., Męczennicy sandomierscy. Legenda i rzeczywistość, „Nasza Przeszłość” 1993, t. 80, s. 51–99.

Stopka K., Origins of Armenian Church Organization in Ruthenia, „Armenian Review” 1985, t. 38, nr 2, s. 1–12.

Stopka K., Ormianie w dziejach Polski (w związku z pracą: G. Petrowicz, La Chiesa armena in Polonia, parte terza 1686–1954, Roma 1988), „Biuletyn Informacyjny Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu” 1996, nr 2, s. 208–210.

Stopka K., Les programmes d’études dans les universités médiévales, et dans l’Université de Cracovie en particulier [w:] L’Universite et la ville au Moyen Age et d’autres questions du passé universitaire, réd. J. Wyrozumski, Kraków 1993, s. 99–114.

Stopka K., Profesor Andrzej Kazimierz Banach [w:] Amico, socio et viro docto. Księga ku czci profesora Andrzeja Kazimierza Banacha, red. T. Pudłocki, K. Stopka, Kraków 2015, s. 23–27.

Stopka K., Próby chrystianizacji Litwy w latach 1248–1263, „Analecta Cracoviensia” 1987, t. 19, s. 3–68.

Stopka K., Sadok [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 34, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992, s. 287–289.

Stopka K., Serebkowicz Krzysztof [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 35, Warszawa–Kraków 1995, s. 296–299.

Stopka K., Siekierzyński Ambroży, zwany Ormiańczykiem [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 36, Warszawa–Kraków 1996, s. 575–576.

Stopka K., Studia nad genezą szkół katedralnych w Polsce średniowiecznej, „Studia Historyczne” 1993, t. 36, s. 3–21.

Stopka K., Szkoły katedralne metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu. Studia nad kształceniem kleru polskiego w wiekach średnich, Kraków 1994 (Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego PAU, t. 76).

Stopka K., Szkoły katedralne metropolii gnieźnieńskiej. Studia nad kształceniem kleru polskiego w wiekach średnich, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności” 1993, t. 67, s. 36–40.

Stopka K., Z badań nad szkolnictwem pozauniwersyteckim w Polsce średniowiecznej, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1988, R. 31, s. 391–411.

Stinia M., Julian Dybiec (w tym zeszycie).

Szymborski W., Bibliografia prac prof. dr. hab. Juliana Dybca [w:] Virtuti et ingenio. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Julianowi Dybcowi, red. A.K. Banach, Kraków 2013, s. 21–27.

Szymborski W., Jan Hulewicz (1907–1980) – profesor, społecznik, ludowiec (w tym zeszycie). 

Universitates Studiorum saec. XVIII et XIX. Etudes présentées par la Commission Internationale pour l’histoire des Universités en 1977, sous la dir. de A. Gieysztor, M. Koczerska, Varsovie 1982

L’Universitéet l’enseignement extrauniversitaire XVIe–XIXe siècle, IIème Session Scientifique Internationale, Cracovie 11–12 mai 1979, réd. M. Kulczykowski, Kraków 1983.

Universités de Pologne, 1364–1982, Warszawa 1988.

Zakopane. Czterysta lat dziejów, t. I–II, red. R. Dutkowa, Kraków 1991.

Zaleska (Zwolska) H., Bibliografia prac prof. Jana Hulewicza za lata 1928–1975 [w:] Studia z dziejów oświaty i kultury umysłowej w Polsce XVIII–XX w. Księga ofiarowana Janowi Hulewiczowi, red. R. Dutkowa, J. Dybiec, L. Hajdukiewicz, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977, s. 309–377.

Zdanek M., Dzieło naukowe i bibliografia prac Leszka Hajdukiewicza, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 2015, t. 59, s. 221–247.