Historia Zyndranowej i Barwinka w latach 1830–1936 w świetle diecezjalnych szematyzmów greckokatolickich

Witold Grzesik

Abstrakt

The history of Zyndranowa and Barwinek in the years 1830–1936 in the light of the shematisms of the Greek Catholic Diocese of Przemyśl

The article contains a description of the analysis carried out on the data contained in the annual shematisms (census publications) of the Greek Catholic diocese in Przemyśl, on the example of the parish in Zyndranowa in the years 1830–1936. Subsequent annals contain information concerning, among others, the number of believers, churches and parish priests; as well as the property status of parishes, schools, church and rural institutions. The author conducts a detailed review of these data, referring to the historical, social and economic context. Particular attention was paid to the demo- graphic data. In order to assess the reliability of the source, a comparison of the data with other con- temporary materials was made, including shematisms issued by the government of Galicia and the Roman Catholic Diocese of Przemyśl. The analysis shows a high convergence of data, especially those directly concerning the population, property and financial status of the Greek Catholic parish.

Słowa kluczowe: Galicja, szematyzm, periodyki sprawozdawcze, grekokatolicyzm, Łemkowszczyzna, XIX wiek, Galicia, shematism, reporting periodicals, Greek Catholic Church, Lemkovyna, 19th century
References

Adamczyk M., Szkolnictwo ludowe w greckokatolickiej diecezji przemyskiej w latach 1772-1867 [w:] Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 3, red. S. Stępień, Przemyśl 1996, s. 127-163.

Budzyński Z., Ludność pogranicza polsko-ruskiego w drugiej połowie XVIII wieku. Stan, rozmieszczenie, struktura wyznaniowa i etniczna, t. 1-2, Rzeszów 1993.

Gruiński S., Dzieje szkolnictwa ludowego w Galicyi. Cz. 1 (Czasy przed zaprowadzeniem autonomii 1772-1861), Lwów 1916.

Grzesik W., Traczyk T., Wadas B., Beskid Niski. Od Komańczy do Wysowej, Warszawa 2012.

Kołbuk W., Granice i sieć parafialna greckokatolickiej diecezji przemyskiej na przełomie XVIII i XIX w. [w:] Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 3, red. S. Stępień, Przemyśl 1996, s. 101-126.

Kramarz H., Schematyzmy galicyjskie (1776-1914) jako c.k. rocznik sprawozdawczy dotyczący obsady kadrowej władz, urzędów, towarzystw i instytucji, "Rocznik Historii Prasy Polskiej" 2007, t. X, z. 1, s. 5-29.

Krochmal A., Archiwum historyczne eparchii przemyskiej, Przemyśl 2016.

Krochmal A., Stosunki między grekokatolikami i prawosławnymi na Łemkowszczyźnie w latach 1926-1939 [w:] Łemkowie w historii i kulturze Karpat, cz. I, wyd. II, red. J. Czajkowski, Sanok 1995, s. 285-297.

Krochmal A., Proksa M., Akta metrykalne w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu, Przemyśl 1998.

Łemkowie w historii i kulturze Karpat, cz. 1, wyd. II, red. J. Czajkowski, Sanok 1995.

Łemkowie w historii i kulturze Karpat, cz. 2, red. J. Czajkowski, Sanok 1994.

Nabywaniec S., Organizacja greckokatolickiej diecezji przemyskiej przy końcu lat siedemdziesiątych XIX wieku, "Nasza Przeszłość" 1988, t. 70, s. 75-127.

Nabywaniec S., Plany józefińskiej regulacji parafii w greckokatolickiej diecezji przemyskiej, "Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej" 2000, nr 7, s. 73-97.

Nowak D., Nieistniejąca cerkiew św. Mikołaja w Zyndranowej, "Magury" 2009, s. 114-120.

Nowak D., Przyczynek do historii greckokatolickiego dekanatu dukielskiego, "Almanach Karpacki Płaj" 2005, nr 30, s. 105-114.

Nowak D.K., Austriackie katastry gruntowe na terenie Galicji, Krosno 2021.

Nowakowski K., Sytuacja polityczna na Łemkowszczyźnie w latach 1918-1939 [w:] Łemkowie w historii i kulturze Karpat, cz. I., red. J. Czajkowski, Rzeszów 1992, s. 313-350.

Paździora M., Atlas historyczny Galicji, Chrzanów 2021.

Rzepkowski A., Spisy ludności na ziemiach polskich w latach 1789-1939, "Przegląd Nauk Historycznych" 2005, nr 2, s. 102-125.

Sarna W., Opis powiatu krośnieńskiego pod względem geograficzno-historycznym, Przemyśl 1898.

Stępień S., Organizacja i struktura terytorialna greckokatolickiej diecezji przemyskiej w latach 1918-1939 [w:] Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 3, red. S. Stępień, Przemyśl 1996, s. 191-218.

Styś W., Metryki gruntowe józefińskie i franciszkańskie jako źródła do historji gospodarczej Galicji, "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych" 1932-1933, t. II, s. 57-325.

Szewczuk J., Kronika klęsk elementarnych w Galicji w latach 1772-1848, Lwów 1939.

Wójtowicz B., Miejsce religii w walce ideologicznej na przykładzie Łemkowszczyzny XX wieku, "Studia Ecologiae et Bioethicae" 2004, t. 2, s. 797-807.

Zamorski K., Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji. Ludność Galicji w latach 1857-1910, Kraków-Warszawa 1989.

Zamorski K., Transformacja demograficzna w Galicji na tle przemian ludnościowych innych obszarów Europy Środkowej w drugiej połowie XIX i na początku XX w., Kraków 1991.

Блажейовський Д., Iсторичний шематизм перемиськоi єпархiї з шключенням апостольської адмiчiстратури (1828-1939), Lwów 1995.

Филипчак I., Шематизми перемицької епархiї за 100 лiт, "Мета" 1935, № 25, s. 4-6; 1935, № 27, s. 4-6.

Spisy

Przygotowując artykuł, korzystałem z danych pochodzących z ponad 100 spisów cerkiewnych, urzędowych oraz przygotowanych przez osoby prywatne. Poniżej przedstawiam tylko te, które mają największą wartość dla omawianego tematu.

Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder, bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszahlung vom 31. Dezember 1900. XII. Galizien, Wien 1907.

Схиматiсмъ всего клира руского-католического епархiи перемышльской на годъ отъ рожд Хр. 1879, Przemyśl 1879.

Шематисмъ всего греко-католицкого Клира злученыхъ Епархiй Перемыскои Самборскои и Сяноцкои на рокъ 1914, Przemyśl 1914.

Шематизм греко-католицкого духовеньства Апостольскої Адмiнiстрацiї Лемковщини 1936, Lwów 1936.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.