Działalność polityczna Adama Kisiela w 1648 roku

Jakub Sytniewski

Abstrakt

Political activity of Adam Kisiel in 1648

Adam Kisiel was one of the most important figures in the Khmelnytsky Uprising. Next to the Grand Chancellor of the Crown, Jerzy Ossoliński and Primate Maciej Łubieński, he was considered one of the pillars of the party seeking an agreement with the Cossacks. He believed that the government of Polish-Lithuanian Commonwealth should find a place for Cossacks in its structures. At the same time, with the consent of the king and the Great Crown Chancellor, he kept in touch with the Moscow voivodes in order to obtain their military aid against the Crimean Khanate. Afterwards, during the interregnum of 1648, he also tried to persuade Bohdan Khmelnytsky to follow this idea, who initially expressed a desire to reach an agreement with the authorities of the Polish-Lithuanian Commonwealth.

Słowa kluczowe: Adam Kisiel, Jerzy Ossoliński, Bohdan Chmielnicki, Tatarzy, ugoda, bezkrólewie 1648, Bohdan Khmelnytsky, Tatars, agreement, interregnum 1648
References

Źródła rękopiśmienne

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Archiwum Koronne Warszawskie, Dział Kozacki, teka 42, nr 3, 5

Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

rkps 3573

Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie

Teki Naruszewicza 142, 143

rkps 378, 379, 400, 1656

Biblioteka Narodowa w Warszawie

rkps 931

Książnica Kopernikańska w Toruniu

Towarzystwo Naukowe 167/67

Львівська національна науко́ва бібліотека України імені Василя́ Стефа́ника [Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka]

fond 5, op. 1, rkps 225/II

Źródła drukowane

Diariusz sejmu elekcyjnego 1648 r., oprac. J.S. Dąbrowski, Kraków 2013.

Hanower N., Jawein Mecula tj. Bagno głębokie, tłum. M. Bałaban, Grodzisk Mazowiecki 2018.

Jakuba Michałowskiego wojskiego lubelskiego, a później kasztelana bieckiego księga pamiętnicza z dawnego rękopisma będącego własnością Ludwika hr. Morsztyna wydana staraniem i nakładem c.k. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, wyd. A.Z. Helcel, Kraków 1864.

Jemiołowski M., Pamiętnik dzieje Polski zawierający (1648-1679), oprac. J. Dzięgielewski, Warszawa 2000.

Jerlicz J., Latopisiec albo kroniczka różnych spraw i dziejów, t. 1, wyd. K.W. Wójcicki, Warszawa 1853.

Listy hetmańskie rodu Potockich. Korespondencja Mikołaja Potockiego. Hetman polny koronny 1637-1646. Hetman wielki koronny 1646-1651, t. 1, oprac. M. Franz, Warszawa 2018.

Radziwiłł A.S., Pamiętnik o dziejach w Polsce, t. 3, oprac. A. Przyboś, R. Żelewski, Warszawa 1980.

Senai H.M., Historia chana Islam Gereja III, tłum. i oprac. Z. Abrahamowicz, wyd. Z. Wójcik, Warszawa 1971.

Sprawy i rzeczy ukraińskie. Materyały do dziejów Kozaczyzny i Hajdamaczyzny, wyd. F. Rawita-Gawroński, Lwów 1914.

Vimina A., Historia wojen domowych w Polsce, tłum. K. Żaboklicki, red. T. Chynczewska-Hennel, Białystok 2017.

Volumina Constitutionum, t. IV: 1641-1648, vol. 1: 1641-1658, oprac. S. Grodziski, M. KwiecIeń, Warszawa 2015.

Акты относящиеся к истории Южной и Западной России, собр. и изданные Археографической комиссией, т. 3, Санктпетербург 1861.

Архів ранньомодерної Української держави, т. 3: Мартин Ґолінський. Silva rerum: (1648-1665), ч. 1: (1648-1649), упоряд. Я. Федорук, Київ 2019.

Документи Богдана Хмельницького (1648-1657), відп. ред. Ф.П. Шевченкa, упоряд. І.П. Крип‘якевич, Київ 1961.

Документы об освободительной войне украинского народа 1648-1654 гг, сост. А.З. Б а р ‘ а б о й, Киев 1965.

Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр., т. 1: 1648-1649 pp, упорядн. Ю. М и ц и к, Київ 2012.

Opracowania

Bazydło Ł., Łubnie-Konstantynów 1648. Działalność wojskowa i polityczna Jeremiego Wiśniowieckiego w początkowym okresie powstania Chmielnickiego, Zabrze-Tarnowskie Góry 2017.

Biernacki W., Żółte Wody-Korsuń 1648, Warszawa 2021.

Borowiak A., Sprawa przekazania dowództwa nad armią koronną na sejmie konwokacyjnym w 1648 roku [w:] Studia Historyczno-Wojskowe, t. V, red. N. Nagielski, Zabrze-Tarnowskie Góry 2015, s. 133-156.

Borowiak A., Wasyl Tomilenko hetman wojska zaporoskiego (zm. 1638) [w:] Hetmani zaporoscy w służbie króla i Rzeczypospolitej, red. P. Kroll, M. Nagielski, M. Wagner, Zabrze 2010, s. 179-190.

Czermak W., Plany wojny tureckiej Władysława IV, Oświęcim 2015.

Dąbrowski J., Próby rozwiązania konfliktu kozackiego w latach 1648-1672 przez polskie elity polityczne, „СОЦІУМ. Алъманах соціалъної історії” 2007, вип. 7, s. 143-160.

Gavryliuk I., Niewygrana wojna. Sztuka wojenna Bohdana Chmielnickiego i innych dowódców kozackich w latach 1648-1651, Oświęcim 2019.

Gliwa A., Najazd tatarsko-kozacki na Ruś Czerwoną w 1648 r. Straty materialne i demograficzne na terenie ziemi przemyskiej, „Rocznik Przemyski” 2009, t. XLV, z. 1: „Historia Wojskowości”, s. 3-120.

Godziszewski W., Polska a Moskwa za Władysława IV, Kraków 1930.

Goszczyński A., Ucieczki ludności cywilnej z południowo-wschodnich województw Rzeczypospolitej w pierwszym etapie powstania Chmielnickiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 2012, z. 2, s. 283-299.

Jakowenko N., Historia Ukrainy od czasów najdawniejszych do końca XVIII w., tłum. O. Hnatiuk, K. Kotyńska, Lublin 2000.

Kaczmarczyk J., Bohdan Chmielnicki, Wrocław 1988.

Kubala L., Jerzy Ossoliński, Lwów 1924.

Kucharski W., Rozbicie armii koronnej w działaniach wojennych 1648, „Studia z Dziejów Wojskowości” 2015, t. IV, s. 57-99.

Kupisz D., Wojsko powiatowe województwa wołyńskiego w XVII wieku, „Науковий вісник

Волинського національного університету імені Лесі Українки” 2009, № 22, s. 182-188.

Lipiński W., Stanisław Michał Krzyczewski. Z dziejów walki szlachty ukraińskiej w szeregach powstańczych pod wodzą Bohdana Chmielnickiego, Oświęcim 2016.

Lulewicz H., Jan Kazimierz Pac [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXIV, Wrocław 1979, s. 699-700.

Nagielski M., Kampania korsuńska 1648 r. hetmana w. kor. Mikołaja Potockiego, „Zeszyty Historyczne” 2017, t. XVI, s. 37-56.

Ottman R., Adam Świętołdycz z Brusiłowa Kisiel wojewoda kijowski. Kartka z życia jego z lat 1648 i 1649, „Przegląd Powszechny” (odbitka), Kraków 1886.

Pernal A.B., Rzeczpospolita Obojga Narodów a Ukraina. Stosunki dyplomatyczne w latach 1648-1659, Kraków 2010.

Podhorodecki L., Chanat Krymski. Państwo koczowników na kresach Europy, Warszawa 2012.

Serczyk W.A., Na płonącej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny 1648-1651, Kraków 2009.

Seredyka J., Stosunki ukraińsko-rosyjskie w 1648 r., „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego. Historia III” 1960, nr 23, s. 157-189.

Sołowjow S., Rosja za panowania Aleksego Michajłowicza 1648-1657, tłum. S. Mich, Oświęcim 2012.

Sysyn F.E., Between Poland and Ukraine: Dilemma of Adam Kysil, 1600-1653, Cambridge 1985.

Sysyn F.E., Orthodoxy and Revolt: The Role of Religion in the Seventeenth-century Ukrainian Uprising against the Polish-Lithuanian Commonwealth [w:] Religion and the Early Modern State Views from China, Russia, and the West, ed. J.D. Tracy, Cambridge 2010, s. 154-184.

Tomkiewicz W., Jeremi Wiśniowiecki (1612-1651), Oświęcim 2017.

Wójcik Z., Adam Świętołdycz z Brusiłowa Kisiel [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XII, Wrocław 1966-1967, s. 487-490.

Wójcik Z., Dyplomacja polska w okresie wojen drugiej połowy XVII wieku (1648-1699) [w:] Historia dyplomacji polskiej, t. 2: 1572-1795, red. Z. Wójcik, Warszawa 1982, s. 163-330.

Wójcik Z., Jan Kazimierz Waza, Wrocław 1997.

БрехуненкB., Богдан Хмельницкий, Київ 2007.

ГорінC., Мобільність ченців волинських монастирів у першій половиніXVII сторіччя, „СОЦІУМ. Алъманах соціалъної історії”2010, вип. 10, s. 20-36.

ГрушевськийM., Історія Україні-Русі, т. 8, ч. 3, Київ 1922

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.