Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie

Nasze pismo stosuje zalecenia Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) w odniesieniu do obowiązków wydawców, recenzentów, autorów oraz czytelników – patrz COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors: http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf

Są to standardy oczekiwanego zachowania etycznego dla wszystkich stron zaangażowanych w proces wydawniczy w „Pracach Historycznych”: autora, redaktora naczelnego oraz redakcji pisma, recenzentów oraz wydawcy.

Wszystkie artykuły składane do teki redakcyjnej „Prac Historycznych” są recenzowane pod względem oryginalności, zasad etycznych oraz przydatności dla odbiorców.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.