Dla Autorów

Zasady kwalifikowania i odrzucania publikacji

1. Wstępnej weryfikacji artykułów naukowych dokonuje Redakcja Czasopisma. Polega ona w szczególności na stwierdzeniu, czy dany artykuł jest zgodny z profilem Czasopisma.

Ponadto publikowane są artykuły, które (wystarczy spełnić jedno z poniższych kryteriów):

a) stanowią twórcze wyjaśnienie problemu badawczego,
b) są przeglądem stanu badań w danym zakresie,
c) propagują wyniki polskich badań naukowych w językach kongresowych,
d) stanowią krytyczne zreferowanie zagranicznych badań naukowych
e) są edycjami źródłowymi.

2. Redakcja Czasopisma może w uzasadnionych okolicznościach przyjąć do druku artykuł nie spełniający powyższych kryteriów.

3. Tekst przyjęty przez Redakcję przesyłany jest recenzentom, którzy:

a) wypowiadają się w zakresie meritum artykułu (w szczególności: zgodność treści z tytułem, wyczerpanie tematu, ocena wniosków, zakres wykorzystanych materiałów),
b) oceniają stronę językową tekstu,
c) dokonują także weryfikacji tekstu w zakresie jego zgodności z wymogami prawa autorskiego.

ORCID

Autorów i współautorów publikujących artykuły w "Pracach Historycznych" zachęcamy do rejestracji w bazie ORCID (Open Researcher and Contributor ID). ORCID to rejestr unikalnych identyfikatorów dla naukowców i badaczy, który jest otwarty, przejrzysty, mobilny i służy jednoznacznej identyfikacji autorów oraz ich publikacji.
Bezpłatnej rejestracji można dokonać na stronie: https://orcid.org/
 

Zasady publikacji tekstów

1. Teksty złożone do "Prac Historycznych" nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.

2. Teksty powinny być złożone w formie wydruku oraz w postaci elektronicznej. Mogą być również przesłane pocztą elektroniczną na adres redakcji.

3. Wszystkie artykuły są recenzowane przez pracowników naukowych-specjalistów w danej dziedzinie. Ostateczna decyzja w sprawie publikacji jest uzależniona od wprowadzenia zmian sugerowanych w recenzji.

4. Objętość tekstów: studia, edycje źródeł – max. 50 tys. znaków; sprawozdania, recenzje – max. 10 tys. znaków.

5. Teksty publikujemy w języku polskim, w przypadku autorów z zagranicy również w językach kongresowych. Do tekstów artykułów należy dołączyć streszczenie (max. 1000 znaków), słowa kluczowe (key words) w języku polskim lub angielskim oraz bibliografię (chodzi wyłącznie pozycje cytowane). Wszyscy autorzy są proszeni o przygotowanie krótkiej notki biograficznej według wzoru: imię i nazwisko + stopień naukowy + miejsce pracy + zainteresowania naukowe + adres e-mail. Notka ta będzie opublikowana w tomie.

6. W przypadku przedruku ilustracji, tabel, fragmentów tekstu etc. autor powinien dostarczyć pisemną zgodę właściciela praw autorskich.

7. Redakcja nie płaci honorarium autorskiego. Autorzy opublikowanych tekstów otrzymują, zamiast drukowanych nadbitek, wersję elektroniczną (pdf) swojego artykułu

8. Wskazówki techniczne dotyczące tekstu:

– format programu Word (*doc);
– około 2000 znaków na stronie;
– czcionka 12 punktów Times New Roman, interlinia 1,5 wiersza;
– w przypisach tekstowych - czcionka 10 punktów, z pojedynczym odstępem;
– ujednolicony zapis bibliograficzny, zapis cytatów, dat, liczb etc.;
– imię i nazwisko autora na pierwszej stronie tekstu, po lewej, u góry, zwykłą czcionką; tytuł tekstu wypośrodkowany, "tłustą" czcionką.

9. W zapisie bibliograficznym należy zachować następującą kolejność:

a. książki, monografie
inicjał imienia i nazwisko autora (autorów) + tytuł pracy w pełnym brzmieniu pisany kursywą + miejsce i rok wydania + strony
[np. J. K o w a l s k i, Historia, Warszawa 2001, s. 56–58];

b. prace zbiorowe:
inicjał imienia i nazwisko autora (autorów) + tytuł pracy w pełnym brzmieniu pisany kursywą + [w:] tytuł pracy zbiorowej pisany kursywą + inicjał imienia i nazwisko redaktora + miejsce i rok wydania + strony
[np. A. K o w a l s k a, Historia [w:] Nauka, red. K. N o w a k, Wrocław 2005, s. 45–48];

c. czasopisma:
inicjał imienia i nazwisko autora (autorów) + tytuł pracy w pełnym brzmieniu pisany kursywą + tytuł czasopisma pismem prostym w cudzysłowie + miejsce i data wydania + numer wydania (tom, zeszyt etc.] + strony
[np. A. K o w a l s k a, Historia, "Prace Historyczne" (Kraków) 2005, nr 1, s. 42–56];

d. dokumenty archiwalne:
nazwa archiwum + nazwa zbioru + sygnatura teczki + nazwa dokumentu
[np. AAN, MSZ 9654, nazwa dokumentu, strona (jeśli jest paginacja)];

e. materiały internetowe:
tytuł strony + adres strony + data dostępu;

f. cytacja skrócona
(publikacji cytowanej już wcześniej): A. K o w a l s k a, op.cit., s. 45
w przypadku, gdy cytujemy więcej niż jedną pracę danego autora: A. K o w a l s k a, Historia, s. 45
w przypadku powtórzenia tego samego źródła: ibidem, s. 45.
 

Zapora ghost writing i guest authorship

Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting i guest authorship redakcja czasopisma wprowadza następujące procedury:

1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

2. Ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń edytorów naukowych itp.).

3. Redakcja wymaga informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).

4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.