Heuristics and the Problem of Pure Economics Loss

Jakub J. Szczerbowski

Abstrakt

Heuristics and the Problem of Pure Economics Loss

Summary

The goal of this text is to pose hypotheses related to use of heuristics in the process of deciding cases related to pure economic loss and making laws governing liability for it. Pure economic losses are a type of injury where the victim only suffers economically, i.e. there is no bodily harm or injury to property, and there is a lack of a contractual nexus between the victim and the tortfeasor. Pure economic losses are, in principle, not recoverable in common law systems and, in principle, recoverable in civil law systems. Pure economic losses are a heterogenic category consisting of a variety of case types, here divided into (1) ricochet loss, (2) transferred loss, (3) loss induced by faulty information. Cases of pure economic loss are usually more complex, compared to physical injuries and consequential economic losses, as they may involve a loss of profits. This paper explores the use of heuristics in the process of deciding pure economic loss cases and in the process of forming general norms related to them.

Kayrowds: availability heuristic, representativeness heuristic, attribute substitution, tort law, pure economic loss, causation

Heurystyki a problematyka szkody czysto majątkowej

Streszczenie

Celem niniejszego tekstu jest przedstawienie hipotez związanych z wykorzystaniem heurystyk w procesie rozstrzygania spraw związanych ze szkodą czysto majątkową i ustanawianiem praw regulujących odpowiedzialność za nią. Szkoda czysto majątkowa jest rodzajem uszczerbku, przy którym poszkodowany ponosi szkodę wyłącznie na majątku, to jest nie zachodzi ani uszkodzenie ciała, ani rzeczy, przy czym brak jest umownego związku między poszkodowanym a sprawcą szkody. Szkoda czysto majątkowa zasadniczo nie podlega naprawieniu w systemach common law, lecz co do zasady można żądać jej naprawienia w systemach civil law. Szkoda czysto majątkowa jest heterogeniczną kategorią składającą się z różnych typów spraw, podzielonych na potrzeby niniejszego tekstu na: (1) stratę rykoszetową, (2) szkodę przeniesioną, (3) szkodę wywołaną przez wadliwe informacje. Przypadki szkód czysto majątkowych są zwykle bardziej złożone w porównaniu ze szkodami fizycznymi i wynikającymi z nich stratami majątkowymi, ponieważ mogą one polegać na utracie zysków. Niniejszy artykuł omawia występowanie heurystyk w procesie rozstrzygania o odpowiedzialności za szkody czysto majątkowe oraz w procesie tworzenia norm prawnych je regulujących.

Słowa kluczowe: heurystyka dostępności, heurystyka reprezentatywności, podstawienie atrybutów, prawo deliktowe, szkoda czysto majątkowa, związek przyczynowy
References

Bagińska, Ewa. 2013. Odpowiedzialność deliktowa w  razie niepewności związku przyczynowego: studium prawnoporównawcze. To- ruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa “Dom Organizatora.”

Bernstein, Anita. 2006. Keep It Simple: An Explanation of the Rule of No  Recovery for  Pure Economic Loss.” Arizona Law Review 48:  773–812.

Bishop, William. 1982. “Economic Loss in Tort.” Oxford Journal of Legal Studies 2: 1–29.

Boom, Willem H. van, Helmut Koziol, and Christian A. Witting, eds. 2004. Pure Economic Loss. Wien: Springer.

Burchell, Jonathan M. 1980. “The Birth of a Legal Principle Negligent Misstatement Causing Pure Economic Loss.” South Afri- can  Law Journal 97:  1–14.

Bussani, Mauro, Vernon Valentine Palmer,  and Francesco Parisi. 2003. “Liability for  Pure Financial Loss in Europe: An Economic Restatement.” The American Journal of Comparative Law 51 (1):  113–162. https://doi.org/10.2307/3649142.

Dari-Mattiacci, Giuseppe. 2003. “The Economics of Pure Economic Loss and the Internalization of Multiple Externalities.” German Working Papers in Law and Economics 2003 (1):  167–190.

Giaro, Tomasz. 2009. “Dal Soft Law Moderno Al Soft Law Antico.” In Soft Law e Hard Law Nella Società Postmoderna,  edited by Alessandro Somma, 83–100. Torino: Giappichelli.

Golecki, Mariusz J., and Jarosław Bełdowski, 2018. “Creating  So- cial  Norms Through Media, Cascades and Cognitive  Anchors: Judicial Activism and the Quality of Energy Law from the Perspective of Behavioral Law and Economics.” In Energy Law and Economics. Economic Analysis of Law in European Legal Scholarship, edited by  Klaus Mathis, and Bruce R.  Huber, 193–210. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-74636-4_10.

Grotius, Hugo. 2001. On  the  Law of War and Peace. Translated  by A.C.  Campbell. Kitchener: Batoche Books.

Guthrie, Chris, Jeffrey J. Rachlinski, and Andrew J. Wistrich. 2000. “Inside the Judicial Mind.” Cornell L. Rev. 86:  777–830.

Kahneman, Daniel, and Dale T.  Miller. 1986. “Norm Theory: Com- paring Reality to Its Alternatives.” Psychological Review 93 (2): 136–153. https://doi.org/10.1037/0033-295X.93.2.136.

Kouladis, Nicholas. 2006. Principles of Law Relating to Internation- al Trade. New York: Springer.

Martín-Casals, Miquel, and Jordi Ribot. 2004. “Compensation  for  Pure  Economic Loss Under Spanish Law.” In Pure  Economic Loss, edited by Willem H.  van Boom, Helmut Koziol, and Chris- tian A. Witting, 62–76. Wien: Springer.

Mousourakis, George. 2012. “The Law of  Obligations.” In  George Mousourakis. Fundamentals  of  Roman Private Law,  183–277. Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-29311-5_4.

Palmer, Vernon Valentine. 2011. “The Great Spill in the Gulf... and a Sea  of Pure Economic Loss: Reflections on  the Boundaries of Civil  Liability.” Penn State Law Review 116: 105–116.

Pryor, Ellen S. 2006. “The Economic Loss Rule and Liability Insur- ance.” Arizona Law Review 48:  905–924.

Rhee, Robert J.  2010. A  Production  Theory of  Pure  Economic Loss.” Northwestern University Law Review 104: 1–48.

Roese,  Neal  J 1997.  “Counterfactual  Thinking.”    Psychologi- cal   Bulletin  121    (1):    133–148.   https://doi.org/10.1037/0033-2909.121.1.133.

Sebok, Anthony J. 2011. “The Failed Promise of a General Theory of  Pure Economic Loss: An  Accident of  History”  DePaul  Law Review 61:  615–642.

Simon, H.  A. 1956. Rational Choice and the Structure of the Envi- ronment.” Psychological Review 63 (2):  129–138.

Sugarman, Stephen D. 1985. “Doing Away with Tort Law.” Califor- nia Law Review 73:  555–664.

Szczerbowski, Jakub J. 2013. Szkoda czysto majątkowa w  kontekś- cie  unifikacji  prawa prywatnego w  Europie. Olsztyn:  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego. http://bit.ly/szczerbowski-szkoda.

Weinrib, Ernest J. 1988. “The Monsanto Lectures: Understanding Tort Law.” Valparaiso University Law Review 23:  485–526. Zimmermann,  Reinhard.  1990. The  Law of  Obligations: Roman Foundations of the  Civilian Tradition. Cape Town: Juta.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line