The Identified Victim Effect - Utilitarian Analysis and Policy Recommendations

Michał Kłusek

Abstrakt

The Identified Victim Effect - Utilitarian Analysis and Policy Recommendations

Summary

The identified victim effect refers to a psychological bias of a much greater willingness to help identified victims, as opposed to statistical ones. The aim of this article is to assess what we morally ought to do in the light of this effect, from the point of view of utilitarian ethics. What decision-making rule ought to be established? Ought we to always help identified victims or statistical ones? I argue for a rule that constitutes a middle ground between the two extremes. Next, using the example of the Polish non-governmental sector and with the rule in mind, I outline legal changes that would result in a much higher overall net utility. The first change concerns the rules of the so-called percentage tax designation mechanism. The second concerns the conditions NGOs have to meet in order to receive public funding of their activities.

Keywords: identified victim, statistical victim, utilitarianism, non-governmental sector, percentage tax designation

The research on this article was funded by the Ministry of Science and Higher Education in Poland, National Program for the Development of Humanities, no. 0068/NPRH4/H2b/83/2016. 

Efekt ofiary zidentyfikowanej – analiza utylitarna i rekomendacje zmian prawnych

Streszczenie

Efekt ofiary zidentyfikowanej to błąd poznawczy polegający na znacznie większej gotowości do niesienia pomocy zidentyfikowanym ofiarom niż ofiarom statystycznym. Celem artykułu jest ocenienie, co moralnie powinniśmy czynić w świetle tego efektu, z punktu widzenia etyki utylitarystycznej. Jaka zasada podejmowania decyzji powinna zostać przyjęta? Czy powinniśmy zawsze pomagać ofiarom zidentyfikowanym, czy ofiarom statystycznym? Argumentuję za zasadą stanowiącą punkt pośredni między tymi dwiema skrajnościami. Następnie, opierając się na przykładzie polskiego sektora pozarządowego i mając na uwadze wspomnianą zasadę, opisuję zmiany prawne, które skutkowałyby wyższym poziomem zagregowanej użyteczności netto. Pierwsza zmiana dotyczy zasad alokacji środków w ramach tzw. mechanizmu 1 proc. Druga dotyczy warunków, jakie muszą spełniać organizacje pozarządowe, by otrzymać publiczne finansowanie swojej działalności.

Słowa kluczowe: ofiara zidentyfikowana, ofiara statystyczna, utylitaryzm, sektor pozarządowy, mechanizm 1 proc.
References

Bohnet, Iris, and Bruno S. Frey. 1999. “The Sound of Silence in Prisoner’s Dilemma and Dictator Games.” Journal of Economic Behavior & Organization 38 (1):  43–57.

Flanagan,  Owen. 1993. Varieties of  Moral Personality.  Cambridge, MA: Harvard University Press.

Fundacja Dzieciom “Zdążyć z Pomocą”. 2018. “Przekaż  1%  podatku”. http://dzieciom.pl/chce-pomoc/przekaz-nam-1-procent.

Hare, Caspar. 2012. “Obligations to  Merely Statistical People.” The Journal of Philosophy 12:  378–390.

Hooker, Brad. 2015. “Rule Consequentialism.” In The Stanford Encyclopedia of Philosophy, edited by Edward N. Zalta. Winter 2016

Edition. Stanford, CA: The Metaphysics Research Lab, Stanford University. https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/ consequentialism-rule/

Jenni, Karen E.,  and George Loewenstein. 1997. “Explaining the ‘Identifiable Victim Effect.’” Journal  of  Risk and Uncertainty 14:  235–257.

Kogut, Tehila, and Ilana Ritov. 2005. “The ‘Identified Victim’ Effect: An  Identified Group, or  Just a Single Individual?”  Journal of Behavioral Decision Making 18 (3):  157–167.

Lewinsohn-Zamir, Daphna,  Ilana  Ritov, and  Tehila Kogut. 2017.

“Law and Identifiability.” Indiana Law Journal 92 (2): 505–555.

Loewenstein, George, and Deborah A. Small. 2007. “The Scarecrow and the Tin Man: The Vicissitudes of  Human  Sympathy and Caring.” Review of General Psychology 11 (2): 112–126.

Milanovic, Branko.  2010. The Haves and  the   Have-Nots: A  Brief and Idiosyncratic History of Global Inequality. New York: Basic Books.

Ministry of Finance. 2016. Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od  osób  fizycznych  przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2015 rok. https://finanse-arch.mf.gov.pl/documents/766655/5747316/Wykaz+orga nizacji+po%C5%BCytku+publicznego%2C+kt%C3%B3re+w+2016+otrzyma%C5%82y+kwoty+1+proc.

Rachels, Stuart. 2014. “The Immorality of Having Children.” Ethical Theory and Moral Practice 17 (3):  567–82.

Schelling, Thomas. 1984. “The Life  You  Save May  Be  Your  Own.” In Choice and Consequence, 127–162. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Sinnott-Armstrong, Walter. 2015. “Consequentialism.” In The Stan- ford Encyclopedia of  Philosophy, edited by  Edward N.  Zalta. Winter 2015 Edition. Stanford, CA:  The Metaphysics Research Lab,  Stanford  University https://plato.stanford.edu/archives/ win2015/entries/consequentialism/

Small, Deborah A. 2015. “On the Psychology of the Identifiable Victim Effect.” In Identified versus Statistical Lives: An Interdisciplinary Perspective, edited by I. Glenn Cohen, Norman Daniels, and Nir Eyal, 13–23. Oxford: Oxford University Press.

Small, Deborah A.,  George Loewenstein, and  Paul  Slovic.  2007. “Sympathy   and   Callousness:   The   Impact   of    Deliberative Thought on  Donations to  Identifiable and  Statistical Victims.” Organizational Behavior and Human  Decision  Processes 102  (2):  143–53.

Small, Deborah A, and George Loewenstein. 2003. “Helping a Victim or  Helping the Victim: Altruism and Identifiability.”  Journal of Risk and Uncertainty 26 (1):  5–16.

Stanisławski,  Piotr.  2013. “Sprywatyzowany pożytek publiczny.” http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/165691

Stowarzyszenie Klon/Jawor. 2016. Kondycja sektora  organizacji pozarządowych w  Polsce 2015. Raport  z  badań.”  http://fakty. ngo.pl/files/wiadomosci.ngo.pl/public/civicpedia/Raport_Klon_ Kondycja_2015.pdf

Załuski, Wojciech. 2018. “The Moral Status of Helping and the Identified Victim Effect.” Principia 65:  49-68.

Żuradzki, Tomasz. 2015. “The Preference Toward Identified  Victims and Rescue Duties.” The American Journal of Bioethics 15 (2):  25–27.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line