Can ontology be related to aesthetics? The case of Leon Chwistek

Gabriel Bednarz

Abstrakt

Can ontology be related to aesthetics? The case of Leon Chwistek

I explore Leon Chwistek’s views on ontology and aesthetics through a philosophical analysis of his texts. I present and briefly discuss two main interpretations of Chwistek’s ontology—i.e. logical and epistemological, before analyzing Chwistek’s aesthetics to show how it can be based on his ontology. Furthermore, I link both interpretations to a problem associated with Chwistek’s aesthetics, and propose further research on his notion of transitional types of art and the corresponding realities.

Keywords: Chwistek, reality, axiom, ontology, aesthetics

Czy ontologię można powiązać z estetyką? Przypadek Leona Chwistka

Poprzez filozoficzną analizę tekstów Leona Chwistka badam jego poglądy na ontologię i estetykę. Przedstawiam i pokrótce dyskutuję dwie interpretacje, logiczną i epistemologiczną, ontologii Chwistka, a następnie analizuję estetykę Chwistka i pokazuję, jak może ona opierać się na jego ontologii. Ponadto łączę obie interpretacje z pewnym problemem dotyczącym estetyki Chwistka i proponuję dalsze badania nad przejściowymi typami zaproponowanymi przez Chwistka oraz odpowiadającymi im rzeczywistościami.

Słowa kluczowe: Chwistek, rzeczywistość, aksjomat, ontologia, estetyka

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line