Wolność i zło w polityce. Rozważania wokół wojny i totalitaryzmu w myśli Jana Patočki

Marek Drwięga

Abstrakt

W artykule autor chciałby, na przykładzie XX‑wiecznego czeskiego filozofa Jana Patočki, przedstawić problem wolności człowieka skonfrontowanej z dwojakiego rodzaju doświadczeniami: wojny oraz przemocy politycznej reprezentowanej przez państwo totalitarne. Te dwa doświadczenia można z pewnością traktować jako historyczne doświadczenia zła. Chodzi więc o konfrontację między ludzką wolnością a złem. W tym kontekście czeski myśliciel starał się odpowiedzieć na pytanie: jakiego rodzaju odpowiedzi moralnej w takiej sytuacji może czy nawet powinien udzielić człowiek? Jak człowiek może lub powinien się zachowywać, doświadczając zła?


Freedom and evil in politics. Reflections on war and totalitarianism in the thought of Jan Patočka

Taking the 20th century Czech philosopher Jan Patočka as an example, in this paper, the author would like to illustrate the problem of human freedom when dealing with two kinds of experiences: war and political violence, as exemplified by the totalitarian state. Indeed, it is possible to treat these two types of experiences as historical experiences of evil. What is at stake, then, is the juxtaposition of human freedom and evil. Given this context, the Czech thinker sought to answer the question: in such a situation, with which moral response can or should one reply? When experiencing evil, how can or should a person behave?

Key words: Freedom, Evil, Politics, Totalitarianism, War

Słowa kluczowe: wolność, zło, polityka, totalitaryzm, wojn
References

Arendt Hannah, Korzenie totalitaryzmu, przeł. M. Szawiel, D. Grinberg, NOWA, Warszawa 1993.

Čapek Jakub, O povinnosti člověka vůči sobě samemu: Patočka, Kant a Charta 77, „Filosofický Časopis” 2009, nr 4, r. 57.

Drwięga Marek, Odpowiedzialna wolność, Księgarnia Akademicka, Kraków 2020.

Gondek Hans‑Dieter, Tengelyi László, Neue Phanomenologie in Frankreich, Suhrkamp, Berlin 2011.

Kroupa Daniel, Masaryk, Patočka, Havel. Uvahy a studie z let 19792017, OIKOYMENH, Praha, 2018.

Marion Jean‑Luc, Etant donne. Essai dune phenomenologie de la donation, PUF, Paris 1997.

Patočka Jan, Čim je a čim neni Charta 77 oraz Co můžeme očekavat od Charty 77?, [w:] tenże, Češi, t. 1, Sebrane spisy Jana Patočky, t. 12, wyd. K. Palek, I. Chvatík, OIKOYMENH, Praha 2006.

Patočka Jan, Deux etudes sur Masaryk, [w:] tenże, La crise du sens, t. 1: Comte, Masaryk, Husserl. Deux etudes sur Masaryk, przeł. E. Abrams, Ousia, Bruxelles 1985.

Patočka Jan, Kaciřske eseje o filosofii dĕjin, [w:] tenże, Peče o duši, t. 3, Sebrane spisy Jana Patočky, t. 3, wyd. I. Chvatík, P. Kouba, OIKOYMENH, Praha 2002; wydanie polskie: Eseje heretyckie z filozofii dziejow, przeł. A. Czcibor‑Piotrowski, E. Szczepańska, J. Zychowicz, Fundacja Aletheia, Warszawa 1998.

Patočka Jan, Negativni platonismus. O vzniku, problematice, zaniku metafyziky a otazce, zda filosofie může žit i po ni, OIKOYMENH, Praha 2007; wydanie polskie: Negatywny platonizm. O genezie, problematyce i zaniku metafizyki oraz pytaniu, czy filozofia może istnieć bez niej, przeł. M. Borys, „Kwartalnik Filozoficzny” 2015, z. 4.

Patočka Jan, Platόn a Evropa, [w:] tenże, Peče o duši, t. 2, Sebrane spisy Jana Patočky, t. 2, wyd. I. Chvatík, P. Kouba, OIKOYMENH, Praha 1999.

Patočka Jan, Seminaire sur lere technique, [w:] tenże, Liberte et sacrifice. Ecrits politiques, przeł. [z czeskiego i niemieckiego] E. Abrams, posłowie A.M. Robiello, Grenoble 1990.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line