Dla Autorów

Osoby pragnące opublikować swój artykuł w "Principiach" proszone są o nadesłanie tekstu (o objętości nieprzekraczającej arkusza wydawniczego, czyli 40000 znaków) pocztą elektroniczną. W czasopiśmie przyjmowane są do publikacji artykuły w języku polskim, angielskim i niemieckim. Redakcja w ciągu miesiąca poinformuje autora, czy zakwalifikowała pracę do recenzji, a następnie, po dalszych dwóch-trzech miesiącach, przekaże autorowi uwagi recenzenta wraz z odpowiedzią, czy akceptuje tekst do publikacji i pod jakimi ewentualnie warunkami. Przyjęta do druku praca będzie opublikowana w okresie od pół roku do dwóch lat, zależnie od tematu (związków merytorycznych z innymi tekstami planowanymi do druku) oraz objętości (prace dłuższe publikowane są zwykle z większym opóźnieniem).

Zapraszamy do nadsyłania artykułów w formacie doc, odt lub rtf na adres:
principia@uj.edu.pl

 

Wskazówki techniczne dotyczące przygotowania tekstów.

Tekst

•    plik tekstowy w formacie *rtf lub *doc , *docx + fonty specjalne, wprowadzone przez Autora)
•    plik pdf lub wydruk pracy jest podstawą (a przemawia za tym wieloletnie doświadczenie), dla redakcji i składu. Każdy, nieautorski, komputer może spowodować przekłamanie fontów, rozsypanie schematów, zagubienie przypisów itp., gdyż Word justuje tekst według parametrów zainstalowanej na komputerze drukarki
•    czcionka 12 punktów Times New Roman
•    w pracach zbiorowych artykuły o ujednoliconym zapisie tytułów, przypisów, bibliografii, cytatów
•    interlinia 1,5 wiersza
•    lewy margines 3 cm, pozostałe ok. 2,5 cm
•    druk jednostronny
•    przypisy tekstowe i bibliograficzne – czcionka 10 punktów z odnośnikami w indeksie górnym
•    ujednolicona i ciągła numeracja stron (paginacja)


Ilustracje

•    ryciny przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość, ujednoliconą formę i opisy, dotyczy to szczególnie wielostronicowych wklejek o bardzo różnorodnym materiale ilustracyjnym, do którego wglądówki są podstawą redakcji technicznej i przyspieszają prace nad książką.
•    każda ilustracja powinna być dostarczona w postaci odrębnego pliku z podaniem jego nazwy (wszystkie pliki zebrane w jednym folderze) i wydruku w tekście lub na osobnej stronie
•    fotografie – pliki *tif o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy wymaganych wymiarach reprodukcji lub oryginały dobrej jakości, umożliwiającej wykonanie skanu (dopuszcza się pliki dobrej jakości w formacie *pdf lub *jpg).
•    wykresy – wykonane w Adobe Illustrator, Corel Draw lub Microsoft Excel (jeśli muszą być w trakcie prac poddawane edycji)
•    rysunki – w postaci plików *cdr, *ai lub kontrastowe, dobrej jakości oryginały do reprodukcji
•    jeśli rysunki są zamieszczone w edytorze Word w komputeropisie całej pracy, okażą się niewystarczającej jakości i będą wymagać przerysowania – zostanie to uwzględnione w kalkulacji kosztów wydania.


Opisy bibliograficzne

•   opisy bibliograficzne należy podawać w jednolitej formie i stosować konsekwentnie wybrany sposób zapisu – tradycyjny lub zmodernizowany (przykłady zapisu poniżej, w pliku do pobrania)

Wszystkie fragmenty tekstów, ilustracji, ryciny, schematy, tabele itp., pochodzące z innych dzieł są chronione prawem autorskim. Umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwe pod warunkiem uprzedniego dostarczenia – w ustalonej formule – pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

 

ZAPORA GHOSTWRITING I GUEST AUTORSHIP

Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting, guest authorship redakcja czasopisma wprowadza następujące procedury

1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

2. Ghostwriting, guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

3. Redakcja wymaga informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).

4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.