Dla Autorów

Osoby pragnące opublikować swój artykuł w "Principiach" proszone są o nadesłanie tekstu (o objętości nieprzekraczającej arkusza wydawniczego, czyli 40000 znaków) pocztą elektroniczną. W czasopiśmie przyjmowane są do publikacji artykuły w języku polskim, angielskim i niemieckim. Redakcja w ciągu miesiąca poinformuje autora, czy zakwalifikowała pracę do recenzji, a następnie, po dalszych dwóch-trzech miesiącach, przekaże autorowi uwagi recenzenta wraz z odpowiedzią, czy akceptuje tekst do publikacji i pod jakimi ewentualnie warunkami. Przyjęta do druku praca będzie opublikowana w okresie od pół roku do dwóch lat, zależnie od tematu (związków merytorycznych z innymi tekstami planowanymi do druku) oraz objętości (prace dłuższe publikowane są zwykle z większym opóźnieniem).

Zapraszamy do nadsyłania artykułów w formacie doc, odt lub rtf na adres:
principia@uj.edu.pl

ZAPORA GHOSTWRITING I GUEST AUTORSHIP

Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting, guest authorship redakcja czasopisma wprowadza następujące procedury

1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

2. Ghostwriting, guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

3. Redakcja wymaga informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).

4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.