Kryteria stypendialne i działalność Komisji Stypendialnej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Bartosz Duraj

Abstrakt
Studia doktoranckie w Polsce w obecnej formie funkcjonują od 10 lat. W roku akademickim 2014/2015 na polskich uczelniach uczestnikami stacjonarnych studiów było 36 458 osób, z czego stypendium doktoranckie pobierały 8004 osoby (23,2%), a z dotacji projakościowej korzystały 8753 osoby (25,4%). Celem niniejszego artykułu jest podsumowanie działalności komisji stypendialnej działającej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz wskazanie na istotne zagadnienia w krajowym systemie wsparcia materialnego wpływające na sytuację doktorantów na Wydziale Nauk Społecznych UG.

 

 

cholarship criteria and Scholarship Committee’s activity in the Social Studies Department at the Gdansk University

Doctoral studies have had its present form for 10 years. In 2014/2015 academic year, there were 36458 stationary students at Polish universities; 8004 of them were given doctoral scholarship (23,2%) and another 8753 were using proquality subsidy (25,4%). The purpose of this article is to sum up the activity of the scholarship committee in the Social Studies Department at the Gdańsk University and indicating some substantial matters connected with the national system
Słowa kluczowe: kryteria stypendialne, komisja stypendialna, doktorat
References
Bień D., 2016, Studia trzeciego stopnia w polskich uczelniach – funkcjonowanie, diagnoza, rekomendacje, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 1(47).
 
Szkoły wyższe i ich finanse w 2010 r., 2011, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
Szkoły wyższe i ich finanse w 2014 r., 2015, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
Kowzan P., Krzymiński D., 2012, Pomiędzy alienacją a emancypacją: rola rad doktoranckich w ustalaniu pozycji doktorantów na przykładzie Uniwersytetu Gdańskiego (w:) Uniwersytet i emancypacja, red. M. Trawińska, M. Maciejewska, Wrocław: Interdyscyplinarna Grupa Gender Studies.
 
Krajowa Reprezentacja Doktorantów, 2014, Opis nieprawidłowości i zjawisk patologicznych na studiach doktoranckich, http://samorzaddoktorantow.pan.pl/wp-content/uploads/2014/10/Zjawiska-Patologiczne-na-Studiach-Doktoranckich.pdf [dostęp: 26.05.2017].
 
Kraśniewski A., 2009, Kształcenie (w:) Polskie Szkolnictwo wyższe. Stan, uwarunkowania i perspektywy, red. R.Z. Morawski, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Kulczycki E., 2015, Drapieżne konferencje w Polsce. Robienie w balona czy „forma oporu”? http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/drapiezne-konferencje-w-polsce-robieniew-balona-czy-forma-oporu/ [dostęp: 26.05.2017].
 
Merton R., 1968, The Matthew Effect in Science, „Science”, 159(3810).
 
Najwyższa Izba Kontroli, 2015, Informacja o wynikach kontroli. Kształcenie na studiach doktoranckich https://www.nik.gov.pl/plik/id,9897,vp,12191.pdf [dostęp: 26.05.2017].
 
Orłowski M., 2017, Każdy doktorant ze stypendium? Minister Gowin jest za, http://wyborcza.pl/7,75398,21844998,kazdy-doktorant-ze-stypendium-minister-gowin-jest-za.html?disableRedirects=true [dostęp: 26.05.2017].
 
Polska Agencja Prasowa, 2017, Ustawa 2.0 nabiera kształtów – zmiany na uczelniach w zapowiedziach MNiSW http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C414176%2Custawa-20-nabiera-ksztaltowzmiany-na- uczelniach-w- zapowiedziach-mnisw.html [dostęp: 01.09.2017].
 
Rozporządzenie, 2016, Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 558).
 
Regulamin, 2016b, Regulamin przyznawania zwiększania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim: Tekst ujednolicony z dnia 17 sierpnia 2016 r., stanowiący załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 71/R/16.
 
Regulamin, 2016b, Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim Tekst ujednolicony z dnia 16 sierpnia 2016 r., stanowiący załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 72/R/16.
 
Sobowiak A. (red.), 2015, Raport nr 3/2015 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego Studia doktoranckie i mobilność młodych naukowców, Warszawa.
 
Ustawa, 2005, Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 ze zm.).
 
Zarządzenie, 2016, Zarządzenie nr 87/R/15 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie przyznawania stypendium