Progress,2018, Numer 4

Redaktor naczelny: Dominik Bień
Sekretarz redakcji: Sylwia Dudkowska-Kafar
Rok wydania: 2018
Redakcja działu Media, Biznes, Kultura: dr Beata Czechowska-Derkacz, dr Małgorzata Łosiewicz

Słowa kluczowe: herstoria, feminizm, emancypacja kobiet, równość płci , herstory, feminism, emancipation of women, gender equality, studenckie koła naukowe, Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Gdańsku, studenci , students research circles, State Higher Pedagogical School in Gdańsk, students, archeologia, edukacja, popularyzacja, dziedzictwo, społeczny kontekst archeologii , archaeology, education, popularisation, heritage, the social context of archaeology, idea rosyjska, Aleksandr Prochanow, Piąte Imperium, polityka a kultura, imperializm , Russian idea, Alexandr Prokhanov, Fifth Empire, politics and culture, imperialism, studia doktoranckie, prekaryzacja, niepewność pracy, praca na rzecz pracy, narracyjne wywiady biograficzne , PhD studies, precariousness, work and labour insecurity, work for labour, narrative biographical intereviews, miękka cenzura, media, fi nansowanie mediów, cenzura, Węgry , soft censorship, media fi nancing, censorship, Hungary, antysemityzm, ONR, ustawa o IPN, analiza porównawcza , anti-Semitism, Act on the Institute of National Remembrance, comparative analysis, społeczna odpowiedzialność, zarządzanie, uczelnie , social responsibility, management, universities, tożsamość, młodzież, dorośli, nowe media, portal społecznościowy , identity, youth, adults, new media, social network, wolność słowa, Internet, trolling, Cambridge Analytica, freedom of speech, wolność, prawo, ksenofobia, ograniczenie , freedom, freedom of expression, law, xenophobia, restriction, encyklopedia, Wikipedia, autorzy, hasło, edytowanie , encyclopedia, editors, article, edit, omunikacja w sieci Web 2.0, media społecznościowe, wspólnotowość w sieci, słowo w sieci, obraz w sieci , communication in Web 2.0., social media, community it the Internet, word in the Internet, image in the Internet

NAUKOWE. MEDIA – BIZNES – KULTURA

Sortuj według

Mit wspólnotowości jako podstawa interakcji z internetowymi interfejsami

Progress, 2018, Numer 4, s. 11-19
DOI 10.4467/25439928PS.18.013.9000

Kto tworzy największą encyklopedię świata? Analiza wewnętrznych danych Wikipedii

Progress, 2018, Numer 4, s. 20-29
Data publikacji online: 11 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439928PS.18.014.9001

Wolność słowa w sieci 

Progress, 2018, Numer 4, s. 30-38
Data publikacji online: 11 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439928PS.18.015.9002

Wolność słowa w sieci 

Progress, 2018, Numer 4, s. 39-47
Data publikacji online: 11 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439928PS.18.016.9003

Nowe media w procesie kształtowania tożsamości 

Progress, 2018, Numer 4, s. 48-55
Data publikacji online: 11 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439928PS.18.017.9004

Społeczna odpowiedzialność jako strategia zarządzania uniwersytetem 

Progress, 2018, Numer 4, s. 56-65
Data publikacji online: 11 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439928PS.18.018.9005

W stronę radykalizacji. Analogie i różnice między antysemickim dyskursem lat 30. XX wieku a debatą wokół noweli ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej 

Progress, 2018, Numer 4, s. 66-77
Data publikacji online: 11 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439928PS.18.019.9006

Rynek mediów na Węgrzech w aspekcie zmian politycznych i programowych po 2014 roku. Rola miękkiej cenzury 

Progress, 2018, Numer 4, s. 78-91
Data publikacji online: 11 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439928PS.18.020.9007

Doktorat – źródło niepewności czy strategia jej niwelowania? 

Progress, 2018, Numer 4, s. 92-111
Data publikacji online: 11 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439928PS.18.021.9008

Idea rosyjska a polityka. Konceptualizacja bytu państwowego w koncepcji Piątego Imperium Aleksandra Prochanowa

Progress, 2018, Numer 4, s. 112-127
Data publikacji online: 11 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439928PS.18.022.9009

NAUKOWE. VARIA

Archeolog jako badacz i popularyzator: doświadczenia z Targu Siennego 

Progress, 2018, Numer 4, s. 128-143
Data publikacji online: 11 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439928PS.18.023.9125

HISTORIA UG

Sprawozdania z działalności kół naukowych w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku za lata 1948–1949 

Progress, 2018, Numer 4, s. 154-167
Data publikacji online: 11 grudnia 2018

WYWIAD