Nowe media w procesie kształtowania tożsamości 

Łukasz Kamiński

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie problemu, jakim jest nadmierny wpływ nowych mediów na młodych ludzi, którzy korzystają z nich coraz chętniej. Dzieciństwo to najważniejszy okres w kontekście kształtowania tożsamości. Brak autorytetów w życiu realnym, przeniesienie całej swojej uwagi na to, co dzieje się w Internecie, niesie za sobą wielkie zagrożenie. Znacznemu pogorszeniu może ulec jakość kontaktów z rówieśnikami. Nadmierna fascynacja światem portali społecznościowych i całkowite poświęcenie uwagi temu, co się w nich dzieje to już dziś poważny kłopot wielu młodych ludzi. W tej sytuacji rola osób dorosłych z ich najbliższego otoczenia wydaje się nieoceniona, i to zadaniem dorosłych jest zapewnienie młodszym pokoleniom możliwości równie atrakcyjnych jak te w świecie online.

 

New media in the  shaping of identity process
The aim of this paper is to present the problem, that is excessive infl uence of new media on young people, who use the media more and more willingly. The childhood is the most important period in shaping of our identity. Lack of authorities in the real life and moving the attention to the Internet is a great threat for young people. Addiction to mobile phones and the Internet can cause problems with relations with their equals and the adults. Excessive fascination with the world of social media and total attention to what is happening in them is a serious problem for many young people today. In this case, the role of adults seems invaluable, because it is in their hands to provide younger generations with alternatives as attractive as those in the online world.
Słowa kluczowe: tożsamość, młodzież, dorośli, nowe media, portal społecznościowy , identity, youth, adults, new media, social network
References
Brzezińska, A., 2006, Dzieciństwo i dorastanie: korzenie tożsamości osobistej i społecznej [w:] A. Brzezińska, A. Hulewska, J. Słomska (red.), Edukacja regionalna. Wybór tekstów, Warszawa:, http://scholar.googleusercontent.com/scholarq=cache:piSkO9mvjWQJ:scholar.google.com/&hl=pl&as_sdt=0,5 [dostęp: 15.04.2018]. 
Centrum Badania Opinii Społecznej, Korzystanie z Internetu, Komunikat z Badań, Nr 49/2017. 
Fliciak M., Danielewicz M., Halawa M., Mazurek P., Nowotny A., 2010, Młodzi i media: Nowe media uczestniczą w kulturze, Warszawa: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. 
Główny Urząd Statystyczny, „Społeczeństwo informacyjne w Polsce 2016”, Opracowanie sygnalne, 20.10.2016, Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2016-roku,2,6. html [dostęp: 16.04.2018]. 
Grześkowiak U.M., 2011, Portale społecznościowe – wybrane aspekty, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 656, http://www.wneiz.pl/studiainformatica/studia-informatica-numery/ studia-informatica-28-2011/1495-portale-spolecznosciowe-wybrane-aspekty [dostęp: 17.05.2018]. https://newsroom.fb.com/company-info/ [dostęp: 17.05.2018]. 
Juszczyk-Rygałło J., 2016, Socjalizacja dziecka jako proces kształtowania tożsamości, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, t. 11, nr 4. 
Kozak S., 2013, Patologia fonoholizmu. Przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego, Warszawa: Difin.
Mazurek P., 2006, Internet a tożsamość [w:] D. Batorski, M. Marody, A. Nowak (red.), Społeczna przestrzeń internetu, Warszawa, http://www.academia.edu/2042363/Mazurek_Pawe%C5%82_2006_ Internet_a_to%C5%BCsamo%C5%9B%C4%87_w_D._Batorski_M._Marody_A._Nowak_red._ Spo%C5%82eczna_przestrze%C5%84_internetu_Warszawa_Wyd._SWPS [dostęp: 11.04.2018]. Paleczny T., 2008, Socjologia tożsamości, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM. 
Pyżalski J., 2012, Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowanie młodzieży, Kraków: Impuls.
Skrzypczak A., 2010, Jaka tożsamość kulturowa dla dzisiejszej Europy?, „Refleksje”, wiosna – lato, nr 1, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, https://issuu.com/filipbiay/docs/refleksje-nr1 [dostęp: 9.04.2018]. 
Skuza A., 2012, Interakcje społeczne w procesie socjalizacji, „Forum Pedagogiczne”, nr 1. 
Słownik Języka Polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/to%C5%BCsamo%C5%9B%C4%87;2530211 [dostęp: 16.04.2018]. 
Wojciszke B., 2006, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa: Scholar. 
Wrońska M., 2013, Dorastanie w środowisku cyfrowym – od immersji, poprzez bezkrytyczną fascynację, do kultury medialnej, Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny, http://scholar.google.pl/citations?user=epgj4k0AAAAJ&hl=pl [dostęp: 8.04.2008].