Społeczna odpowiedzialność jako strategia zarządzania uniwersytetem 

Wioleta Gaweł

Abstrakt

Dotychczasowe próby usystematyzowania zasad odpowiedzialności społecznej uczelni w polskich realiach opierały się na systemach korporacyjnych. Jednak implementacja zasad korporacyjnych w przestrzeni uniwersytetu jest nieuzasadniona z punktu widzenia odmiennych celów, jakie ma uczelnia, wobec tych, do których dążą podmioty gospodarcze. Spoglądając na sektor biznesu, gdzie koncepcja odpowiedzialności społecznej o wiele prężniej się rozwija, okazuje się, że działania prowadzone w oparciu o strategię danej organizacji są najbardziej efektywne. Strategiczne zasady odpowiedzialności społecznej w przypadku podmiotów biznesowych powstały w wyniku przypisania ich do konkretnych zadań, jakich podejmuje się przedsiębiorstwo. Taka sama strategia wyznaczania zasad odpowiedzialności powinna być przyjęta przez uczelnie wyższe. Celem opracowania jest próba wyznaczenia norm do zarządzania społeczną odpowiedzialnością uczelni. 

Social responsibility as management strategy of the university 

Previous attempts to systematize the principles of social responsibility of Polish universities were based on corporate systems. However, the implementation of corporate rules in the university space is unjustifi ed from the point of view of the diff erent goals that the university has to those towards which the business is pursuing. Looking at the business sector, where the concept of social responsibility is much more evolving, it turns out that strategic implementation is based on the strategies of the organization. Strategic principles of corporate social responsibility in the case of business entities have arisen as a result of assigning them to specifi c tasks undertaken by the enterprise. The same strategy for setting the rules of responsibility should be adopted by universities. The aim of this study is to try to set standards for managing the university’s social responsibility.
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność, zarządzanie, uczelnie , social responsibility, management, universities
References
Kaźmierczak M., 2010, Działania normalizacyjne w zarządzaniu społeczną odpowiedzialnością [w:] J. Łańcucki, Znormalizowane systemy zarządzania, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 
Kuźmicz K.A., 2015, Benchmarking procesowy jako instrument doskonalenia zarządzania uczelnią, Warszawa: Wolters Kluwers. 
Ocieczek W., Gajdzik B., 2010, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw produkcyjnych, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. 
Polskie wydanie normy SA 8000 wraz z przewodnikiem i komentarzami, 2013, Warszawa: Pracodawcy RP. 
Rok B., 2001, Audyt etyczny według reguł AA 1000 jako narzędzie edukacji menadżerskiej [w:] W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałeck (red.), Etyka biznesu jako przedmiot nauczania, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. 
Thieme J.K., 2009, Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI. Polska, Europa, USA, Warszawa: Difin. 
Vall M. i in., 2011, Modele zarządzania uczelniami w Polsce. Raport końcowy, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym. 
Witek-Crabb A., 2001, Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw w praktyce gospodarczej [w:] R. Pajda (red.), Wybrane zagadnienia współczesnej ekonomii, Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. 
Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, 2012, PN-ISO 26000, Warszawa. 
Zapłata S., Kaźmierczak M., 2011, Ryzyko ciągłości biznesu, odpowiedzialność społeczna. Nowoczesne koncepcje zarządzania, Warszawa: Wolters Kluwers. 
Żemigała M., 2007, Standard AA 1000 nowoczesnym narzędziem zarządzania z zakresu CSR, „Problemy Jakości”, nr 11.