Audioantropologia odgłosów

Adam Regiewicz

Abstrakt

Audio-anthropology of sounds

This article addresses three major concepts: audiality, anthropology and sound, outlining research horizons for the adopted approach to the topic discussed. Audio-anthropology studies sounds situated right between the main sound narration produced by culture and anthropological experiences of a man – his biology, physiology and mechanics. A sound, as a manifestation of behavior – a sound event, becomes part of a particular behavior stream, social activities which reflect a variety of cultural forms centered around different aspects of experiencing reality by a man and his relationship with the surrounding world, expressed through behavior patterns, habits and customs, traditions and rituals, reflected by social norms and standards, related to experiencing corporality (intimacy, sexuality, hygiene, illness, death, etc.), emotions, sensuality, etc. Based on the phenomenological-anthropological approach, the proposed comparative tool intends to move towards semiotics, which enables to read sounds in the cultural code of a particular community. Thus, it becomes an element of cultural communication: not so much a sound as a semantic gesture, interpreting various phenomena existing in a specific culture. Audio-anthropology of sounds opens a whole new field for scientific discourse to cultural studies researchers, allowing to better describe a man and his place in the surrounding reality.
 

Słowa kluczowe: audiality, anthropology, comparative, culture studies of sounds
References

Barthes R., Mitologie, przeł. A. Dziadek, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000.

Brzostek D., Nasłuchiwanie hałasu. Audioantropologia między ekspresją a doświadczeniem, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014.

Chyła W., Media jako biotechnosystem. Zarys filozofii mediów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2008.

Clifford J., On Ethnographic Allegory, w: Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethno- graphy, red. J. Clifford, G.E. Marcus, Berkeley–Los Angeles–London 1986.

Davis E., TechGnoza: mit, magia + mistycyzm w wieku informacji, przeł. J. Kierul, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2002.

Feld S., Sound Structure as Social Structure, „Ethnomusicology” 1984, nr 3.

Flusser V., Ku filozofii fotografii, przeł. J. Maniecki, Akademia Sztuk Pięknych, Katowice 2004.

Geertz C., Wiedza lokalna: dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, przeł. D. Wolska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

Godlewski G., Literatura i „literatury”. O kilku przesłankach możliwej, lecz wciąż jeszcze nieistniejącej antropologii literatury, w: Narracja i tożsamość, t. 1, red. W. Bolecki, R. Nycz, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2004.

Goethals G., Media Mythologies, w: Religion and the Media: An Introductory Reader, red. Ch. Arthur, University of Wales Press, Cardiff 1993.

Husserl E., Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Księga pierwsza, przeł. D. Gierulanka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975.

Kuligowski W., Antropologia współczesności: wiele światów, jedno miejsce, Universitas, Kraków 2007.

Kulturowa historia odgłosów, t. 1: Od Reja do futurystów, red. A. Regiewicz, A. Odrzywolska-Kidawa, G. Pietruszewska-Kobiela, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2016.

Lakoff G., Johnson M., Metafory w naszym życiu, przeł. T.P. Krzeszowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1988.

Łotman J., O znaczeniach we wtórnych systemach modelujących, w: idem, Struktura tekstu artystycznego, przeł. A. Tanalska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1984.

Majewski J., Religia, media, mitologia, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2010.

Miniatura i mikrologia literacka, t. 1, red. A. Nawarecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.

Nattiez J.-J., Proust as Musician, CambridgeUniversity Press, Cambridge 1989.

Nawarecki A., Czarna mikrologia, „Anthropos” 2005, nr 4–5.

Od-głosy jedzenia, red. A. Regiewicz, G. Pietruszewska-Kobiela, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2015.

Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, Wydawnictwo „Kurpisz”, Poznań 1994.

Regiewicz A., Teologia nowych mediów,w: Więzi wspólnoty. Literatura – religia – komparatystyka, red. P. Bogalecki, A. Mitek-Dziemba, T. Sławek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.

Regiewicz A., Żywiołek A., Milczenie. Od antropologii do hermeneutyki, w: Milczenie. Antropologia – hermeneutyka, red. A. Regiewicz, A. Żywiołek, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2014.

Rothenbuhler E., Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremonii medialnej, przeł. J. Barański, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.

Skarga B., Ślad i obecność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, red. J. Bralczyk, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2005.

Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.

Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Reader’s Digest Przegląd, Warszawa 2001.

Smith M.M., Sensing the Past: Seeing, Hearing, Smelling, Tasting, and Touching in History, University of California Press, Berkeley 2007.

Sulima R., Antropologia codzienności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.

White H., Tropika historii: struktura głęboka „Nauki Nowej”, przeł. E. Domańska, w: idem, Poetyka pisarstwa historycznego, red. E. Domańska, M. Wilczyński, Universitas, Kraków 2000.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.