Zabójcy pojęć i tropiciele definicji. Praktyki teoretycznoliterackie w Internecie na przykładzie portali kryminalnych

Justyna Tuszyńska

Abstrakt

The Terms Killers and the Definitions Seekers. Amateur Online Literary Criticism

The main theme of this paper is the problem of defining the crime fiction (detective story, hardboiled fiction, thriller) by the non-professional literary critics in the Internet interpretive communities. If the literary or film critics are also official experts and possess academic authority, based on study and experience, and their words are not merely ‘individuals’ opinions but they are supported by the institutional authority, the online critics are ‘unoffi cial experts’ (or non-specialists), and their opinions are strictly individual. Anyway they try to imitate the offi cial, institutional criticism online.

Słowa kluczowe: literary criticism, online criticism, crime fiction, interpretive communities
References

Barańczak S., Poetyka polskiej powieści kryminalnej, „Teksty” 1973, nr 6 (12), s. 63–82.

Bernacki M., Pawlus M. (red.), Słownik gatunków literackich, Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała 1999.

Caillois R., Siła powieści, przeł. T. Swoboda, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.

Chmielewska K., Ukryte założenia i aporie teorii recepcji, „Pamiętnik Literacki” 2001, z. 4.

Cuddon J.A., Dictionary of Literary Terms & Literary Theory, Penguin Books, Harmonds­worth 1986.

Czubaj M., Etnolog w Mieście Grzechu. Powieść kryminalna jako świadectwo antropologiczne, Wydawnictwo Oficynka, Gdańsk 2010.

Darska B., Literatura gatunkowa w internecie, czyli między informowaniem a budowaniem wspólnoty fanów. Na przykładzie portali kryminalnych, „Postscriptum Polonistyczne” 2014, nr 2 (14).

Gazda G., Słownik rodzajów i gatunków literackich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Gemra A. (red.), Literatura kryminalna. Na tropie motywów, EMG, Kraków 2016.

Gemra A. (red.), Literatura kryminalna. Na tropie źródeł, EMG, Kraków 2015.

Gemra A. (red.), Literatura kryminalna. Śledztwo w sprawie gatunków, EMG, Kraków 2014.

Głowiński M., Dzieło wobec odbiorcy. Szkice z komunikacji literackiej, Universitas, Kraków 1998.

Grochowski P. (red.), Netlor. Wiedza cyfrowych tubylców, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.

Kraska M., Prosta sztuka zabijania. Figury czytania kryminału, Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk 2013.

Lasič S., Poetyka powieści kryminalnej, przeł. M. Petryński, PIW, Warszawa 1976.

Mrowczyk-Hearfield E., Badania literatury kryminalnej – propozycja, „Teksty Drugie” 1998, nr 6 (54).

Sławiński J. (red.), Słownik terminów literackich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa 1989.

Тамарченко Н.Д. (ред.), Словарь Актуальных Терминов Понятий, Издательство Ку-
лагиной-
Intrada, Москва 2008.

Żabski T. (red.), Słownik literatury popularnej, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1997.

Źródła internetowe:

http://www.klubmord.fora.pl/

http://deckare.pl/

http://www.portalkryminalny.pl/

http://www.zbrodniawbibliotece.pl/

http://janedoe.blox.pl/html

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.