Widzieć − rozumieć − interpretować. Francesco Casetti o kinie i mediach

Alicja Helman

Abstrakt
To See, Understand and Interpret. Francesco Casetti on Cinema and Media
 
Alicja Helman discusses major aspects of Francesco Casetti’s theoretical thought. She focuses mainly on his recent books: Eye of the Century: Film, Experience, Modernity (2005) and The Lumière Galaxy: Seven Key Word for the Cinema to Come (2015), and notices consequent correspondences with Casetti’s earlier works belonging to the tradition of so called second semiotics. Casetti combines two perspectives: problems of the evolution of cinema in the XXIst century and issues related to spectatorship determined by new technologies and alternative forms of cinema viewing.
Słowa kluczowe: relocation, relic, icon, assemblage, expanded cinema, hypertrophy, spectatorship
References

Andrew D., Preface to the English Edition, w: F. Casetti, Inside the Gaze: The Fiction Film and Its Spectator, transl. N. Andrew, C. O’Brien, Indiana University Press, Bloomington–Indianapolis 1991.

Buckland W., The Last Word of Filmic Enunciation?,„Semiotica” 2001, vol. 135, nr 1 (4),
s. 211–226.

Bühler K., Theory of Language: The Representational Function of Language, transl. D. Fraser Goodman, John Benjamins, Amsterdam 1990.

Casetti F., Eye of the Century: Film, Experience, Modernity, transl. E. Larkin, J. Pranolo, Columbia University Press, New York 2008.

Casetti F., Inside the Gaze: The Fiction Film and Its Spectator, transl. N. Andrew, C. O’Brien, Indiana University Press, Bloomington–Indianapolis 1991.

Casetti F., Les yeux dans les yeux, „Communications” 1983, nr 38, s. 78–97.

Casetti F., The Lumière Galaxy: Seven Key Words for the Cinema to Come, Columbia Univer-
sity Press, New York 2015.

Casetti F., Theories of Cinema, 1945−1990, transl. F. Chiostri, University of Texas Press, Austin 1999.

Deleuze G., Qu’est-ce qu’un dispositif?, w: idem, Deux régimes de fous: textes et entretiens, 1975−1995, Éditions de Minuit, Paris 2003.

Epstein J., Le cinématographe vu de l’Etna,Les Écrivains Réunis, Paris 1926.

Foucault M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Fundacja Aletheia, Warszawa 1993.

Foucault M., Inne przestrzenie, przeł. A. Rejniak-Majewska, „Teksty Drugie” 2005, nr 6.

Hake S., The Filmic Gaze, https://www.h-net.org/reviews/showpdf.php?id=24526 (dostęp: 10.11.2016).

McLuhan M., The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man, Toronto University Press, Toronto 1962.

Metz C., L’énonciation impersonnelle, ou, Le site du film, Méridiens-Klincksieck, Paris 1991.

Miczka T.,Włoska pragmatyczna teoria filmu, w: A. Helman, przy współpracy A. Gwoździa, T. Miczki i J. Ostaszewskiego, Historia semiotyki filmu, t. 2, Zakład Semiotyki Logicznej UW, Warszawa 1993.

Muscio G., Zemignan R., Francesco Casetti and Italian Film Semiotics, „Cinema Journal” 1991, vol. 30, nr 2.

Przylipiak M., Narracja, w: A. Helman (red.), Słownik pojęć filmowych, t. V: Narracja, diegeza, podmiot, instytucja, Wiedza o Kulturze, Wrocław 1993.

Sellors P.C., The Nature of Film Spectators, „Film-Philosophy” 2000, vol. 4, nr 19.

Simmel G., The Metropolis and Mental Life,w: D. Frisby, M. Featherstone (red.), Simmel on Culture: Selected Writings, Sage Publications, Thousand Oaks–London 1997.

Youngblood G., Expanded Cinema, E.P. Dutton, New York 1970.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.