Od braci Lumière do postmodernizmu

Robert Birkholc

Abstrakt

Jacek Ostaszewski, Historia narracji filmowej, Universitas, Kraków 2018, ss. 330.

References

Bal M., Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji, przekł. zbiorowy, Wydawnictwo   Uniwersytetu   Jagiellońskiego, Kraków 2012.

Bordwell D., Narration in the Fiction Film, University of Wisconsin Press, Madison 1985.

Genette G., Narrative Discourse: An Essay in Method, przeł. J.E. Lewin, Cornell University Press, New York 1980, s. 195–198.

Kłys T., Film fikcji i jego dominanty, Semper, Warszawa 1999.

Kubiński P., Gry wideo w świetle narratologii transmedialnej oraz koncepcji świa- toopowieści (storyworld) Tekstualia” 2015, nr 4 (43).

Michera W., Piękna jako bestia. Przyczynek do teorii obrazu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.

Przylipiak M., Kino stylu zerowego. Dwadzieścia lat później, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2016.

Przylipiak  M.,  Narracja,  w:  A.  Helman, Słownik pojęć  filmowych, t.  5,  Wiedza o Kulturze, Wrocław 1993.

Przylipiak M., Narrator literacki, „narrator” filmowy, w: J. Trzynadlowski (red.), Problemy poznawania dzieła filmowego, Studia Filmoznawcze t.  9,  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1990.

Ryan  M.-L.,Thon  J.N.  (red.),  Storyworlds across  Media:  Toward  a  Media-Conscious  Narratology,  University  of  Nebraska Press, Lincoln 2014.

Verstraten P., Film Narratology, przekł. na jęz. ang. S. van der Lecq, University of Toronto Press, Toronto 2009.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.