„Nazywanie teraźniejszości”. Współczesny nomos a sprawa kolonialna według Achillego Mbembego (Achille Mbembe, Polityka wrogości. Nekropolityka)

Grzegorz Czemiel

Abstrakt

Achille Mbembe, Polityka wrogości. Nekropolityka, przeł. Urszula Kropiwiec (Polityka Wrogości) oraz Katarzyna Bojarska (Nekropolityka), Wydawnictwo Karakter, Kraków 2018, ss. 256.

References

Bauman Z., Życie na przemiał, przeł. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004.

Braidotti R., Po człowieku, przeł. J. Bednarek, A. Kowalczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

Césaire A., Poezje, przeł. Z. Stolarek, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1978.

Fanon F., Wyklęty lud ziemi, przeł. H. Tygielska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985.

Fanon F., Czarna skóra, białe maski, przeł. L. Magnone, w: D. Trześniowski, K. Stępnik (red.), Studia postkolonialne nad kulturą i cywilizacją polską, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, s. 359–379.

Fiedorczuk J., Cyborg w ogrodzie. Wprowadzenie do ekokrytyki, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015.

Heidegger M., O istocie prawdy, w: idem, Znaki drogi, przeł. J. Filek, Aletheia, Warszawa 1995, s. 67–88.

Heise U.K., Sense of Place and Sense of Planet: The Environmental Imagination of the Global, Oxford University Press, Oxford 2008.

Latour B., An Attempt at a „Compositionist Manifesto”, „New Literary History” 2010, nr 41, s. 471–490.

Magnone L., Obecność myśli Jacques’a Lacana w dyskursie postkolonialnym. Franz Fanon: przypadek „czarnego Lacana”, w: D. Trześniowski, K. Stępnik (red.), Studia postkolonialne nad kulturą i cywilizacją polską, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, s. 51–63.

Malabou C., Ontologia przypadłości. Esej o plastyczności destrukcyjnej, przeł. P. Skalski, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2017.

Mbembe A., Rethinking Democracy Beyond the Human, The European Graduate School, Valetta, 16.10.2017, https://www.youtube.com/watch?v=A_k3YIupGok (dostęp: 12.07.2019).

Mbembe A., Algorithmic Reason and Planetary Humanities, Institute of the Humanities and Global Cultures, University of Virginia, 14.07.2018, https://www.youtube.com/watch?v=tv-Wi2iW6JY (dostęp: 12.07.2019).

Schmitt C., Nomos ziemi, przeł. K. Wudarska, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2019.

Sloterdijk P., Spheres. Volume 2: Globes, Macrospherology, transl. W. Hoban, Semiotext(e), South Pasadena 2014.

Sosnowska D., Dwa ciała demokracji. Polityka wrogości Achille’a Mbembe, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2018, nr 21.

Weate J., Achille Mbembe and the Postcolony: Going beyond the Text, „Research in African Literatures” 2003, nr 4 (34), s. 27–41. 

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.