Homoseksualna katastrofa wsteczna: Mężczyźni z różowym trójkątem i Cholernie mocna miłość

Aleksandra Kumala

Abstrakt

Homosexual Reverse Catastrophe. The Men with the Pink Triangleand Damned Strong Love

The article offers in-depth, critical analysis of the books The Men With The Pink Triangle: The True Life-and-Death Story of Homosexuals in the Nazi Death Camps by Heinz Heger and Damned Strong Love: The True Story of Willi G. and Stefan K. by Lutz van Dijk, touching upon the topic of Nazi persecutions of homosexuals. Both texts are being presented as matrix testimonies, which not only widened the Second World War discourse by introducing the homosexual victim, but also initiated homosexual variant of what Przemysław Czapliński’s called the “reverse catastrophe”. Although concentrating precisely on male war-time experience, the texts significantly exceed the dominant, male-centered narrative pattern. By discussing the issues such as ambiguous authorship, differences between narrative strategies, brutalization of the language and the authors’ attitudes towards body, sexuality or violence, the article demonstrates—thus far seldomly considered—“catastrophic potential” of the publications. Attention is also being drawn to the fact that by virtue of their existence, homosexual war-time experience no longer has to be considered—to use Sławomir Buryła’s term—“non-verbalizable”.

Słowa kluczowe: reverse catastrophe, men with the pink triangle, sexual violence, concentration camp
References

Auschwitz. Pamięć o nieheteronormatywnych ofiarach obozu, red. L. van Dijk, J. Ostrowska, J. Talewicz-Kwiatkowska, przeł. A. Chmielecka, F. Fierek, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2021.

Bergen D., Sexual Violence in the Holocaust: Unique and Typical? [w:] Lessons and Legacies VII. The Holocaust in International Perspective, ed. D. Herzog, Northwestern University Press, Evanston 2006, s. 179–200.

Blutinger J.C., Bearing Witness: Teaching the Holocaust from a Victim-Centered Perspective, „The History Teacher”2009, t. 42, nr 3, s. 269–279.

Bojarska K., Trauma [w:] Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012, s. 501–505.

Buryła S., Lager literatura strefy milczenia, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”2018, nr 4, s. 43–90.

Ciarkowska A., Między doświadczeniem a wydarzeniem. O zobowiązaniach świadka, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”2019, nr 62, z. 1, s. 57–66.

Czapliński P., Katastrofa wsteczna, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”2015, nr 25, s. 37–66.

Czapliński P., Zagłada i profanacje, „Teksty Drugie”2009, nr 4, s. 199–213.

Dunlap D.W., Personalizing NazisHomosexual Victims,  https://www.nytimes.com/1995/06/26/us/personalizing-nazis-homosexual-victims.html?pagewanted=1 (dostęp: 18.12.2021).

Endlich den Mut…”: Briefe von Stefan T. Kosinski (19252003), ed. L. van Dijk, Quer Verlag GmbH, Berlin 2015.

Erll A., Literatura jako medium pamięci zbiorowej, przeł. M. Saryusz-Wolska [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Universitas, Kraków 2009, s. 211–247.

Fischer E., Aimée & Jaguar. Historia pewnej miłości, Berlin 1943, przeł. K. Weintraub, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2008.

Franklin R., Warm Brothers in the Boomtowns of Hell: The Persecution of Homosexuals in Nazi Germany, „Hohonu: A Journal of Academic Writing”2011, t. 9, s. 53–59.

Heger H., Mężczyźni z różowym trójkątem, przeł. A. Rosenau, Wydawnictwo Ośrodek KARTA, Warszawa 2016 (wyd. I), 2022 (wyd. II).

Huneke S.C., Heterogenous Persecution: Lesbianism and the Nazi State, „Central European History”2021, t. 54, nr 2, s. 297–325.

Janion M., Zagadka Zofii Kossak-Szczuckiej [w:] Porzucić etyczną arogancję. Ku reprezentacji podstawowych pojęć humanistyki, red. B.A. Polak, T. Polak, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2011, s. 55–70.

Karwowska B., Ciało i gender w obozach zagłady, „Przestrzenie Teorii”2009, nr 11, s. 225–237.

Karwowska B., Ciało, seksualność, obozy zagłady, Universitas, Kraków 2009.

Krawczyńska D., Empatia? Substytucja? Identyfikacja? Jak czytać teksty o Zagładzie?, „Teksty Drugie”2004, nr 5, s. 179–189.

Kumala A., Duma, wstyd, profanacja. Postpamięciowy wymiar filmów Piętno i Paragraf 175, „Politeja”2021, t. 18, nr 1, s. 147–158.

Kumala A., Pamięć zmanipulowana. Prawicowe narracje medialne o homoseksualnych więźniach obozów koncentracyjnych, „Dziennikarstwo i Media”2020, nr 14, s. 19–32.

Leociak J., Literatura dokumentu osobistego jako źródło badań nad zagładą Żydów. Rekonesans metodologiczny, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”2005, nr 1, s. 11–31.

Lis D., Skazani bez pamięci, http://www.miesiecznik.znak.com.pl/skazani-bez-pamieci/ (dostęp: 18.12.2021).

Nigdy tego nie zapomnę. Stefan Kosiński wspomina lata młodości spędzone w hitlerowskich więzieniach, przeł. K. Remin [w:] Różowe trójkąty. Zbrodnie nazistów na osobach homoseksualnych w kontekście edukacji antydyskryminacyjnej, red. K. Remin, Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa 2012, s. 54–80.

Niziołek G., Władza świadectwa. Między polityką a etyką, „Teksty Drugie”2018, nr 3, s. 241–252.

Orzeł Wargskog O., Granice godności, granice literatury [w:] Porzucić etyczną arogancję. Ku reprezentacji podstawowych pojęć humanistyki, red. B.A. Polak, T. Polak, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2011, s. 31–54.

Ostrowska J., Nazywał się Teofil Kosiński. Rozmowa z Lutzem Van Dijkiem, https://www.dwutygodnik.com/artykul/7400-nazywal-sie-teofil-kosinski.html (dostęp: 18.12.2021).

Ostrowska J., Panienki, szwungi, fajfusy, laleczki[w:] eadem, Oni. Homoseksualiści w czasie II wojny światowej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2021, s. 263–279.

Piątek B., Tekst jako trauma Pejzaż w kolorze sepii Kazuo Ishiguro [w:] Trauma, pamięć, wyobraźnia, red. Z. Podniesińska, J. Wróbel, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 27–34.

Piekarski G., O kulturę pamięci milczących i przemilczanych ofiar obozów koncentracyjnych. Rozważania w kontekście praw człowieka [w:] Prawa człowieka wobec koncepcji human security, red. D. Bieńkowska, R. Kozłowski, M.J. Łuczak, Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM, Poznań 2019, s. 1–36.

Piętka B., Więźniowie z różowym trójkątem w KL Auschwitz, „Dzieje Najnowsze”2014, R. XLVI, z. 2, s. 25–53.

Rothberg M., Pamięć wielokierunkowa. Pamiętanie Zagłady w epoce dekolonizacji, przeł. K. Bojarska, IBL PAN, Warszawa 2015.

Różowe trójkąty. Zbrodnie nazistów na osobach homoseksualnych w kontekście edukacji antydyskryminacyjnej, red. K. Remin, Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa 2012.

Schoppman C., Czas maskowania: o sytuacji lesbijek w narodowym socjalizmie, przeł. J. Ostrowska, „Teksty Drugie”2008, nr 5, s. 163–173.

Schoppman C., This Kind of Love: Descriptions of Lesbian Behaviour in Nazi Concentration Camps, transl. E. Tutschek, „Témoigner. Entre histoire et mémoire”2017, t. 125, s. 82–90.

Sommer R., Pipels: Situational Homosexual Slavery of Young Adolescent Boys in Nazi Concentration Camps [w:] Lessons and Legacies XI. Expanding Perspectives on the Holocaust in a Changing World, eds. H. Earl, K. Schleunes, Northwestern University Press, Evanston 2014, s. 86–103.

Stańczak-Wiślicz K., Znaleźć się w dobrym towarzystwie ofiar cierpienie jako element dyskursu legitymizującego w Polsce po zakończeniu II wojny światowej [w:] Zapisy cierpienia, red. K. Stańczak-Wiślicz, Wydawnictwo Chronicon, Wrocław 2011, s. 167–177.

Tokarska-Bakir J., Incognito ergo sum. O wytwarzaniu obojętności, „Studia Litteraria et Historica”2013, nr 2, s. 394–411.

Traverso E., Historia jako pole bitwy. Interpretacja przemocy w XX wieku, przeł. Ś.F. Nowicki, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2014.

Tritt R.J., Czy odmienny i wykluczony może zostać odzyskanym? Od prześladowań do tolerancji, a może akceptacji dyskurs poświęcony homoseksualnym mężczyznom, „Annales Academiae Medicae Stetinensis. Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie”2011, t. 57, nr 2, s. 110–123.

Ubertowska A., Niewidzialne świadectwa: perspektywa feministyczna w badaniach nad literaturą Holokaustu, „Teksty Drugie”2009, nr 4, s. 214–226.

Van Dijk L., Cholernie mocna miłość. Prawdziwa historia Stefana K. i Williego G., przeł. A. Chmielecka, F. Fierek, Korporacja Ha!art, Kraków 2017.

Weseli A., Homoseksualiści i homoseksualizm w KL Auschwitz-Birkenau w świetle oświadczeńbyłych więźniów obozu, „Przegląd Historyczny”2007, t. 98, z. 3, s. 425–435.

White H., Koda: Lektura dyskursu świadka, przeł. M. Wilczyński, „Teksty Drugie”2018, nr 3, s. 296–301.

Woods G., A History of Gay Literature: The Male Tradition, Yale University Press, London–New Heaven 1998.

Young J.E., Holokaust w świadectwach filmowych i w świadectwach wideo. Dokumentowanie świadka, przeł. T. Łysak, „Literatura na Świecie”2004, nr 1–2, s. 245–265.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.