Komizm w czasach niedojrzałości

Wojciech Józef Burszta

Abstrakt

Recenzja książki:

Bohdan Dziemidok, O komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj,
Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011, 528 s.

References

Dziemidok B., O komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011.

Trzynadlowski J., Wprowadzenie, w: J. St. Bystroń, Komizm, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1960.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.