Mnemotopika polskich protestantów

Zbigniew Pasek

Abstrakt

Topoi of memory of Polish protestants
The article describes so-called mnemotopoi of Polish Protestants’ image of the past  included in the language conceptualized into repeating forms. The term is related to E.R. Curtis and his concept of common places (loci  communes).The conducted analysis allowed to distinguish between three forms of commemorating topic (or simply topoi). First of them has initial character and is connected with Biblical traditions, strong awareness of German roots of Reformation and with relationships with German cultural circle. Second of them is the topic of threat and harm, including also the topos of besieged fortress. The third is the topic of choice (e.g. the topic of salt of the earth) – cultural and religious superiority of Protestant countries saved in their historical memory. According to Evangelicals, the religious superiority means eliminating magic from religion.

Słowa kluczowe: mnemotopoi of Polish Protestants, protestantism
References

Assmann J., Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i tożsamość polityczna w cywilizacjach starożytnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.

Bartmiński J., Językowe podstawy obrazu świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009.

Bartmiński J., Przeszłość w językowym obrazie świata, red. A. Pajdzińska, P. Krzyżanowski, Lublin 1999.

Bednarek S., Mnemotopika polska, referat na sesji „Tradycja dla współczesności” UMCS Lublin - Baranów, 6-9 VI 2011 oraz referat pt. Koncepcja mnemotoposów a badania nad pamięcią zbiorową na konferencji „Miejsca pamięci i pamięć zbiorowa we współczesnej kulturze” UAM Poznań, 9 XII 2011.

Bruncz D., Ekumeniczne refleksje na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, w: Informator parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, luty 2009, nr 1(49).

Chojecki P., Apel do protestantów: stańmy przy Polsce, na stronie: http://niezalezna.pl/17239-apel-do-protestantow-stanmy-przy-polsce.

Czyż R., Pasek Z., Monografia Wisły, t.III, pt. Kościoły i wspólnoty religijne, Galeria „na Gojach”, Wisła 2008.

Gmyz C., Ewangelicy polscy. Buzkowie to ród o długiej tradycji, na portalu www.mateusz.pl: http://mateusz.pl/czytelnia/cg-ewangelicy.htm.

Ks. Gundlach R., Nasz reformator, Dr. M.Luter w oświetleniu modlitwy, w: „Zwiastun Ewangeliczny”, 15 XI 1907, nr 11.

Jobert A., Od Lutra do Mohyły. Polska wobec kryzysu chrześcijaństwa 1517-1648, przeł. E.Sękowska, Instytut Wydawniczy PAX i Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 1994.

Krakiewicz S., Bóg wyznaczył okresy czasu i granice…, w: Kalendarz Chrześcijanina 1977, Warszawa 1977.

Krakiewicz S., Historia budowy ośrodka kościelnego i kaplicy, w: Kalendarz Chrześcijanina 1973, Warszawa 1973.

Kriegseisen W., Ewangelicy polscy i litewscy w epoce saskiej (1696-1763). Sytuacja prawna, organizacja i stosunki międzywyznaniowe, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1996.

Mazurski K.R., Ewangelicy w życiu narodu polskiego, w: „Myśl Protestancka” 1997, nr 3.

McLeod M.K., Agents of Change: Scots in Poland, 1800-1918, Tuckwell Press, Trowbridge 2000; K. Mężyński, O Mennonitach w Polsce, „Rocznik Gdański” 1960-1961, t. 19/20.

Motyka J., Abym był jego własności. Podręcznik dla konfirmantów, Wydawnictwo Zwiastun, Warszawa 1987.

Narzyński J., Z korespondencji ks. Leopolda Otto z Józefem Ignacym Kraszewskim, w: „Rocznik Teologiczny Chat” 1967, R.9, z.1.

Pasek Z., Różnicowanie się środowisk ewangelikalnych w Polsce w latach 1989 – 2003, w: Ewangelikalny protestantyzm w Polsce u progu XXI stulecia, red. T.J. Zieliński, Wydawnictwo Credo, Warszawa-Katowice 2004.

Pasek Z., Związek Stanowczych Chrześcijan. Studium historii idei religijnych, Instytut Religioznawstwa UJ, Kraków 1993.

Pilch J., Pociąg do życia wiecznego, Świat Książki, Warszawa 2007.

Polak J., Z badań nad dziejami Bielska-Białej od XIII do XX wieku, Urząd Miejski w Bielsku-Białej. Wydział Kultury i Sztuki, Bielsko-Biała 2007.

Prus B., Kroniki, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1970, T. 20.

Sakson A., Społeczność ewangelicka na Warmii i Mazurach w latach 1945 – 1990, w: Ewangelicy na Warmii i Mazurach. Dzieje i współczesność, red. E .Kruk, Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie, Olsztyn 2001.

Sitek A., Problem przejmowania kościołów ewangelickich przez katolików na Śląsku Opolskim po II wojnie światowej, Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole 1985.

Stegner T., Bóg, protestantyzm, Polska. Biografia pastora Leopolda Marcina Otto (1819-1882), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.

Stegner T., Ewangelicy i katolicy na ziemiach polskich w XIX wieku. Spotkanie religii, narodów, kultur, w: „Myśl Protestancka” 1997, nr 2.

Szczepankiewicz-Battek J., Kościoły protestanckie i ich rola społeczno-kulturowa, Silesia s.c., Wrocław 2005.

B.L.S. [brat Ludwik Szendrowski], Ruch ewangelicznych chrześcijan, w: Kalendarz Chrześcijanina 1977, Warszawa 1977.

Szturc J., Wkład ewangelików do kultury polskiej. Przegląd leksykograficzny, w: „Myśl Protestancka” 2003, nr 3-4 (27-28).

Świderski J., Ewangelik polski – wyzwania wobec przyszłości, w: X Forum Ewangelickie, Wisła Jawornik 10-12 2004, Zbiór referatów i głosów w dyskusji, red. J.Puczek i P.Puczek, Ewangelicka Fundacja Edukacyjna w Cieszynie, Cieszyn 2004.

Tazbir J., Reformacja, kontrreformacja, tolerancja, Wydawnictwo Dolnościąskie, Wrocław 1997.

Tazbir J., Reformacja w Polsce. Szkice o ludziach i doktrynie, Książka i Wiedza, Warszawa 1993.

Wantuła J., Pamiętniki, Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Cieszyn 2003.

Wojak T., Udział ewangelików śląskich w polskim życiu kulturalnym, Wydawnictwo Zwiastun, Warszawa 1974.

 

STABROWSKI, Wałbrzyskie miejsca pamięci. Perspektywy i deficyty badawcze

 

Barbaruk M., Fotograf jako pamiętnikarz. Archiwum Augustyna Czyżowicza, „Kultura Współczesna” nr 1/2010.

Bednarek S., Jeśli nie „miejsca pamięci”, to co? O badaniach pamięci, „Kultura Współczesna” nr 1/2010.

Cetwiński M., Metamorfozy śląskie, Częstochowa 2002.

Dielemans J.,Witajcie w raju. Reportaże o przemyśle turystycznym, Wołowiec 2011.

Dobesz J. L., Wrocławska architektura spod znaku swastyki na tle budownictwa III Rzeszy, Wrocław 1999.

Niedźwiedzki R., Totenburg – nazistowska pamiątka Wałbrzycha, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, nr 1/2011.

Nora P. (red.), Les lieux de mémoire, I-III, Gallimard, Paris 1984-1992.

Paci E., Dziennik fenomenologiczny, w: Tenże, Związki i znaczenia. Eseje wybrane, Czytelnik, Warszawa 1980.

Rakowski T., Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy, Słowo, Obraz, Terytoria 2009.

Rosik S., „Piana na gumowym torcie...”. Wokół obchodów 250. rocznicy bitwy w Lutyni (2007). Problem kształtowania pamięci, w: Bitwa pod Lutynią (1957). Historia i tradycja, red. R. Żerelik, S. Rosik i G. Borowski.

Stasiuk A., Dziennik pisany później, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010.

Szpociński A., Miejsca pamięci, „Borussia” 2003 nr 29;

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.