O pragmatycznych aspektach efektywności w nauce

Danuta Chmielewska-Banaszak

Abstrakt

A thesis of this paper is that global changes lead to a necessity of expert managing of scientifical effectiveness. Instead, our thesis is considered in regards to individual creativity. In particular, its effects in publications and organizational conditions fostering scientifi c effectiveness. This effectiveness is chiefly rooted in the creative process and its basic features such as sustainability and susceptibility to external determinants which traits are a subject of psychology of creativity and psychology of organization. Both domains are hence a framework for presented considerations, though offered paper is far from completeness, rather aiming at pointing a direction for future reflection.

Słowa kluczowe: effectiveness in science, creative process, organizational climate
References

Afeltowicz Ł., Laboratoria w działaniu. Innowacja technologiczna w świetle antropologii nauki, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011.

Amabile T. M., Gryskiewicz S.S., Creativity in the R&D Laboratory, Technical Report Number 30, Center for Creative Leadership, Greensboro 1987.

Bińczyk E., (Post)konstruktywizm na temat technonauki, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2010.

Cano V., Lind N. C., Żywotność tekstów naukowych, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1991.

Ekvall G., Ryhammar L., The Creative Climate: Its Determinants and Effects at a Swedish University, “Creativity Research Journal” 1999, No. 4.

Gil J., Sprawy nauki i jej perspektywy, czyli rzecz o rankingach wyższych uczelni, „Uniwersytet Zielonogórski. Miesięcznik Społeczności Akademickiej” 2012, nr 7.

Kocowski T., Stymulatory i inhibitory aktywności badawczej samodzielnych pracowników nauki, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1991, z. 1.

Kozbelt A., Beghetto R.A., Runco M. A., Theories of Creativity, in: J.C. Kaufman, R.J. Sternberg (eds.), The Cambridge Handbook of Creativity, Cambridge University Press, Cambridge 2010.

Nęcka E., Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005; Stasiakiewicz M., Twórczość i interakcja, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1999.

Nęcka E., Sukces w nauce – analiza psychologiczna, w: Sukces w nauce, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Kraków-Warszawa 2006.

Polak E., Komercjalizacja szkolnictwa wyższego i jej wpływ na spójność społeczno-ekonomiczną, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2012, z. 24.

Stasiakiewicz M., Zachowania twórcze w organizacji, w: M. Strykowska (red.), Współczesne organizacje - wyzwania i zagrożenia. Perspektywa psychologiczna, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2002.

Strzałecki A., Psychologia twórczości. Między tradycją a ponowoczesnością, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2003.

Śmigórski K., Procesy poznania utajonego u osób twórczych, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2010.

Tokarz A., Motywacja jako warunek aktywności twórczej, w: A. Tokarz (red.), W poszukiwaniu zastosowań psychologii twórczości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

Tokarz A., Rola motywacji poznawczej w aktywności twórczej.,Ossolineum, Wrocław 1985.

West M. A., Smith H., Lu Feng W., Lawthom R., Research excellence and departmental climate in British universities, Journal of Occupational and Organizational Psychology 1998, vol. 71.

Zybertowicz A., Przemoc i poznanie: Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń 1995.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.