Przestrzeń jako film – architektura w perspektywie badań nad audiowizualnością

Marta Habdas

Abstrakt

Space as a Film. Architecture in the Perspective of Audiovisual Studies

Based on the BA thesis Urban Spaces of Motion Pictures: Modern Architecture in the Perspective of Audiovisual Studies, this paper explores the links between architecture and cinema. My goal is not only to show some theoretical concepts regarding this topic (including ones by Sergei Eisenstein, Walter Benjamin and Jean Baudrillard), but also, and primarily, to study the actual effect which the cinematic perception has on the fi eld of modern architecture. Therefore, I analyse two projects of Rem Koolhaas (Embassy of the Netherlands in Berlin and ZKM in Karlsruhe) in the perspective of audiovisual studies. In my analyses, I examine such notions as “the narrativity of architecture” and “the architectural media screen”, using some methodological tools borrowed from the field of film studies.

Słowa kluczowe: architecture, cinema, audiovisuality, Rem Koolhaas, cinematic perception
References

Baudrillard J., Ameryka, przeł. R. Lis, Sic!, Warszawa 2011.

Benjamin W., Twórca jako wytwórca, przeł. J. Sikorski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1975.

Bordwell D., Thompson K., Film art. Sztuka filmowa. Wprowadzenie, przeł. B. Rosińska, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2010.

Bruno G., Atlas of Emotion: Journeys in Art, Architecture and Film, Verso, New York 2002.

Bruno G., Public Intimacy: Architecture and the Visual Arts, The MIT Press, Cambridge–London 2007.

Bruno G., Site-seeing: Architecture and the Moving Image, „Wide Angle” 1997, no. 19.

Bruno G., Streetwalking on a Ruined Map: Cultural Theory and the City Films of Elvira Notari, Princeton University Press, Princeton–Oxford 1993.

Coates N., Narrative Architecture, Wiley, Chichester 2012.

de Certeau M., Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przeł. K. Thiel-Jańczuk, Wydawnictwo Uni- wersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Eisenstein S., Montage and Architecture, „Assemblage” 1989, no. 10.

Friedberg A., Urban Mobility and Cinematic Visuality: The Screens of Los Angeles – Endless Cinema or Private Telematics, „Journal of Visual Culture” 2002, vol. 1 (2).

Friedberg A., „…więc jestem”. Kupujący – widz i przeistoczenie poprzez zakupy, przeł. B. Brzozow- ska, [w:] E. Rewers (red.), Miasto w sztuce – sztuka miasta, Universitas, Kraków 2010.

Helman A., Awangarda we francuskim i niemieckim kinie niemym, [w:] T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska (red.), Historia kina, t. 1: Kino nieme, Universitas, Kraków 2009.

Koolhaas R., Mau B., S, M, L, XL, The Monacelli Press, New York 1995.

Laffay A., Opowiadanie, świat i kino, przeł. S. Kowalski, ,,Pamiętnik Literacki” 1975, nr 66.

Pallasmaa J., Lived Space in Architecture and Cinema, University of Calgary, http://www.ucalgary.ca/ev/designresearch/publications/insitu/copy/volume2/imprintable_architecture/Juhani_Pallasmaa/index.html (data dostępu: 28.05.2012).

Porter T., Archispeak: An Illustrated Guide to Architectural Terms, Spon Press, London–New Yorkb 2004.

Radke N., Simveillance in Hyperreal Las Vegas, „International Journal of Baudrillard Studies” 2005, vol. 2, no. 2.

Rewers E., Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Universitas, Kraków 2005.

Saramowicz P., Film w architekturze (Tschumi, Koolhaas, Libeskind), „Kwartalnik Filmowy” 1999, nr 28.

Shaviro S., The Cinematic Body, University of Minnesota Press, Minneapolis 1993.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.