Polskie dzieje baśni braci Grimm

Eliza Pieciul-Karmińska

Abstrakt

A Polish History of Brother Grimm’s Fairy Tales
The article discusses the diffi culties with translating Grimm’s Fairy Tales into
Polish. The fi rst part demonstrates the specifi c features of the original text and
Bruno Bettelheim’s conclusions about “the meaning and importance of fairy tales”.
The second part is a critical review of the existing Polish translations. The third part
refers to the main goals of the new Polish translation. The conclusions stress that
the new Polish translation should be addressed to the same recipient as the original
Children’s and Household Tales, i.e., both to children and adults.

Słowa kluczowe: translation in a series, adaptation, Grimm
References

Brüder Grimm. 1996. Kinder- und Hausmärchen (nach der Großen Ausgabe von 1857 textkritisch revidiert, kommentiert und durch Register erschlossen. Herausgegeben von Hans-Jörg Uther), München.

Grimm J. i W. 1985. Baśnie, przeł. M. Tarnowski, wyboru dokonała S. Wortman, Warszawa.

–––– 1989. Baśnie braci Grimm (Baśnie domowe i dziecięce zebrane przez braci Grimm), przeł. E. Bielicka/M. Tarnowski, Warszawa.

–––– 1995. Baśnie, przeł. I. Tuwim, Wrocław.

–––– 1998. Baśnie, na podstawie przekładu E. Jezierskiego i Z. Kowerskiej (Kolorowy Świat Lektur), Warszawa.

–––– 1999. Baśnie braci Grimm, przeł. Z. A. Kowerska, Warszawa. [bez numeracji stron]

–––– 2009. Baśnie braci Grimm, przeł. E. Pieciul-Karmińska, Poznań. Literatura sekundarna

Bettelheim B. 1985. Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, przeł. D. Danek, Warszawa.

Gadamer H.-G. 1993. Prawda i metoda, przeł. B. Baran, Warszawa.

Gutt E.-A. 2004. Dystans kulturowy a przekład, przeł. A. Pokojska, Kraków.

Jolles A. 1930. Einfache Formen, Halle.

Krysztofi ak M. 1998. Wprowadzenie do analizy przekładów baśni braci Grimm na język polski, w: Fast P. (red.) Przekład artystyczny a współczesne teorie translatologiczne, Katowice, 165–176.

–––– 1999. Przekład literacki a translatologia (wyd. II), Poznań.

Legeżyńska A. 1999. Tłumacz i jego kompetencje autorskie. Na materiale powojennych tłumaczeń z A. Puszkina, W. Majakowskiego, I. Kryłowa, A. Błoka (wyd. II), Warszawa.

Lüthi M. 1985. Das europäische Volksmärchen. Form und Wesen (wyd. VIII), Bern.

Mikołajewski J. 2003. Baśnie, Grim, Jacob; Grimm Wilhelm, www.wyborcza. pl/1,75517,1728188.html.11.01.2011.

Schreiber M. 1993. Übersetzung und Bearbeitung, Tübingen.

Stolt B. 1984. Textsortenstilistische Beobachtungen zur „Gattung Grimm”, w: Stedje A. (red.). Die Brüder Grimm. Erbe und Rezeption (Stockholmer Germanistische Forschungen 32), Stockholm.

Thorpe B. 1853. Yule-Tide Stories: A Collection of Scandinavian and North German Popular Tales and Traditions, from the Swedish, Danish, and German, London.

Wojtasiewicz O. 1996. Wstęp do teorii tłumaczenia (wyd. II), Warszawa.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.