Fatalità i Tempeste Ady Negri w przekładzie Marii Konopnickiej

Anita Kłos

Abstrakt

On Maria Konopnicka’s Translation of Ada Negri’s Fatalità and Tempeste


Maria Konopnicka’s translation of Ada Negri’s two early poetry volumes, Fatalità and Tempeste, was published in Warsaw in 1901. The article examines Konopnicka’s translation in its historical and comparative context and presents her principal translation strategies. Since her début in 1890s, Negri’s originals and Konopnicka’s writings have been considered similar because of their social engagement and sensibility. Konopnicka’s decision to translate Fatalità and Tempeste is usually seen as a result of her social interests. On the basis of Konopnicka’s and Negri’s letters and metaliterary enunciations, it can be assumed that Negri’s vision of creative act as a sudden and unstoppable inspiration of the inner spirit was also highly appreciated by the Polish poet. In her translation Konopnicka tends to naturalize the Italian originals on all the levels of expression, deploying her own favourite rhythmic patterns and figures of speech.

Słowa kluczowe: Ada Negri, Maria Konopnicka, history of translation, reception of the Italian literature in Poland
References

Arslan A. 1998. Le voci del genio e dell’amore, w: A. Arslan, Dame, galline e regine. La scrittura femminile italiana fra ‘800 e ‘900, Milano, s. 209–212.

Baculewski J. 1966. Uwagi nad biografi ą i recepcją twórczości Marii Konopnickiej, w: J. Baculewski (red.), Śladami życia i twórczości Marii Konopnickiej, Warszawa, s. 9–36.

Balcerzan E., Rajewska E. 2007. Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440–2005. Antologia, Poznań.

Biliński B. 1972. Nad antykiem i „Italią” Marii Konopnickiej (Garść refl eksji ideowych i biografi cznych), w: K. Tokarzówna (red.), Maria Konopnicka. Materiały z sesji naukowej w 60. rocznicę śmierci poetki (Kalisz, 16–17 IX 1970), Warszawa, s. 38–81.

Biliński B. 1992. Figure e momenti polacchi a Roma. Strenna di commiato, Wrocław.

Bisi Albini S. 1906. Ada Negri, w: A. Negri, Fatalità, Milano, V–XVI.

Borkowska G. 1996. Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej, Warszawa.

Brodzka A. 1975. Maria Konopnicka, Warszawa.

Dickstein-Wieleżyńska J. 1927. Konopnicka. Dzieje natchnień i myśli, Warszawa.

Dłuska M. 1950. Pod znakiem sylabotonizmu. Rzecz o wierszu Konopnickiej, w: Pozytywizm, T. I, Wrocław, s. 397–497.

——— 1963. O poezji Konopnickiej, „Ruch Literacki” 1963, z. 1, s. 6–21.

Dulębianka M. 1903. O twórczości kobiet, w: Głos kobiet w kwestii kobiecej, Kraków, s. 163–197.

Folli A. 1988. Lettura di Ada Negri, w: A. Buttafuoco, M. Zancan (red.), Svelamento. Sibilla Aleramo: una biografi a intellettuale, Milano.

Folli A. 2000. Penne leggère. Neera, Ada Negri, Sibilla Aleramo. Scritture femminili italiane fra Otto e Novecento, Milano.

Ghidetti E., Luti G. 1997. Dizionario critico della letteratura italiana del Novecento, Roma.

Gurgul M. 2006. Echa włoskie w prasie polskiej (1860–1939). Szkice bibliografi czne, Kraków.

Jabłonowski W. 1899. Poetka włoska, „Tydzień” nr 26 i 27, s. 207–208 i 214–215.

Konopnicka M. 1971. Korespondencja, T. I: Do pisarzy: Józefa Ignacego Kraszewskiego, Stanisława Krzemińskiego, Teofi la Lenartowicza, Ernesta Schwaba-Polabskiego, Jaroslava Vrchlickiego, Eliški Krásnohorskiej, Františka Kvapila, red. K. Górski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.

——— 1972. Korespondencja, T. II: Konopnicka–Orzeszkowa, 1879–1910 red. K. Górski i in., oprac. E. Jankowski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.

——— 1973. Korespondencja, T. III: Korespondencja w sprawach redakcyjnych i wydawniczych oraz listy do pisarzy: Władysława Mickiewicza, Czesława Jankowskiego, Michała Radziwiłła, Maryli Wolskiej, Henryka Sienkiewicza, red. K. Górski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.

——— 1975. Korespondencja, T. IV: Listy dotyczące akcji wrzesińskiej i innych spraw społeczno-narodowych do Attilio Begeya, Jana Lorentowicza, ks. Stefana Dembińskiego oraz Józefa Rustejki, rodziny ks. Czartoryskich, Seweryny Duchińskiej, Marii i Władysława Mickiewiczów, red. K. Górski, Wrocław.

——— 2005. Listy do Ignacego Wasiłowskiego, oprac. J. Nowak, Warszawa. Magnone L. 2008. Kristeva – Leśmian – Konopnicka, „Pamiętnik Literacki” XCIX, z. 4, s. 7–22.

——— 2009. Córki Konopnickiej: strategia mimikry i jej symptom, „Przegląd Humanistyczny” 2009, nr 2, s. 49–75.

Miszalska J. et al. 2007. Od Dantego do Fo. Włoska poezja i dramat w Polsce (od XVI do XXI wieku), Kraków.

Negri A. 1899. Pieśni niedoli. Burze, przeł. Gabor, Warszawa.

——— 1901. Niedola. Burze, przeł. M. Konopnicka, Warszawa.

——— 1904. Niedola. Burze, przeł. M. Konopnicka, Warszawa–Kraków.

Negri P. 1976. Pamiętnik gwiazdy, przeł. T. Evert. Warszawa.

Orzeszkowa E. 1937. Listy, T. 1: Dwugłosy, Warszawa–Grodno.

——— 1956. Listy zebrane, T. 3: Do literatów i ludzi nauki Jana Karłowicza, Franciszka Rawity-Gawrońskiego, Henryka Nusbauma, Tadeusza Garbowskiego, oprac. E. Jankowski, Wrocław.

Płaszczewska O. 2010. Przestrzenie komparatystyki – italianizm, Kraków.

Sebastiani R. 1993. La fortuna di Ada Negri nella letteratura russa, „Archivio storico lodigiano” CXII, s. 151–180.

Stępień M. 1985. Polska lewica literacka, Warszawa.

Tomasik K. 2008. Homobiografi e, Warszawa.