Ścieżka cieni. O poetyckich wymianach Brodskiego i Audena z językiem angielskim w tle

Monika Gromala

Abstrakt

Joseph Brodsky's late work is well known for its grounding in the American culture. The main aim of this paper is to trace themes and patterns Brodsky used in So Forth, and in earlier works, to become recognizable as an English poet. The author draws on David Betha's triangulation method to show the role of derivatives of Lowell's and Auden's work in Brodsky's poetry. The main components of this process are slang, musicality, self-irony and rhythmic patterns. The paper describes how Auden's strong influence can be understood as Vergilian guidance in the American landscape of writing.

Słowa kluczowe: Brodski, Auden, poezja dwudziestego wieku, So Forth, przekład
References

Auden W.H. Epitah on Tyranthttp://www.poets.org/poetsorg/poem/epitaph-tyrant [dostęp 12 czerwca 2015].

Baroja P. 2011. Jaskinia humoru, w: B. Dziemidok, komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj, oprac. M. Bokiniec, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, s. 219–229.

Bethea D. 1994a. Joseph Brodsky and Creation of Exile, New Jersey: Princeton.

—— 1994b. Joseph Brodsky and the American Seashore Poem: Lowell, Mandelstam and Cape Cod, “Harvard Review” 6, s. 115–122.

Brodsky J. 2000. Collected Poems in English, ed. A. Kjellberg, New York: Farrar, Stauss and Giroux.

Fuller J. 2007. W.H. Auden. Commentary, London: Faber and Faber.

Gadamer H.-G. 2003. Język rozumienie, wybór, przekład posłowie P. Dehnel, B. Sierocka, Warszawa: Aletheia.

Hecht A. 1993. The Hidden Law. The poetry of W.H. Auden, Cambridge. Mass.: Harvard UP.

Illg J. 1993. Reszty nie trzeba: Rozmowy Josifem Brodskim, Katowice: Książnica.

Ishov Z. 2009. „Post-horse of Civilization”: Joseph Brodsky translating Joseph Brodsky. Towards New Theory of Russian-English Poetry Translation, Berlin: Institut für Englische Philologie der Freien Universität.

Brodski Josif. 1988. „Literatura na Świecie” 7 (204).

Karwowska B. 2000. Miłosz Brodski, recepcja krytyczna twórczości krajach anglojęzycznych, Warszawa: IBL.

Majewska E. 1998. Autonomiczny przekład Stanisława Barańczaka Song of Welcome, w: P. Fast (red.), Przekład artystyczny współczesne teorie translatologiczne 8, „Studia Przekładzie” 8, s. 139–153.

Marquard O. 1994. Apologia przypadkowości. Studia filozoficzne, przeł. K. Krzemie­niowa, „Terminus” 3.

Taylor J. 2001. On the Ledge: Joseph Brodsky in English, Michigan: University of Michigan Library.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.