Polska wersja Sekretów Aleksego z Piemontu

Zbigniew Bela

Abstrakt

The paper addresses the translation into Polish of famousThe Secrets ofthe Reverend Maister Alexis of Piedmont (Venice, 1555), by Marcin Siennik, which seems to be rather far removed both from the Italian original, and the other translations into major European languages. In the Author’s view this gives sufficient grounds to place it very much on a par with a number of other manipulations perpetrated against this book, especially those attempted in the late 16th c. by its successive Italian publishers, which consequently proved instrumental in having its original character greatly distorted.

Słowa kluczowe: Aleksy z Piemontu, przekład, język włoski, renesansowa literatura medyczna
References

Albertus Magnus. 1508. De secretis mulierum et virorum, Venetia : Petri Bergomatis.

Alexandri Tralliani medici libri duodecim. 1576. Lugduni [Lyon], apud Antonium de Harsy.

Alexego Pedemontana Taiemnice. 1568. W: M. Siennik, Herbarz, Kraków: Mikołaj Szarfenberg, s. 489.

Boni B. 1956. Luto e cimatura da fonderia tra segreti alchemici di Alessio Piemontese, „La fonderia italiana” 6.

Brückner A. 1903. Dzieje literatury polskiej zarysie, Warszawa: Gebethner Wolff.

Brückner A. 1985. Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa: Wiedza Powszechna.

Catalogue des livres rares et précieux composant la Bibliothéque de la M. Le Comte Octave de Behague. 1880. Paris: C. Porquet.

Chiacón F.A. 1731. Bibliotheca libros et scriptores ferme cunctos ab initio mundi ad annum 1583, Paris : apud viduam Georgii Jouvenel.

Chiesa G. 1614. Catalogo di tutti li scrittori piemontese, Torino : appresso Cesare, e Gio. Francesco FF. de Caualeri.

Colomesio P. 1730. Italia et Hispania Orientalis, Hamburg: sumptibus Christophoro Felgineriae.

Eamon W., Paheau F. 1984. The Accademia Segreta of Girolamo Ruscelli, „Isis”.

Eastlake C.L. 1847. History of Oil Paintings, London: Longman, Brown, Green, and Longmans.

Estreicher K. 1939. Bibliografia polska, Kraków: Biblioteka Narodowa.

Ferguson J. 1896. Bibliographical Notes on Histories of Inventions and Books of Secrets, Glasgow: Strathern & Freeman.

Galen C. 1609. De compositione medicamentorum secundum locos, w: Galeni opera, Venetia: apud Luntas.

Graesse J. 1859. Trésor de livres rares et précieux, Dresde: Rudolf Kunze.

Haller A. 1771. Bibliotheca Botanica, Tiguri [Zurich]: apud Orell, Gesner, Fukssli, et socc.

Handlist of Italian Cookery Books. 1963. Firenze : Leo S. Olschki.

Karpluk M. 1988. Kulturowo-antroponimiczne elementy staropolskich nazwach ziół, V Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna, Poznań, 3–5 września 1985, księga referatów pod red. K. Zierhoffera, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznaniu, Seria Filologia Polska, nr 34.

Kośmiński S. 1888. Słownik lekarzów polskich, Warszawa: Gebethner Wolff

Linden I.A. van der. 1637. De scriptis medicis, Amstelredami [Amsterdam]: apud Iohannem Blaeu.

Mazzuchelli G. 1753–1763. Gli scrittori d’Italia, Brescia: presso Giambatista bOSSINI.

Montanus, Joannes Baptista (Frater), Zbiór krótkich prac wypisów alchemicznych, rękopiśmienny kodeks XVI wieku, przechowywany Wellcome Historical Medical Library Londynie, opatrzony numerami 383 (tom I), 384 (tom II) 385 (tom III).

Moorat S.A.J. 1962. Catalogue of Western Manuscripts on Medicine and Science in the Wellcome Historical Medical Library, London: The Wellcome Historical Medical Library.

Palau A. 1948. Manual del librero hispano-americano, Barcelona [nakładem własnym].

Panzer M. 1765. Bibliotheca Thomasianae sive locupletissimi Thesauri ex Omnes Scientia Librorum Praestantissimorum Rarissimorumquae quos olim possesit Vir Ilustris Gottofredus Thomasius de Troschenreut et Widersberg, Nürnberg: Schwarzkopf .

Partington J. 1970. History of Chemistry, London: Macmillan.

Piaskowski J. 1970. Technologia metali Tajemnicach Aleksego Pedemontana, „Kwartalnik Historii Nauki Techniki” 16, s. 53–65.

Przyłubski F. 1955. Opowieść Lindem jego Słowniku, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Popularno-Naukowe.

Rembieliński R. Kuźnicka B. 1972. Historia farmacji, Warszawa: PZWL.

Siennik M. 1568. Herbarz, Kraków: Mikołaj Szarffenberg.

–––– 1569. Historia wdzięczna szlachetna pięknej Meluzynie, Kraków: Drukarni Wojciecha Góreckiego.

–––– 1572. Judicium albo rozsądek doskonały gwiazdarskiej nauki, Kraków.

–––– 1565. Konsylium trydenckiego nowo skończonego wyroki ustawy, Kraków.

–––– 1564. Lekarstwa doświadczone, Kraków: Łazarz Andrysowic.

Secreti del reverendo donno Alessio Piemontese. 1555. Venetia: Sigismondo Bordogna

Szostak J. 1975. Lekoznastwo aptekarstwo na podstawie analizy szesnastowiecznych zielników Stefana Falimirza, Hieronima Spiczyńskiego Marcina Siennika, praca doktorska, Wrocław, maszynopis Muzeum Farmacji Collegium Medicum UJ.

Thorndike L. 1923–1958. History of Magic and Experimental Science, New York: Macmillan.

Wecker J.J. 1563. De Secretis, Basileae: apud Petrum Pernam.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.