Jak zobaczyć Jądro ciemności, czyli o intersemiotycznym przekładzie powieści Conrada

Jerzy Jarniewicz

Abstrakt
The article examines Catherine Anyango’s and David Zane Mairowitz’s graphic novel Heart of Darkness as an illustration of the differences between the unique possibilities of verbal and visual media. Conrad’s metaphor of Marlow’s story as a misty halo, interpreted here as an autotelic commentary on the text’s elusive meaning, is the starting point for a discussion of visual representations of indeterminacy, which Conrad conceptualizes in visual terms, equating understanding with seeing. Another issue raised is the place of the narrator in visual arts, made problematic by Conrad’s use of two narrators and the story-within-a-story device. It is also argued that the graphic novel, though a sequential medium, makes use of the spatial juxtaposition of images, which is not only the source of metaphors, but also creates the effect of simultaneity unavailable to verbal arts. 
Słowa kluczowe: Joseph Conrad, powieść graficzna, przekład intersemiotyczny, sztuki wizualne
References

Conrad J., Anyango C., Mairowitz D.Z. 2010. Heart of Darkness: Graphic Novel, London: Self Made Hero.

––––– 2017. Jądro ciemności. Powieść graficzna, przeł. M. Heydel przy współpracy W. Heydel, Kraków: Lokator.

Conrad J. 1990. Heart of Darkness. Introduction by Craig Raine, London: Hodder & Stoughton.

––––– 1991. Jądro ciemności, przeł. A. Zagórska, Warszawa: Sen.

––––– 2009. Jądro ciemności, przeł. J. Polak, Poznań: Vesper.

––––– 2011. Jądro ciemności, przeł. M. Heydel, Kraków: Znak.

Eisner W. 2008. Comics and Sequential Art, New York: W.W. Norton & Company.

Jakobson R. 2009. językoznawczych aspektach przekładu, przeł. L. Pszczołowska, w: P. Bukowski, M. Heydel (red.), Współczesne teorie przekładu. Antologia, Kraków: Znak, s. 43–49.

Lessing G.E. 1962. Laokoon czyli granicach malarstwa poezji, przeł. H. Zymon-Dębicki, Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.

McCloud S. 2012. Zrozumieć komiks, przeł. M. Błażejczyk, Poznań: Kultura Gniewu.

Robinson D. 2000. The Limits of Translation, w: P. France (red.), The Oxford Guide to Literature in English Translation, Oxford: Oxford University Press, s. 15‒20.

Tabakowska E. 2009. Między obrazem tekstem, czyli przekładzie intersemiotycznym, w: A. Kwiatkowska, J. Jarniewicz (red.), Między obrazem tekstem, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 37‒48.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.