Krytyka przekładu i okolice

Ewa Rajewska

Abstrakt
References

Balcerzan, Edward. 2009. Tajemnica istnienia (sporadycznego) krytyki przekładu, w: Tłumaczenie jako „wojna światów”. W kręgu translatologii i komparatystyki, Poznań: Wydawnictwo UAM, s. 126–139.

Barańczak, Stanisław. 1992. Mały, lecz maksymalistyczny manifest translatologicznyalbo: Tłumaczenie sięz tego, że tłumaczy się wiersze również w celu wytłumaczenia innym tłumaczom, iż dla większości tłumaczeń wierszy nie ma wytłumaczenia, w: S. Barańczak, Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dodatkiem Małej antologii przekładów-problemów, Poznań: Wydawnictwo a5, s. 13–63.

Bassnett, Susan. 2013 (1980). Introduction. W: Translation Studies. 4th ed., London – New York: Routledge, s. 12–21.

Bassnett, Susan, Lefevere, André. 1998. Where Are We in Translation Studies? w: S. Bassnett, A. Lefevere, Constructing Cultures. Essays on Literary Translation, Clevendon –Philadeplphia – Toronto – Sydney – Johannesburg: Multilingual Matters, s. 1–11.

Bilczewski, Tomasz. 2010. Itinerarium 2. Znoszony łachman ciała: „Sailing to Byzantium” W.B. Yeatsa, w: T. Bilczewski, Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii, Kraków: TAiWPN Universitas, s. 253–289.

Brajerska-Mazur, Agata. 2012. Filutka z filigranu paraduje w cudzym losie. Wisława Szymborska w anglojęzycznym przekładzie Stanisława Barańczaka i Clare Cavanagh, Wydawnictwo KUL, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Dybiec-Gajer, Joanna. 2013. Zmierzyć przekład? Z metodologii oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego, Kraków: TAiWPN Universitas.

Felski, Rita. 2016. Literatura w użyciu, przeł. zespół tłumaczy ze specjalności przekładowej IFP UAM, Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”.

Holmes, James.1972. The Name And Nature Of Translation Studies, https://archive.org/details/Holmes1972TheNameAndNatureOfTranslationStudies [dostęp: 9 września 2021].

House, Juliane. 2015. Translation Quality Assessment. Past and Present, London – New York: Routledge.

Jarniewicz, Jerzy. 2012. Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim, Kraków: Znak.

—. 2018. Tłumacz między innymi. Szkice o przekładach, językach i literaturze. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum.

Kraskowska, Ewa. 2018. Porównywanie jako metoda przekładu, „Tekstualia” 3(54), s. 53–63.

Maier, Carol. 2009. Reviewing and Criticism, w: M. Baker, G. Saldanha (red.), Routledge Encyclopedia of Translation Studies, 2nd ed., London – New York: Routledge, s. 236–241.

Newmark, Peter. 1988. Translation Criticism, w: P. Newmark, A Textbook on Translation, New York – London – Toronto – Sydney – Tokyo: Prentice Hall, s. 184–192.

Piotrowska, Maria. 2007. Proces decyzyjny tłumacza. Podstawy metodologii nauczania przekładu pisemnego, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej (2016: Wydawnictwo C.H. Beck).

Romanowska, Agnieszka. 2017. Za głosem tłumacza. Szekspir Iwaszkiewicza, Miłosza i Gałczyńskiego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Sommer, Piotr. 2015. To jest wstęp, w: P. Sommer (red.), O nich tutaj (książka o języku i przekładzie), Kraków – Warszawa: Instytut Książki, s. 5–11.

Swoboda, Tomasz. 2014. Słowo od tłumacza”, w: T. Swoboda. Powtórzenie i różnica. Szkice z krytyki przekładu, Gdańsk: Wydawnictwo w Podwórku, s. 5–7.

Tabakowska, Elżbieta. 2015. Myśl językoznawcza z myślą o przekładzie. Wybór prac, red. P. de Bończa Bukowski, M. Heydel, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Toury, Gideon. 1995. Descriptive Translation Studies and Beyond, Amsterdam: John Benjamins.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.