Wszystkie kolory przekładu. Matthew Reynolds (ed.), 2019. Prismatic Translation, Cambridge: Legenda.

Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz

Abstrakt

All Colours of Translation

The article discusses the collective book Prismatic Translation edited by Matthew Reynolds (Cambridge: Legenda, 2019) in the light of the history of optical metaphors for translation and recent modernism studies. Tracing the conceptual genealogy of the term and the subtleties of its theoretical usage, the reviewer argues that “prismatic translation” remains an impressive though still excessively ambiguous translation studies metaphor that has not yet solidified into a precise and operative theoretical tool. Notwithstanding these objections, Prismatic Translation can be considered an excellent reference for professionals and students engaged in literary and cultural translation studies as well as comparative modernism studies.

Słowa kluczowe: przekład pryzmatyczny, Matthew Reynolds, przekładoznawstwo, studia nad modernizmem, metafory przekładu, przekład eksperymentalny, prismatic translation, translation studies, modernism studies, translation metaphors, experimental translation
References

Balcerzan, Edward. [1969] 1998. Poetyka przekładu literackiego, w: E. Balcerzan, Literatura z literatury (strategie tłumaczy), Katowice: „Śląsk”, s. 17–31.

Balmont, Konstantin 1908. Sałomieja w polskoj pryzmie, w: O. Uajl’d [Wilde], Sałomieja, przeł. K.D. Balmont, J. Andriejewa, Sankt Pietierburg: Panteon, s. 105–114.

Bergvall, Caroline 2011. Via (36 Dante Translations) [shortened version], w: C. Dworkin, K. Goldsmith (red.), Against Expression: An Anthology of Conceptual Writing, Chicago: Northwestern University Press, s. 81–86.

Brower Reuben, Arthur 1974. Mirror on Mirror: Translation, Imitation, Parody, Cambridge: Harvard University Press.

Brown, Theodore L. 2003. Making Truth. Metaphor in Science, Urbana: University of Illinois Press.

Brzostowska-Tereszkiewicz, Tamara. 2013. Zmysły w modernistycznej krytyce i teorii przekładu, w: W. Bolecki (red.), Sensualność w kulturze polskiej. Reprezentacje zmysłów w języku, literaturze i sztuce od średniowiecza do współczesności, (online; encyklopedia tematyczna jest obecnie przenoszona na platformę cyfrową Biblioteki Narodowej).

Burke, David G. (red.). 2009. Translation that Openeth the Window: Reflections on the History and Legacy of the King James Bible, Atlanta, GA: Society of Biblical Literature.

Dizdar, Dilek 2009. Translational Transitions: Translation Properand Translation Studies in the Humanities, „Translation Studies” 2(1), s. 89–102.

Gentzler, Edwin. 2017. Translation and Rewriting in the Age of Post-Translation Studies, New York: Routledge.

Gogol, Nikołaj. 1952. Pis’mo W.A. Żukowskomu ot 28 fiewralia 1850, w: N. Gogol, Połnoje sobranije soczinienij, t. XIV, Moskwa: Izd. Akademii Nauk SSSR, s. 111.

Goodwin, Philip. 2013. Translating the English Bible: From Relevance to Deconstruction, Cambridge, UK: James Clarke & Co.

Gramling, David. 2016. The Invention of Monolingualism, New York: Bloomsbury Academic.

Hermans, Theo 2002. Translations Representations, w: E. Hung (red.), Teaching Translation and Interpreting 4. Building Bridges, Amsterdam–Philadelphia, PA: John Benjamins, s. 3–18.

Kaźmierczak, Marta. 2013. Sztuki wizualne jako metafory przekładu, w: W. Bolecki (red.), Sensualność w kulturze polskiej. Reprezentacje zmysłów w języku, literaturze i sztuce od średniowiecza do współczesności (online; encyklopedia tematyczna jest obecnie przenoszona na platformę cyfrową Biblioteki Narodowej).

Kohl, Katrin, Bolognesi, Marianna, Werkmann Horvat, Ana. 2020. The Creative Power of Metaphor, w: K. Kohl, R. Dudrah, A. Gosler et al. (red.), Creative Multilingualism: A Manifesto, Cambridge, UK: Open Book Publishers, s. 25–46, https://www.openbookpublishers.com/10.11647/OBP.0206.pdf [dostęp: 03.11.2020].

Lefevere, André. 2009 [1982]. Ogórki Matki Courage. Tekst, system i refrakcja w teorii literatury, przeł. A. Sadza, w: P. Bukowski, M. Heydel (red.), Współczesne teorie przekładu. Antologia, Kraków: Wydawnictwo Znak, s. 224–246.

– 1984. On the Refraction of Texts, w: M. Spariosu (red.), Mimesis in Contemporary Theory: An Interdisciplinary Approach, Amsterdam: John Benjamins, s. 217–237.

Legeżyńska, Anna. 1999. Tłumacz i jego kompetencje autorskie, Warszawa: PWN, wyd. 2.

Loffredo, Eugenia, Perteghella, Manuela (red.). 2009. One Poem in Search of a Translator: Re-writing Les Fenêtresby Apollinaire, Oxford: Peter Lang.

Lourie, Richard, 1999. Who Korczak Was and Why We Cannot Know Him, w: R.M. Shapiro (red.), Holocaust Chronicles. Individualizing the Holocaust Through Diaries and Other Contemporaneous Personal Accounts, introduction by R.R. Wisse, Hoboken, NJ: KTAV Publishing House, Inc., s. 45–54.

Potocki, Antoni. 1912. Polska literatura współczesna, cz. II: Kult jednostki 1890–1910, Warszawa: Gebethner i Wollf.

Przesmycki, Zenon (Miriam). [1901] 1967. Nowości poetyckie I, w: Z. Przesmycki, Wybór pism krytycznych, t. I–II, oprac. E. Korzeniewska, Kraków: Wydawnictwo Literackie, t. II, s. 31–32.

Prismatic Jane Eyre: An Experiment in the Study of Translations, „Creative Multilingualism”, Oxford Comparative Criticism and Translation, https://prismaticjaneeyre.org [dostęp: 13.11.2020].

Reynolds, Matthew. 2016. Translation: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press.

Reynolds, Matthew (red.). 2019. Prismatic Translation, Cambridge: Legenda.

Reynolds, Matthew, Park, Sowon S., Clanchy, Kate. 2020. Prismatic Translation, w: K. Kohl, R. Dudrah, A. Gosler et al. (red.). 2020. Creative Multilingualism: A Manifesto, Cambridge, UK: Open Book Publishers, s. 131–149, https://www.openbookpublishers.com/10.11647/OBP.0206.pdf [dostęp: 03.11.2020].

Shapiro, Norman R. 1997. Introduction, w: J. de La Fontaine, Fifty Fables of La Fontaine, trans. N.R. Shapiro, Urbana and Chicago: University of Illinois Press, s. xiii–xviii.

Sienkiewicz, Barbara. 1982. Dezautomatyzacyjna funkcja przekładu w przemianach prozy narracyjnej, w: J. Błoński, S. Jaworski, J. Sławiński (red.), Studia o narracji, Wrocław: Ossolineum, s. 291–304.

Sławiński, Janusz 1999. Bez przydziału (VII), „Teksty Drugie” 1/2, s. 151–163. 

Steiner, George. [1973] 2000. Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu; przeł. O. i W. Kubińscy, Kraków: Universitas.

Śliwiak, Tadeusz. 1988. Słownik wyrazów światłoczułych, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

– 1981. Solizman, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Tahmasebian, Kayvan, Gould, Rebecca Ruth. 2020. Farhadpour, Prismatically TranslatedPhilosophical Prose and the Activist Agenda, w: T. Kayvan, R.R. Gould (red.), The Routledge Handbook of Translation and Activism, Abingdon – New York: Routledge, s. 49–69.

Tymoczko, Maria. 2009. Literatura postkolonialna i przekład literacki, przeł. A. Sadza, w: P. Bukowski, M. Heydel (red.), Współczesne teorie przekładu. Antologia, Kraków: Znak, s. 428–445.

Urbanek, Dorota. 2004. Pęknięte lustro. Tendencje w teorii i praktyce przekładu na tle myśli humanistycznej, Warszawa: Wyd. Trio – Instytut Rusycystyki UW. 

Venuti, Lawrence. [1995] 2002. The Translators Invisibility: A History of Translation, London: Routledge.

Weber Tomberlin, Julie. 2008. Translation as a Prism: Broadening the Spectrum of Eighteenth-Century Identity”, w: A.G. Roeber (red.), Ethnographies and ExchangesNative Americans, Moravians, and Catholics in Early North America, University Park, PA: Pennsylvania State University Press, s. 195–207.

Yao, Steven G. 2002. Translation and the Languages of Modernism. Gender, Politics, Language, New York: Palgrave Macmillan.

– 2013. Translation Studies and Modernism, w: J.-M. Rabaté (red.), A Handbook of Modernism Studies, Chichester: Wiley Blackwell, s. 209–224.