Anamorfoza. Z warsztatu tłumacza Kafki

Łukasz Musiał

Abstrakt

Anamorphosis. From Kafka Translator’s Workshop

Based on my own translations of Franz Kafka’s texts (first of all The Diaries), I analyze past and contemporary translation trends, especially with regard to translations of works published in critical editions. The texts left by Kafka were repeatedly subject of far- reaching editorial modifications before their first publication. From the point of view of modern editorial standards, these modifications should be considered too big. That is why the critical edition of Kafka’s works, initiated in Germany in the 1980s, aimed at cleaning the texts of later retouches and returning to the “original” Kafka. This also presented translators with previously unknown tasks – many of Kafka’s works had to be translated anew in practice.

Słowa kluczowe: Franz Kafka, normy przekładowe, normy edytorskie, użycia literatury, rynek literacki
References

Benjamin, Walter. 2012. Zadanie tłumacza, przeł. A. Lipszyc, w: W. Benjamin, Konstela- cje. Wybór tekstów, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 23–36.

Bloom, Harold. 2011. Kafka. Brak stałego miejsca zamieszkania, przeł. A. Bielik-Robson, w: Ł. Musiał, A. Żychliński (red.), Nienasycenie. Filozofowie o Kafce, Kraków: Korporacja Ha!art, s. 235–268.

Camus, Albert. 2011. Nadzieja i absurd w dziele Franza Kafki, przeł. J. Guze, w: Ł. Musiał, A. Żychliński (red.), Nienasycenie. Filozofowie o Kafce, Kraków: Korporacja Ha!art, s. 59–69.

Engel, Manfred, Auerochs, Bernd (red.). 2010. Kafka-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, Stuttgart: J.B. Metzler.

Heidegger, Martin. 1997. Źródło dzieła sztuki, przeł. J. Mizera, w: M. Heidegger, Drogi lasu, Warszawa: Fundacja Aletheia, s. 7–62.

Kafka, Franz. 1982 i n. Kritische Ausgabe. Schriften, Tagebücher, Briefe, red. J. Born, G. Neumann, M. Pasley, J. Schillemeit, Frankfurt am Main: S. Fischer.

— 2018. Wybór prozy, przeł. L. Czyżewski et al., Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Markowski, Michał Paweł. 2021. Teczki Kafki, „Literatura na Świecie” 1–2, s. 373–393.

Musiał, Łukasz. 2016. „Proces” – co nowego?, „Przegląd Humanistyczny” 4, s. 83–94.

Rudaś-Grodzka, Monika. 2016. Na początku był błąd…, „Teksty Drugie” 2, s. 412–430.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.