On Maria Konopnicka’s Translation of Ada Negri’s Fatalità and Tempeste

Anita Kłos

Abstrakt

Maria Konopnicka’s translation of Ada Negri’s two early poetry volumes, Fatalità and Tempeste, was published in Warsaw in 1901. The article examines Konopnicka’s translation in its historical and comparative context and presents her principal translation strategies. Since her début in 1890s, Negri’s originals and Konopnicka’s writings have been considered similar because of their social engag ement and sensibility. Konopnicka’s decision to translate Fatalità and Tempeste is usually seen as a result of her social interests. On the basis of Konopnicka’s and Negri’s letters and metaliterary enunciations, it can be assumed that Negri’s vision of creative act as a sudden and unstoppable inspiration of the inner spirit was also highly appreciated by the Polish poet. In her translation Konopnicka tends to naturalize the Italian originals on all the levels of expression, deploying her own favourite rhythmic patterns and figures of speech.

Słowa kluczowe: Ada Negri, Maria Konopnicka, history of translation, reception of the Italian, literature in Poland
References

Arslan, A. 1998. “Le voci del genio e dell’amore” [The Voices of Genius and Love]. Dame, galline e regine. La scrittura femminile italiana fra ‘800 e ‘900 [Damsels, Hens and Queens. Italian Female Writing at the Turn of the 20th Century]. Ed. A. Arslan. Milano: Guerini studio. 209–212.

Baculewski, J. 1966. “Uwagi nad biografią i recepcją twórczości Marii Konopnickiej” [Some Remarks on Maria Konopnicka’s Biography and Reception]. Śladami życia i twórczości Marii Konopnickiej [Following the Life and Writings of Maria Konopnicka]. Ed. J. Baculewski. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 9–36.

Balcerzan, E. and E. Rajewska, eds. 2007. Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440– 2005. Antologia [Polish Authors on the Art of Translation 1440–2005. Anthology]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Biliński, B. 1972. “Nad antykiem i ‘Italią’ Marii Konopnickiej (Garść refl eksji ideowych i biografi cznych)” [Over the Antiquity and Maria Konopnicka’s “Italy” (A Handful of Ideological and Biographical Refl ections)]. Maria Konopnicka. Materiały z sesji naukowej w 60. rocznicę śmierci poetki (Kalisz, 16–17 IX 1970) [Maria Konopnicka. Proceedings of a Conference on the 60th Anniversary of the Poet’s Death (Kalisz, 16–17.09.1970)]. Ed. K. Tokarzówna. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 38–81.

——— 1992. Figure e momenti polacchi a Roma. Strenna di commiato [Polish Figures and Moments in Rome. A Farewell Collection]. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Borkowska, G. 1996. Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej [Foreigners. Studies on PolishFemale Prose]. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN.

Brodzka, A. 1961. Maria Konopnicka [Maria Konopnicka]. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Dickstein-Wieleżyńska, J. 1927. Konopnicka. Dzieje natchnień i myśli [Konopnicka. The History of Inspirations and Thoughts]. Warszawa: K. Wojnar.

Dłuska, M. 1950. “Pod znakiem sylabotonizmu. Rzecz o wierszu Konopnickiej” [Under the Sign of Accentual-syllabic Verse. On One Poem by Konopnicka]. Pozytywizm [Positivism], Vol. I. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 397–497.

——— 1963. “O poezji Konopnickiej” [On Konopnicka’s Poetry]. Ruch Literacki 1963 (1), 6–21.

Dulębianka, M. 1903. “O twórczości kobiet” [On Women’s Art]. Głos kobiet w kwestii kobiecej [A Female Voice in a Female Matter]. Kraków: Stowarzyszenie Pomocy Naukowej dla Polek im. J. I. Kraszewskiego. 163–197.

Folli, A. 1988. “Lettura di Ada Negri” [Reading Ada Negri]. Svelamento. Sibilla Aleramo: una biografi a intellettuale [Revelation. Sibilla Aleramo: An Intelectual Bibliography].Eds. A. Buttafuoco, M. Zancan. Milano: Feltrinelli. 178–187.

——— 2000. Penne leggère. Neera, Ada Negri, Sibilla Aleramo. Scritture femminili italiane fra Otto e Novecento [Light Pens. Neera, Ada Negri, Sibilla Aleramo. Italian Female Writing Between the 19th and 20th Century]. Milano: Guerini e Associati. Ghidetti, E. and G. Luti. 1997. Dizionario critico della letteratura italiana del Novecento [The Critical Dictionary of Contemporary Italian Literature]. Roma: Editori riuniti.

Gurgul, M. 2006. Echa włoskie w prasie polskiej (1860–1939). Szkice bibliografi czne [Italian Echoes in Polish Press (1860–1939). Biographical Sketches]. Kraków: Universitas. Jabłonowski, W. 1899. “Poetka włoska” [The Italian Poet]. Tydzień (26/27), 207–208, 214–215.

Konopnicka, M. 1971. Korespondencja, Vol. I: Do pisarzy: Józefa Ignacego Kraszewskiego, Stanisława Krzemińskiego, Teofi la Lenartowicza, Ernesta Schwaba-Polabskiego, Jaroslava Vrchlickiego, Eliški Krásnohorskiej, Františka Kvapila [Correspondence; Vol.1: To Writers: Józef Ignacy Kraszewski, Stanisław Krzemiński, Teofi l Lenartowicz, Ernest Schwab-Polabski, Jaroslav Vrchlicki, Eliška Krásnohorskia, Františka Kvapila]. Ed. K. Górski. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

——— 1972. Korespondencja, Vol. II: Konopnicka–Orzeszkowa, 1879–1910 [Correspondence; Vol.2: Between Konopnicka and Orzeszkowa]. Ed. K. Górski. Wrocław– Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

——— 1973. Korespondencja, Vol. III: Korespondencja w sprawach redakcyjnych i wydawniczych oraz listy do pisarzy: Władysława Mickiewicza, Czesława Jankowskiego, Michała Radziwiłła, Maryli Wolskiej, Henryka Sienkiewicza [Correspondence; Vol.3: Exchanges with Editprs and Publishers as well as Letters to Writers: Władysław Mickiewicz, Czesław Jankowski, Michał Radziwiłł, Maryla Wolska, Henryk Sienkiewicz]. Ed. K. Górski. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

——— 1975. Korespondencja, Vol. IV: Listy dotyczące akcji wrzesińskiej i innych spraw społeczno-narodowych do Attilio Begeya, Jana Lorentowicza, ks. Stefana Dembińskiego oraz Józefa Rustejki, rodziny ks. Czartoryskich, Seweryny Duchińskiej, Marii i Władysława Mickiewiczów [Correspondence; Vol.4: Concerning Editing and Publishing Matters as well as Letters to Writers: Władysław Mickiewicz, Czesław Jankowski, Michał Radziwiłł, Maryla Wolska, Henryk Sienkiewicz]. Ed. K. Górski, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

——— 2005. Listy do Ignacego Wasiłowskiego [Letters to Ignacy Wasiłowski]. Ed. J. Nowak. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN – Wydawnictwo.

——— 2010. Listy do synów i córek [Letters to Sons and Daughters], ed. L. Magnone. Warszawa – Żarnowiec: Wydawnictwo IBL PAN, Muzeum Marii Konopnickiej. Magnone, L. 2008. “Kristeva – Leśmian – Konopnicka” [Kristieva – Leśmian – Konopnicka] Pamiętnik Literacki XCIX (4). 7–22.

——— 2009. “Córki Konopnickiej: strategia mimikry i jej symptom” [Konopnicka’s Daughters: The Strategy of Mimicry and its Symptoms]. Przegląd Humanistyczny 2009 (2). 49–75.

——— 2011. Maria Konopnicka. Lustra i symptomy (Maria Konopnicka. Mirrors and Symptoms). Gdańsk: słowo/obraz terytoria. Miszalska, J., Gurgul, M., Surma-Gawłowska, M. and M. Woźniak. 2007. Od Dantego do Fo. Włoska poezja i dramat w Polsce (od XVI do XXI wieku) [From Dante to Fo. Italian Poetry and Drama in Poland (From the 16th to 21th Century)]. Kraków: Collegium Columbinum.

Negri, A. 1899. Pieśni niedoli. Burze [The Songs of Misery. Tempests]. Trans. Gabor. Warszawa: P. Laskauer, W. Babicki.

——— 1901. Niedola. Burze [Misery. Tempests]. Trans. M. Konopnicka. Warszawa: B. Natansona.

——— 1904. Niedola. Burze [Misery. Tempests]. Trans. M. Konopnicka. Warszawa– Kraków: Gebethner i Wolff; G. Gebethner i Spółka.

——— 1976. Pamiętnik gwiazdy [The Star’s Diary]. Trans. T. Evert. Warszawa: Czytelnik.

Orzeszkowa E. 1937. Listy [Letters], Vol. 1: Dwugłosy [Duets]. Ed. L.B. Świderski. Warszawa: Towarzystwo im. E. Orzeszkowej; Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”.

Orzeszkowa, E. 1956. Listy zebrane [Collected Letters], Vol. 3: Do literatów i ludzi nauki Jana Karłowicza, Franciszka Rowity-Gawrońskiego, Henryka Nusbauma, Tadeusza Garbowskiego [To Literary Authors and Men of Letters: Jan Karłowicz, Franciszek Rowity-Gawroński, Henryk Nusbaum, Tadeusz Garbowski]. Ed. E. Jankowski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Płaszczewska, O. 2010. Przestrzenie komparatystyki – italianizm [Comparatist Spaces – Italianism]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sebastiani, R. 1993. “La fortuna di Ada Negri nella letteratura russa” [The Reception of Ada Negri in Russian Literature]. Archivio storico lodigiano CXII. 151–180.

Stępień, M. 1985. Polska lewica literacka [Polish Literary Left-wing]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Tomasik, K. 2008. Homobiografi e [Homobiographies]. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej; Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego.