America – Russia. Miłosz’s Perspective

Monika Wójciak

Abstrakt

This article considers Russian themes in Miłosz’s writing, especially
in his work written in the USA. The transoceanic perspective gave the Polish poet
keen observations and insight into Russia; his opinions resulted from systematic and
thorough studies. The article also discusses migration, exile and empires – issues
central to Miłosz – by contrasting and comparing the Polish Nobel Prize winner and the
Russian Joseph Brodsky.

Słowa kluczowe: Czesław Miłosz, Joseph Brodsky, America, Russia, comparative analysis
References

Bodin, P.-A. 1997. Miłosz i Rosja. Z perspektywy szwedzkiej [Miłosz and Russia from a Swedish Perspective]. Teksty Drugie 5, 5–23.

Brodski, J. 1989. 82 wiersze i poematy [82 Poems]. Ed. Stanisław Barańczak. Kraków: Znak.

––––– 1996. Pochwała nudy [On Grief and Reason], Kraków: Znak.

––––– 2006. Tam tylko byłem. Wybór wierszy [I Was Only There: Selected Poems]. Trans. Stanisław Barańczak. Kraków: Znak.

Fast, P., ed. 1993. O Brodskim. Studia – szkice – refl eksje [On Brodsky: Studies – Sketches – Refl ections]. Katowice: Śląsk.

Fiut, A. 1981. Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Grudzińska-Gross, I. 2007. Miłosz i Brodski. Pole magnetyczne [Miłosz and Brodsky: Magnetic Fields]. Kraków: Znak.

Herbert, Z. and Miłosz, C. 2006. Korespondencja [Correspondence]. Warsaw: Fundacja Zeszytów Literackich.

Karwowska, B. 2000. Miłosz i Brodski. Recepcja krytyczna twórczości w krajach anglojęzycznych [Miłosz and Brodsky: The Critical Reception of Works in Englishspeaking Countries]. Warszawa: IBL.

Merton, T. and Miłosz, C. 2003. Listy [Letters]. Trans. M. Tarnowska. Kraków: Znak.

Miłosz, C. 1963. Trzeźwo o Pasternaku [On Pasternak Soberly]. Trans. M. Heydel. Zeszyty Literackie 104/2004, 125–137.

––––– 1977a. O współczesnej literaturze rosyjskiej i Zachodzie [Contemporary Russian Literature and the West]. Krytyka Polityczna 3/1989, 153–158.

––––– 1977b. Emperor of the Earth: Modes of Eccentric Vision. Berkeley–Los Angeles– London: University of California Press.

––––– 1985. Walka o oddech (szkice o angielskim przekładzie “Część mowy Josifa Brodskiego”) [Fighting for Breath: Sketches on the English Translation of Joseph Brodsky’s A Part of Speech]. Trans. A. Wójcik, poems – Stanisław Barańczak. Arka 12/45.

––––– 1989a. Poematy [Poems]. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

––––– 1989b. Przedmowa [Foreword]. In: J. Brodski. 82 wiersze i poematy [82 Poems]. Ed. Stanisław Barańczak. Kraków: Znak. 7–16.

––––– 1989c. Widzenia nad Zatoką San Francisco [Visions from San Francisco Bay]. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

––––– 1990. Zaczynając od moich ulic [Starting From My Streets]. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

––––– 1993. Myśląc o Brodskim. Kilka uwag [Thinking about Brodski. Several Remarks]. In: O Brodskim. Studia – szkice – refl eksje [On Brodsky: Studies – Sketches – Refl ections]. Ed. P. Fast. Katowice: Śląsk. 5–8.

––––– 1996. Noty o Brodskim [Notes on Brodsky]. In: J. Brodski. Poezje wybrane [Selected Poems]. Trans. Stanisław Barańczak, K. Krzyżewska, W. Woroszylski. Kraków: Znak. 278–288.

––––– 2000. Eseje [Essays]. Warszawa: Świat Książki.

––––– 2011. I książki mają swój los [And Books Have Their Own Fate]. Warszawa: Fundacja Zeszytów Literackich.

Pawletko, B. 2005. Josif Brodski i Tomas Venclova wobec emigracji [Joseph Brodsky and Tomas Venclova on Emigration]. Katowice: Śląsk.

Venclova, T. 2007. Przedmowa [Foreword]. In: Grudzińska-Gross, I. Miłosz i Brodski. Pole magnetyczne [Miłosz and Brodsky: Magnetic Fields]. Kraków: Znak. 9–11.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.