Procedura recenzowania

  • Redakcja zaprasza do nadsyłania artykułów na podstawie oceny abstraktów.
  • Teksty przyjęte przez redakcję podlegają ocenie przynajmniej dwojga niezależnych recenzentów spoza jednostki. Artykuły nadesłane w języku obcym ocenia co najmniej jeden recenzent afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż autor recenzowanej pracy.
  • Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double blind review process).
  • Recenzja musi być sformułowana na piśmie i zakończona jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji bądź jego odrzucenia.
  • Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje jednak do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów

 Formularz recenzji do pobrania