Psychologia Rozwojowa

Redaktor naczelny: Maria Kielar-Turska
Sekretarz redakcji: Małgorzata Płoszaj

Kwartalnik Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Czasopismo powstało w 1993 roku z inicjatywy psychologów prowadzących badania nad rozwojem człowieka, skupionych w Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Publikowane są tu artykuły zawierające teoretyczne omówienia zagadnień rozwoju, prezentujące syntetyczne przeglądy badań na wybrany temat, przedstawiające wyniki badań empirycznych a także recenzje wybranych publikacji na temat rozwoju oraz sprawozdania z ważnych kongresów i konferencji dotyczących rozwoju człowieka. Czasopismo prezentuje aktualną wiedzę o rozwoju, stanowiąc cenne uzupełnienie publikacji podręcznikowych. Jest jedynym na polskim rynku czasopismem zajmującym się rozwojem człowieka.

Czasopismo dofinansowane w latach 2022-2024 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych" na podstawie umowy nr RCN/SN/0063/2021/1.


ISSN 1895-6297
e-ISSN 2084-3879
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Psychologia Rozwojowa, 2022, Tom 27, Numer 4

Redaktor naczelny: Maria Kielar-Turska
Sekretarz redakcji: Małgorzata Płoszaj
Opublikowano online: 2023

Artykuły teoretyczne i przeglądowe

Sortuj według

Co łączy teorię reprezentacji społecznych Serge’a Moscoviciego z psychologią rozwojową?

Psychologia Rozwojowa, 2022, Tom 27, Numer 4, s. 9-23
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/20843879PR.22.021.18080

Wybrane biopsychospołeczne aspekty funkcjonowania pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne’a i ich rodzin

Psychologia Rozwojowa, 2022, Tom 27, Numer 4, s. 25-35
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/20843879PR.22.022.18081

Artykuły empiryczne

Parental Attitudes and Coping Strategies in Parents as Indicators of the Prognosis of Aggressive and Task-Oriented Coping Strategies in Adolescents in Situations of Social Conflict

Psychologia Rozwojowa, 2022, Tom 27, Numer 4, s. 39-55
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/20843879PR.22.023.18082

Aiming-Catching Skills, Manual Dexterity and Spatial Reasoning in Preschool Children: A Moderated Meditation Model

Psychologia Rozwojowa, 2022, Tom 27, Numer 4, s. 57-69
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/20843879PR.22.024.18083

The Big Five Personality Traits and School Achievements of Children: The Role of Gender

Psychologia Rozwojowa, 2022, Tom 27, Numer 4, s. 71-84
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/20843879PR.22.025.18084

School Burnout and Depression Symptoms of Polish High School Graduates in the Context of COVID-19 Pandemic

Psychologia Rozwojowa, 2022, Tom 27, Numer 4, s. 85-99
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/20843879PR.22.026.18085