Psychologia Rozwojowa

Redaktor naczelny: Maria Kielar-Turska
Sekretarz redakcji: Beata Winnicka

Kwartalnik Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Czasopismo powstało w 1993 roku z inicjatywy psychologów prowadzących badania nad rozwojem człowieka, skupionych w Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Publikowane są tu artykuły zawierające teoretyczne omówienia zagadnień rozwoju, prezentujące syntetyczne przeglądy badań na wybrany temat, przedstawiające wyniki badań empirycznych a także recenzje wybranych publikacji na temat rozwoju oraz sprawozdania z ważnych kongresów i konferencji dotyczących rozwoju człowieka. Czasopismo prezentuje aktualną wiedzę o rozwoju, stanowiąc cenne uzupełnienie publikacji podręcznikowych. Jest jedynym na polskim rynku czasopismem zajmującym się rozwojem człowieka.

Czasopismo dofinansowane w latach 2019-2020 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” na podstawie umowy nr 175/WCN/2019/1


ISSN 1895-6297
e-ISSN 2084-3879
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 1

Redaktor naczelny: Maria Kielar-Turska
Sekretarz redakcji: Beata Winnicka
Opublikowano online: 2021

Artykuły przeglądowe

Sortuj według

Mentalizacja jako czynnik ochronny pomiędzy pozabezpiecznym przywiązaniem a rozwojem zaburzeń psychopatologicznych

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 1, s. 9–20
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843879PR.21.001.14115

Nastoletnie macierzyństwo wyzwaniem współczesnych czasów

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 1, s. 21–33
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843879PR.21.002.14116

Artykuły empiryczne

Porównanie doświadczeń religijnych w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 1, s. 37–48
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843879PR.21.003.14117

The Role of Speech Comprehension in the Early Stages of Theory of Mind Development in Children with ASD

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 1, s. 49–61
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843879PR.21.004.14118

Rozwój umiejętności tworzenia wytworów wielowymiarowych u dzieci w wieku 7–9 lat

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 1, s. 63–80
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843879PR.21.005.14119

Doświadczenia kryzysu rozwojowego w biegu życia u XX-wiecznych pisarzy. Sándor Márai i Maria Kuncewiczowa

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 1, s. 81–98
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843879PR.21.006.14120

Sprawozdania

Psychologia muzyki w nauce i praktyce. Wspomnienie o Profesor Marii Manturzewskiej

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 1, s. 101–108
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843879PR.21.007.14121

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowo- -Szkoleniowej „Focus on Autism in Inclusive Education” Kraków, dostęp zdalny 8–28 czerwca 2020 roku

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 1, s. 109–112
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843879PR.21.008.14122