Właściwości polskiej adaptacji  Inwentarza Stylów Tożsamości (ISI-5) Michaela Berzonsky’ego i współautorów

Alicja Senejko,

Zbigniew Łoś

Abstrakt

The characteristics of the Polish adaptation of Michael Berzonsky and co-authors’ Identity Style Inventory (ISI-5)

This article contains the main assumptions of the social-cognitive model of identity construction by M. Berzonsky, the characteristics of the Polish adaptation of the Identity Style Inventory (ISI-5), a report from five studies conducted using this questionnaire, and an evaluation of the ISI-5’s Polish adaptation. We followed the guidelines provided by the authors of the ISI-5 (Berzonsky, Soenens, Luyckx, Smits, Papini, Goossens, 2013), adjusting our procedure and analysis of results to the original ISI-5 study. The results obtained showed the adaptation to have similar properties to its original. Confirmatory factor analysis (CFA) revealed the fit of the Polish data to the three-factor model of identity styles (RMSEA = .062; sRMR = .069; GFI = .90). Cronbach’s alpha reliability coefficients for ISI-5 scales were satisfactory and measured .68 for the Normative style scale, .77 for the Informational style scale, .71 for the Diffuse-avoidant style scale, and .80 for the Commitment scale. Intercorrelations between ISI-5 scales were also similar to those provided by Berzonsky et al. (2013). Correlations of ISI-5 scales with dimensions of identity (DIDS) and factors of personality (NEO-FFI) were approximate to the expected ones as well

Słowa kluczowe: polska adaptacja ISI, dane psychometryczne ISI, style tożsamości
References

Berzonsky M.D. (1992), Identity Style Inventory (ISI-3). Revised Version. New York: Academic Press of the State University of New York at Cortland.

Berzonsky M.D. (1994), Self identity: The relationship between process and content. Journal of Research in Personality, 28, 453–460.

Berzonsky M.D. (2005), Identity processing style and self-definition: Effects of a priming manipulation. Polish Psychological Bulletin, 36, 3, 137–143.

Berzonsky M.D. (2008), Identity formation: The role of identity processing style and cognitive processes. Personality and Individual Differences, 44, 643–653.

Berzonsky M.D. (2012), A social-cognitive perspective on identity construction [w:] S.J. Schwartz, K. Luyckx, V.L. Vignoles (eds), Handbook of identity theory and research, 55–76. New York–London: Springer.

Berzonsky M.D., Kuk L. (2005), Identity style, psychosocial maturity, and academic performance. Personality and Individual Differences, 39, 235–247.

Berzonsky M.D., Soenens B., Luyckx K., Smits I., Papini D.R., Goossens L. (2013), Development and validation of the revised Identity Style Inventory (ISI-5): Factor structure, reliability, and validity. Psychological Assessment, 25, 3, 893–904.

Berzonsky M.D., Sullivan C. (1992), Social-cognitive aspects of identity style: Need for cognition, experiential openness and introspection. Journal of Adolescent Research, 7, 140–155.

Brzezińska A.I., Czub T., Piotrowski K. (2014), Statusy tożsamości a style tożsamości i funkcjonowanie emo­cjo­nalne uczniów szkół zawodowych. Psychologia Rozwojowa, 19, 4, 51–71.

Brzezińska A.I., Piotrowski K. (2010), Polska Adaptacja Skali Wymiarów Rozwoju Tożsamości (DIDS). Polskie Forum Psychologiczne, 15, 1, 66–84.

Crocetti, E., Berzonsky, M.D., Meeus, W. (2012), A Person-Centered Approach to Identity Styles, Bolletino Di Psicologia Applicata, 263, 17–30.

Crocetti E., Rubini M., Berzonsky M.D., Meeus W. (2009), The identity style inventory – Validation in Italian adolescents and college students. Journal of Adolescence, 32, 425–433.

Epstein S. (1998), Temperament and personality theory: The perspective of cognitive-experiential self-theory. School Psychology Review, 27, 4, 534–556.

Jaworowska A. (2011), Kwestionariusze osobowości Eysencka. EPQ-R, EPQ-R w wersji skróconej. Polskie normalizacje. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Konarski R. (2009), Modele równań strukturalnych. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Krettenauer T. (2005), The role of epistemic cognition in adolescent identity formation: Further evidence. Journal of Youth and Adolescence, 34, 185–198.

Kruglanski A., Webster D.M. (1996), Motivated closing of the mind: „Seizing” and „Freezing”. Psycho­logical Review, 103, 263–283.

Luyckx K., Goossens L., Soenens B., Beyers W. (2006), Unpacking commitment and exploration: Preliminary validation of an integrative model of late adolescent identity formation. Journal of Adolescence, 29, 361–378.

Luyckx K., Schwartz S.J., Berzonsky M.D., Soenens B., Vansteenkiste M., Smits I., Goossens L. (2008), Capturing ruminative exploration: Extending the four-dimensional model of identity formation in late adolescence. Journal of Research in Personality, 42, 58–82.

McCrae R.R., Costa P.T. (2005), Osobowość dorosłego człowieka. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Moshman D. (2011), Adolescent rationality and development: Cognition, morality and identity, wyd. 3. New York–London: Psychology Press, Taylor & Francis Group.

Oleszkowicz A., Senejko A. (2011), Dorastanie [w:] J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka: podręcznik akademicki, 259–286. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Oleszkowicz A., Senejko A. (2013), Psychologia dorastania: zmiany rozwojowe w dobie globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Schwartz S.J. (2002), In search of mechanisms of change in identity development: Integrating the constructivist and discovery perspectives on identity. Identity: An International Journal of Theory and Research, 2, 317–339.

Senejko A. (2007), Style kształtowania tożsamości u młodzieży a ustosunkowanie wobec zagrożeń [w:] B. Harwas-Napierała, H. Liberska (red.), Tożsamość a współczesność, 101–128. Poznań: Wydawnic­two Naukowe UAM.

Senejko A. (2010), Inwentarz Stylów Tożsamości (ISI) Michaela D. Berzonsky’ego: dane psychometryczne polskiej adaptacji kwestionariusza. Psychologia Rozwojowa, 15, 4, 31–48.

Siuta J. (2006), Inwentarz osobowości NEO-PI-R Paula T. Costy Jr i Roberta R. McCrae. Adaptacja pol­ska. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

Topolewska E., Cieciuch J. (2015), Wewnętrzne zróżnicowanie stylu dyfuzyjno-unikowego w modelu Berzonsky’ego. Wyniki analiz w podejściach skoncentrowanym na zmiennych i skoncentrowanym na osobach. Studia Psy­cho­lo­giczne, 53, 3, 77–89.

Waterman A.S. (1999), Identity, the identity statuses, and identity status development: A contemporary statement. Developmental Review, 19, 591–621.

Zakrzewska M. (2011), Konfirmacyjna analiza czynnikowa w ujęciu pakietu statystycznego LISREL 8.51 Karla G. Jöreskoga i Daga Sörboma [w:] J.M. Brzeziński (red.), Metodologia badań społecznych. Wybór tekstów, 577–626. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Zawadzki B., Strelau J., Szczepaniak P., Śliwińska M. (1998), Inwentarz osobowości NEO-FFI Costy i McCrae. Adaptacja polska. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.