Nauczyciela akademickiego spojrzenie na rozwój w dobie przemian ogólnoświatowych

Maria Ledzińska

Abstrakt

How an Academic Teacher Sees Personal Growth in the Age of Global Changes

The author presents her reflection on the issue of personal growth in times of globalization from the perspective of her own research results. An overview of the contemporary dynamics of globalization is given, with a particular focus on its driving mechanism and two most prominent aspects – the informational and the cultural ones. The effects of technological development are discussed from the standpoint offered by Herbert Marshall McLuhan’s taxonomy, particularly the effects of elimination and obsolescence.
The framework for the description is taken from the concept of information metabolism and its disorders leading to difficulties in the development of personal knowledge – resulting from both teaching and learning – conceptualized as one of the elements of personality responsible for the dynamics of development. Those disorders are viewed in the author’s own theoretical term of information stress and are linked – empirically as well – to individual correlates such as dysfunctional control.
While the author recognizes the threats to development and growth stemming from globalization, she vehemently opposes technological determinism as contradictory to the subjectivity of human being characteristic to psychological approaches. The efforts to harmonize the technological and cultural avenues of development are therefore seen as an opportunity for a new quality of personal growth, especially when attached to self-reflection.
 

Słowa kluczowe: globalizacja, paradoksy globalizacji, rozwój, informacja, wiedza
References

Abeles M. (2008), Antropologie de la globalization. Paris: Payot.

Aboujaoude E. (2012), Wirtualna osobowość naszych czasów: mroczna strona e-osobowości. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Arnett J.J. (2004), Emerging Adult-hood: The Winding Road from the Late Teens through the TwentiesOxford: Oxford University Press.

Arnett J.J., Tanner J.L. (eds.) (2005), Emerging Adults in America: Coming of Age in the 21st Century. Washington: American Psychological Association Press.

Attali J. (2008)Krótka historia przyszłości. Warszawa: Prószyński S-ka.

Azevedo R., Aleven V. (eds.) (2013), International Handbook of Metacognition and Learning TechnologiesNew York: Springer.

Batorski D. (2013), Polacy wobec technologii cyfrowych – uwarunkowania dostępności sposobów korzystania. W: J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2013. Warunki jakość życia Polaków, 328–352. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.

Bauman Z. (2000), Globalizacja: co tego dla ludzi wynika?. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Bawden D., Robinson L. (2009), The Dark Side of Information: Overload, Anxiety and Other Paradoxes and Pathologies. Journal of Information Science, 35, 180–191.

Bąkiewicz A., Żuławska U. (2009), Rozwój dobie globalizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Bee H. (2004), Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk S-ka.

Birch A., Malim T. (1998), Psychologia rozwojowa zarysie: od niemowlęctwa do dorosłości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Błachnio A. (2011), Globalizacja jednostka. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Bolter D. (1990), Człowiek Turinga: kultura Zachodu wieku komputera. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Bruner J.S. (1978), Poza dostarczone informacje. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Cacioppo J.T., Petty R.E. (1982), The Need for Cognition. Journal of Personality and Social Psychology, 42, 116–131.

Brzezińska A.I. (2000), Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Brzezińska A.I., Appelt K., Ziółkowska B. (2015), Psychologia rozwoju człowieka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Castells M. (2003), Galaktyka Internetu. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Czerwińska-Jasiewicz M. (2015), Psychologia rozwoju młodzieży kontekście biegu ludzkiego życia. Warszawa: Difin.

Delors J. (red.) (1998), Edukacja: jest niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji ds. Edukacji dla XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwa UNESCO, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich.

Drucker P.F. (1999), Społeczeństwo pokapitalistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Eco U. (2007), bibliotece. Warszawa: Świat Książki.

Feynman R.P. (1999), Sens tego wszystkiego: rozważania życiu, religii, polityce nauce. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński S-ka.

Friedman T. (2001), Lexus drzewo oliwne: zrozumieć globalizację. Poznań: Rebis.

Fukuyama F. (2000), Wielki Wstrząs: natura ludzka odbudowa porządku społecznego. Warszawa: Politeja.

Giddens A. (2001), Nowoczesność tożsamość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gogacz M. (1985), Szkice kulturze. Kraków, Warszawa: Wydawnictwo Michalineum.

Golka M. (1999), Cywilizacja. Europa. Globalizacja. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Gurba E. (2011), Wczesna dorosłość. W: J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka, 287–311. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hardt M., Negri A. (2005), Imperium. Warszawa: Wydawnictwo WAB.

Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.) (2000), Psychologia rozwoju człowieka, t. 2: Charakterystyka okresów życia człowieka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.) (2002), Psychologia rozwoju człowiekat. 3: Rozwój funkcji psychicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Heszen I. (2013), Psychologia stresu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Herder J.G. (1962), Myśli filozofii dziejów. t. 1. Warszawa: PWN.

Huntington S. (1997), Zderzenie cywilizacji przekształcenie ładu światowego. Warszawa: Muza.

Jarymowicz M. (2008), Psychologiczne podstawy podmiotowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jarymowicz M., Szuster A. (2014), Rozmowy rozwoju osobowym: od koncentracji na sobie swoich do otwartości na świat altruizmu. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Jonscher Ch. (1999), Życie okablowane: kim jesteśmy epoce przekazu cyfrowego?. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.

Kaczorowski B. (2008), Epoki kierunki kulturze. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kępiński A. (2003), Melancholia. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

Kielar-Turska M. (2000), Rozwój człowieka pełnym cyklu życia. W: J. Strelau (red.), Psychologia: podręcznik akademicki, t. 1, s. 285–332. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kłoskowska A. (2006), Kultura masowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kozielecki J. (1996), Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”.

Krzysztofek K. (2002), Kulturowa ścieżka globalizacji. W: M. Pietraś (red.), Oblicza procesów globalizacji, 117–136. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej.

Lasch Ch. (2016), Kultura narcyzmu: amerykańskie życie czasach malejących oczekiwań. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Ledzińska M. (1981), Znaczenie treningu organizowaniu treści determinanty jego skuteczności. Psychologia Wychowawcza, 2, 231–243.

Ledzińska M. (2001), Człowiek współczesny wobec nadprodukcji informacji, czyli informacyjnym stresie. W: A. Matczak, W. Ciarkowska (red.), Różnice indywidualne: wybrane zagadnienia inspirowane Regulacyjną Teorią Temperamentu Profesora Jana Strelaua, 135–153. Warszawa: UW, Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania.

Ledzińska M. (2002), Stres informacyjny jako zagrożenie dla rozwoju. Roczniki Psychologiczne, 5, 77–97.

Ledzińska M. (2004a), Informacja wiedza dobie globalizacji: perspektywa rozwojowa. Psychologia Rozwojowa, 7, 11–19.

Ledzińska M. (2004b), Technologia informacyjna twórczość naukowa. W: S. Popek, R. Bernacka, D. Turska, B. Gawda, C. Domański (red.), Twórczość teorii praktyce, 29–37. Lublin: Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej.

Ledzińska M. (2006), Młodzi dorośli obliczu globalnych przemian: spojrzenie perspektywy psychologii różnic indywidualnych. Psychologia, Etologia, Genetyka, 13, 35–57.

Ledzińska M. (2009), Człowiek współczesny obliczu stresu informacyjnego. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Ledzińska M. (2012), Młodzi dorośli dobie globalizacji. Szkice psychologiczne. Warszawa: Difin.

Ledzińska M. (2014), Technologia informacyjna, wiedza osobowość. W: M. Święcicka (red.), Drogi rozwoju osobowości dzieci młodzieży, 43–64. Warszawa: Paradygmat.

Ledzińska M. (2015), Solidarnie, czyli we wspólnocie uczniów nauczycieli – próba refleksji. Psychologia Wychowawcza, 49, 159–170.

Ledzińska M. (2016), Przeciążenie informacyjne jako przedmiot diagnozy psychologicznej. W: A. Rynkiewicz, K. Jankowski, W. Oniszczenko (red.), Wybrane metody paradygmaty badawcze psychologii, 126–139. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Ledzińska M., Czerniawska E. (2011), Prawidłowości rozwoju sfery metapoznawczej teorii praktyce nauczania. W: J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka, 353–370. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ledzińska M., Mongay Batalla J., Stolarski M. (2014), Cognitive Styles Could be Implicitly Assessed in the Internet Environment: Reflection – Impulsivity is Manifested in Individual Manner of Searching for Information. Journal of Baltic Science Education, 13, 133–145.

Ledzińska M., Zajenkowski M., Stolarski M. (2013), Temperament poznanie: energetyczne czasowe zaplecze umysłu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Lipska A., Zagórska W. (2011), „Stająca się dorosłość” ujęciu Jeffreya J. Arnetta jako rozbudowana faza liminalna rytuału przejścia. Psychologia Rozwojowa, 16, 9–21.

Littleton K., Wood C., Kleine Staarman J. (2010), International Handbook of Psychology in Education. Bingley UK: Emerald.

Łosiak W. (2008), Psychologia stresu. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie Profesjonalne.

Łukaszewski W. (2008), Wielkie pytania psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Majcherek J. (2001), Kulturalizacja globalizacja. Między potrzebą zakorzenienia groźbą Wydziedziczenia. W: W. Kojs (red.), Edukacyjne konteksty procesów globalizacji, 73–81. Cieszyn: Uniwersytet Śląski Filia Cieszynie.

Matthews G., Campbell S.E. (2009), Sustained performance under overload: Personality and individual differences in stress and coping. Theoretical Issues in Ergonomics Science, 10, 417–442.

Mayer-Schonberg V., Cukier K. (2014), Big data. Rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę życie. Warszawa: MT Biznes.

McGrew A. (2007), Globalization in hard times: Contention in the academy and beyond. W: G. Ritzer (ed.), The Blackwell Companion to Globalization, 29–53. Oxford: Blackwell.

McLuhan M., McLuhan E. (1992), Laws of Media: The New Science. Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press.

Mead M. (2000), Kultura tożsamość: studium dystansu międzypokoleniowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mellon C.A. (1986), Library Anxiety: Grounded Theory and its Development. College & Research Libraries, 47, 160–165.

Miller J.G. (1969), Systemy żywe. Prakseologia, 34, 7–264.

Morbitzer J. (2007), Edukacja wspierana komputerowo humanistyczne wartości pedagogiki. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Obuchowski K. (1993), Człowiek intencjonalny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Oleszkowicz A., Senejko A. (2013), Psychologia dorastania: zmiany rozwojowe dobie globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Oleś P. (2003), Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Ossowski S. (2000), zagadnień psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Petty R., See Y.H.M. (2007), Need for Cognition. W: R.F. Baumeister, K.D. Vohs (eds.), Encyclopedia of Social Psychology, 611–613. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: Sage Publications.

Piaget J. (1966), Narodziny inteligencji dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Piaget J. (1981), Równoważenie struktur poznawczych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pietraś M. (red.) (2002), Oblicza procesów globalizacji. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej.

Postek S., Ledzińska M. (2015), Temperamentalne predyktory stresu informacyjnego grupie menadżerów wysokiego szczebla. Psychologia, Etologia, Genetyka, 31, 69–87.

Postman N. (1995), Technopol: triumf techniki nad kulturą. Warszawa: PIW.

Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M. (1996), Psychologia rozwoju człowieka: zagadnienia ogólne, t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Reykowski J. (1992), Procesy emocjonalne, motywacja, osobowość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rifkin J. (2003), Wiek dostępu. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Ritzer G. (1999), Mcdonaldyzacja społeczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Muza.

Robertson R. (1992), Globalization: Social Theory and Global Culture. London: Sage.

Robertson R. (1998), The New Renaissance: Computer and the Next Level of Civilization. New York: McGraw Hill.

Roszak T. (1994), The Cult of Information, 2nd ed. Berkeley: The University of California Press.

Rzepa T., Domański C. (red.) (2011), Na drogach bezdrożach historii psychologii. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej.

Schaffer H.R. (2010), Psychologia rozwojowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Schwarz D.L., Tsang J.M., Blair K.P. (2016), ABC’s of How we Learn. New York, London: W.W. Norton & Company.

Shenk D. (1997), Data Smog: Surviving the Information Glut. London: Abacus.

Spitzer M. (2013), Cyfrowa demencja. Słupsk: Wydawnictwo Dobra Literatura.

Staniszkis J. (2003), Władza globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Stiglitz J.E. (2004), Globalizacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stiglitz J.E. (2007), Un autre mondeParis: Fayard.

Strelau J. (red.) (2000), Psychologia, t. 1–3. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Strelau J., Doliński D. (2008), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 1, 2. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Strelau J. (2014), Różnice indywidualne: historia, determinanty, zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Toffler A. (1998), Szok przyszłości, wyd. 2. Poznań: Zysk S-ka.

Tomaszewski T. (red.) (1975), Psychologia. Warszawa: PWN.

Trempała J. (2011a), Mechanizm zmiany rozwojowej. W: J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka, 28–49. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Trempała J. (2011b), Psychologia rozwoju człowieka: podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Tyszkowa M. (1988), Wprowadzenie. W: M. Tyszkowa (red.), Rozwój psychiczny człowieka ciągu życia, 5–20. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Ward C.A., Bochner S., Furnham A. (2003), The Psychology of Culture Shock. Hove: Routledge.

Wiener D. (2009), Jak przegrzewa się mózg, czyli Homo sapiens na zakręcie. Wywiad autorem przeprowadził A. Włodarski. Magazyn Świąteczny Gazety Wyborczej, 16.08.2009.

Wiener N. (1971), CyberneticsNew York: Wiley.

Włodarski Z. (1998), Psychologia uczenia się, t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Woods D.D., Patterson E.S., Roth M. (2002), Can We Ever Escape from Data Overload? Cognitive Systems Diagnosis. Cognition, Technology and Work, 4, 22–36.

Wosińska W. (2008), Oblicza globalizacji. Sopot: Smak Słowa.

Wurman R.S. (1987), Information Anxiety. New York: Doubleday.

Zacher L. (2003), Spór globalizację – eseje przyszłości świata. Warszawa: Elipsa.

www.cisco.com.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.