Jakość związku partnerskiego a satysfakcja z życia młodych matek – mediacyjna rola samooceny

Dorota Katarzyna Suwalska-Barancewicz

Abstrakt
Abstract. The birth of a child is a significant personal experience for a woman, but it is also an event of great social importance (Koronkiewicz, 2014). The arrival of an offspring changes forever the identity of a woman and her role both in her family and in the society. Motherhood can provide women with a sense of fulfillment and self-realization, but also give rise to conflict of roles, feeling overloaded with duties, discomfort, or health problems. Support from a close relationship partner is an important factor in self-esteem. It can be a source of happiness and satisfaction for a young mother. The results of numerous studies indicate that having children and a successful marriage are at the top of the hierarchy of values ​​affecting one’s happiness (Czapiński, Panek 2011; Miotk-Mrozowska, 2013).
The study involved 336 mothers in the stage of early adulthood (average age M = 30.9, SD = 4.22). The quality of women’s partner relationship and their self-esteem were considered to be important factors for their life satisfaction measured with the SWLS Scale adapted by Juczyński. The independent variables were measured with the Quality of Relationship Inventory adapted by Suwalska-Barancewicz, Izdebski and Liberska, and the SES Scale adapted by Łaguna, Dzwonkowska and Lachowicz-Tabaczek. The analyzes carried out as part of the study confirmed the importance of the quality of the partner relationship and the level of self-esteem for the life satisfaction of young mothers.
Słowa kluczowe: samoocena, jakość związku, satysfakcja z życia, młode matki
References

Adams J.M., Jones W.H., (1997), The conceptualization of marital Commitment: An integrative analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 72, 5, 1177–1196.

Agnew C.R., Dove, N. (2011), Relationship commitment and perceptions of harm to self. Basic and Applied Social Psychology, 33, 322–332.

Anastai A., Urbina S. (1999), Testy psychologiczne. Warszawa: PTP.

Bakiera L. (2013), Zaangażowane rodzicielstwo a autokreacyjny aspekt rozwoju dorosłych. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Bakiera L., Szczerbal J. (2018), Doświadczenie nastoletniego macierzyństwa a wybrane aspekty funkcjono-
wania dorosłych kobiet, Polskie Forum Pychologiczne, t. 23, 1, 102–121.

Baron R.M., Kenny D.A. (1986), The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psycho-
logy
, 51, 1173–1182.

Bartosz B. (2002), Doświadczanie macierzyństwa. Analiza narracji autobiograficznych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Baumeister R.F., Leary M.R. (1995), The need to belong: Desire for interpersonal attachments as fundamental hum an motivation. Psychological Bulletin, 117, 497– 529.

Bielawska-Batorowicz E. (2006), Psychologiczne aspekty prokreacji. Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.

Borelli J.L, Sbarra D.A. (2011), Trauma history and linguistic self-focus moderate the course of psychological adjustment to divorce. Journal of Social and Clinical Psychology, 30, 7, 667–698.

Brannon L. (2002), Psychologia rodzaju. Gdańsk: GWP.

Braun-Gałkowska M. (1985), Miłość aktywna. Psychiczne uwarunkowania powodzenia w małżeństwie. Rocz-
nik Nauk Społecznych
, 4, 209–236.

Burman B., Margolin G. (1992), An analysis of the association between marital relationships and health problems: An interactional perspective. Psychological Bulletin, 112, 1, 39–63.

Buss D.M. (2001), Ewolucja pożądania. Jak ludzie dobierają się w pary. Gdańsk: GWP.

Carter B. (2005), Becoming parents: the family with young children. W: B. Carter, M. McGoldrick (eds.), The Expanded Family Life Cycle: Individual, Family and Social Perspectives, 3th ed., 249–273. Boston: Allyn and Bacon.

Cowan P.C., Cowan C.A. (2000), When Partners Become Parents: The Big Life Change for Couples, 2nd ed. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.

Cutrona C.E. (1996), Social Support in Couples. Thousand Oaks, CA: Sage.

Cutrona C.E., Shaffer P.A., Wesner K.A., Gardner K.A. (2007), Optimally matching support and perceived spousal sensitivity. Journal of Family Psychology, 21, 754–758.

Czapiński J., Panek T. (2007) (red.), Diagnoza społeczna 2007. Warunki i Jakość Życia Polaków, www.diag-
noza.com (dostęp: 29.11.2013).

Czapiński J., Panek T. (2011) (red.), Diagnoza społeczna 2011. Warunki i Jakość Życia Polaków, www.diag-
noza.com (dostęp: 29.11.2013).

Czapiński J., Panek T. (2013) (red.), Diagnoza społeczna 2013. Warunki i Jakość Życia Polaków, www.diag-
noza.com (dostęp: 29.11.2013).

Dehle C., Landers J.E. (2005), You can’t always get what you want, but can you get what you need? Personality traits and social support in marriage, Journal of Social and Clinical Psychology, 24, 7, 1051–1076.

Diener E., Diener M. (1995), Cross cultural correlates of life satisfaction and self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 68 (4), 653–663.

Diener E., Emmons R.A., Larsen R.J., Griffin S. (1985), The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49, 1, 71–75.

Doroszewicz K. (2008), Bliskie związki a jakość życia. Psychologia jakości życia, 7, 1, 2, 5–18.

Erol R.J., Orth U. (2014), Development of self-esteem and relationship satisfaction in couples: Two longitudinal studies. Developmental Psychology, 50, 9, 2291–2303.

Fincham F.D. (2008), Marital happiness. The Encyclopedia of Positive Psychology. New York: John Wiley.

Fincham F.D., Beach S.R.H. (1999), Conflict in marriage: Implications for working with couples. Annual Review of Psychology, 50, 47–77.

Flowers B.J., Olson D.H. (1986), Predicting marital success with PREPARE: A predictive validity study. Journal of Marital and Family Therapy, 12, 4, 403–413.

Greeff A.P., De Bruyne T. (2000), Conflict management style and marital satisfaction. Journal of Sex and Marital Therapy, 26, 321–334.

Hazan C., Shaver P. (1987), Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 511–524.

Holland A.S., Fraley R.C., Roisman G.I. (2012), Attachment styles in dating couples: Predicting relationships functioning over time. Personal Relationships, 19, 234–246.

Holt-Lunstad J., Birmingham W., Jones B.Q. (2008), Is there something unique about marriage? The relative impact of marital status, relationship quality, and network social support on ambulatory blood pressure and mental health, The Society of Behavioral Medicine, 35, 239–244.

International Test Commission (2005), International Guidelines on Computer-Based and Internet Delivered Testing, http://www.practest.com.pl/files/ITC-Stosowanie_test%C3%B3w.pdf (dostęp: 29.11.2013).

Juczyński Z. (2009), Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

Judge T.A., Erez A., Bono J.E., Thoresen C.J. (2002), Are measures of self-esteem, neuroticism, locus of control, and generalized self-efficacy indicators of a common core construct? Journal of Personality and Social Psychology, 83, 693–710.

Kofta M., Doliński D. (2000), Poznawcze podejście do osobowości. W: J. Strelau (red.), Psychologia, t. 2. Gdańsk: GWP.

Koronkiewicz K. (2014), Kształtowanie tożsamości matki u kobiet doświadczających nieplanowanego macierzyństwa. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja, 1, 5, 95–118.

Kornas-Biela D. (1993)., Wokół początku życia ludzkiego. Warszawa: Wydawnictwo PAX.

Kościelska M. (1998), Trudne macierzyństwo. Warszawa: WSiP.

Knauth D.G. (2001), Marital change during the transition to parenthood. Pediatric Nursing, 27, 169–184.

Łaguna M., Dzwonkowska I., Lachowicz-Tabaczek K. (2008), Skala Samooceny SES. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Malina A., Pooley J., Harms C. (2016), Skala Osobistej Adaptacyjności – polska adaptacja Lifespan Individual Resilience Scale. Przegląd Psychologiczny, 59, 4, 435–450.

Miotk-Mrozowska, M. (2013), Propozycja rozwojowej koncepcji jakości życia. Jak optymalizować jakość życia młodych rodziców? W: B.M. Kaja (red.), Małżeństwo, rodzina, rozwód, 11–29. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Murray S.L., Griffin D.W., Rose P., Bellavia G.M. (2003), Calibrating the sociometr: The relational contingencies of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 85, 63–84.

Murray S.L., Rose P., Bellavia G., Holmes J., Kusche A. (2002), When rejection stings: How self-esteem constrains relationship-enhancement processes. Journal of Personality and Social Psychology, 83, 556–573.

Perlman D. (2007), The best times, the worst times: The place of close relationships in psychology and our daily lives. Canadian psychology, 48, 1, 7–18.

Pierce G.R., Sarason I.G., Sarason B.R. (1991), General and relationship-based perceptions of social support: Are two construct better than one? Journal of Personality and Social Psychology, 61, 6, 1018–1039.

Pilarska N., Liberska H. (2017), Kim jest współczesny młody katolik? Wybrane aspekty obrazu psycholo-
gicznego
. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.

Plopa M. (2005a), Psychologia rodziny. Teoria i badania. Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Huma-
nistyczno-Ekonomicznej.

Plopa M. (2005b), Więzi w małżeństwie i rodzinie – metody badań. Kraków: Wydawnictwo „Impuls”.

Plopa M. (2008), Skala postaw rodzicielskich. Wersja dla rodziców. Podręcznik. Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania. Pracownia Testów Psychologicznych.

Poleszczuk J. (2002), Rodzina, małżeństwo, prokreacja: racjonalizacja strategii reprodukcyjnych. W: A. Jasińska-
-Kania, M. Marody (red.), Polacy wśród Europejczyków, 257–279. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe: Scholar.

Półtorak M. (2013), Psychiczne mechanizmy odczuwanego stresu i zadowolenia partnerów ze związku w okresie przyjścia na świat pierwszego dziecka. Niepublikowana praca doktorska.

Rosenberg M. (1965), Society and Adolescent Self-image. New York: Princeton University Press.

Rosenberg M. (1989), Society and Adolescent Self-image: Revised Edition. Middletown, CT: Wesleyan University Press.

Rostowski J. (1987), Zarys psychologii małżeństwa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Ryś M. (1999), Psychologia małżeństwa w zarysie. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-
-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Sierau S., Herzberg P.Y. (2012), Conflict resolution as a dyadic mediator: Considering the partner perspective on conflict resolution. European Journal of Personality, 26, 221–232.

Sarason I.G., Sarason B.R. (eds.) (1985), Social Support: Theory, Research and Applications. Dordrecht, the Netherlands: Martinus Nijhoff.

Sobel M.E. (1982), Asymptotic confidence intervals for indirect effects in structural equation models.
W: S. Leinhart (ed.), Sociological Methodology, 290–312. San Francisco: Jossey-Bass.

Spanier G.B., Lewis R.A. (1980), Marital quality: A review of the seventies. Journal of the Marriage and the Family, 38, 15–38.

Straś-Romanowska M. (1992), Los człowieka jako problem psychologiczny. Podstawy teoretyczne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Straś-Romanowska M. (2002), Rozwój człowieka a rozwój osobowy. Studia Psychologica, 3, 91–104.

Straś-Romanowska M., Lachowicz-Tabaczek K., Szmajke A. (red.) (2005), Jakość życia w badaniach empirycznych i refleksji teoretycznej. Warszawa: Komitet Naukowy PAN.

Suwalska-Barancewicz D. (2016), Jakość bliskich związków interpersonalnych. Znaczenie przywiązania i zależności w budowaniu trwałych relacji. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.

Suwalska-Barancewicz D., Izdebski P., Liberska H. (2015), The Quality of Relationships Inventory – polska adaptacja. Psychologia Rozwojowa, 20, 1, 91–105.

Szczepański J. (1973), Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Uchino B.N., Cacioppo J.T., Kiecold-Glazer J.K. (1996), The relationship between social support and psychological process: A review with emphasis on underlying mechanism and implications for health. Psychological Buletin, 119, 488–531.

Verhofstadt L.L., Buysse A., Rosseel Y., Peene O.J. (2006), Confirming the three-factor structure of the quality of relationships inventory within couples. Psychological Assessment, 18, 1, 15–21.

Włodarczyk E. (2012), O „rodzeniu się” macierzyństwa. W: J. Deręgowska, M. Majorczyk (red.), Konteksty współczesnego macierzyństwa. Perspektywa młodych naukowców, 101–127. Poznań: Wydawnictwo UAM.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.