Adolescent Coping Strategies in Social Conflict in Relation to Self-Esteem and Cognitive Appraisal of a Conflict

Danuta Borecka-Biernat

Abstrakt

The aim of the research was to assess the role of self-esteem and cognitive appraisal of a conflict in generating  destructive and constructive strategies of coping used by adolescents in social conflict situations. The following research tools have been used in the research: the Self-Esteem Scale (SES) developed by M. Rosenberg, adapted by M. Łaguna, K. Lachowicz-Tabaczek, and I. Dzwonkowska; the Stress Appraisal Questionnaire (SAQ) (Polish: KOS – Kwestionariusz Oceny Stresu) by D. Włodarczyk and K. Wrześniewski; as well as the Questionnaire for the study of adolescents’coping strategies employed in social conflict situations (Polish: KSMK – Kwestionariusz strategii radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego) developed by D. Borecka-Biernat. The empirical research was carried out in middle schools (Polish: gimnazjum). The research involved 893 adolescents (468 girls and 425 boys) aged 13–15. Analysis of research results indicates that in the case of adolescents, lower assessment of one’s capacities and the appraisal of conflict in terms of threat or harm/loss, generally coincides with the tendency to react destructively when faced with a conflict. The research has also  indicated that an adolescent with higher self-esteem, when involved in a conflict that is not assessed as threatening, implements a constructive strategy to cope with the situation. 

Słowa kluczowe: adolescents, self-esteem, cognitive appraisal, coping strategies, a social conflict situation / młodzież, samoocena, ocena poznawcza, strategie radzenia sobie, sytuacja konfliktu społecznego
References

Anshel M.H., Wells B. (2000), Personal and situational variables that describe coping with acute stress in competitive sport. Journal of Social Psychology, 140(4), 434–450.

Antonini D.(1998), Relationship between the big five personality factors and conflict management styles. International Journal of Conflict Management, 9(4), 336–355.

Balawajder K. (2010), Zachowania uczestników konfliktu interpersonalnego. In: D. Borecka-Biernat (Ed.), Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. Jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież?, 137–179. Warszawa: Difin.

Batool S. (2013), Lack of adequate parenting: A potential risk factor for aggression among adolescents. Pakistan Journal of Psychological Research, 28(2), 217–238.

Baumeister R., Campbell J., Krueger J., Vohs K. (2003), Does high self-esteem cause better performance, interpersonal success, happiness, or healthier lifestyles? Psychological Science in the Public Interest, 4(1), 1–44.

Bedyńska S., Książek M. (2012), Statystyczny drogowskaz, 3: Praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Berkowitz L. (1992), O powstawaniu i regulowaniu gniewu i agresji. Nowiny Psychologiczne, 1–2, 87–105.

Bjorck J., Cuthberston W., Thurman J., Yung S. (2001), Ethnicity, coping and distress among Korean American, Filipino American and Caucasian Americans. Journal of Social Psychology, 141(4), 421–443.

Borecka-Biernat D. (2006), Strategie radzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach społecznych. Psychospołeczne uwarunkowania. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Borecka-Biernat D. (2012), Kwestionariusz strategii radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego. Psychologia Wychowawcza, 1–2, 86–118.

Bouchard G. (2003), Cognitive appraisals, neuroticism, and openness as correlates of coping strategies: An integrative model of adaptation to marital difficulties. Canadian Journal of Behavioural Science, 1(35), 1–12.

Brytek A. (2007), Strategie radzenia sobie ze stresem a zasoby osobiste studentek w Polsce i we Francji. Chowanna, 1, 135–147.

Campbell J., Lavallee L. (1993), Who am I? The role of self-concept confusion in understanding the behavior of people with low self-esteem. Boston, MA: Springer.

Chandler L. (1986), The stress response scale for children: A manual. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Cialdini R., Goldstein N. (2004), Social influence: Compliance and conformity. Annual Review of Psychology, 55, 591–621.

Czerwińska-Jasiewicz M. (2003), Społeczno-kulturowe podejście do dorastania. In: A. Jurkowski (Ed.), Z zagadnień współczesnej psychologii wychowawczej, 208–226. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Deutsch M. (2005), Współpraca i rywalizacja. In: M. Deutsch, T. Coleman (Eds.), Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka, 21–40. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Diamantopoulou S., Rydell A.-M., Henricsson L. (2008), Can both low and high self-esteem be related to aggression in children? Social Development, 17, 682–698.

Domińska-Werbel D. (2014), Psychologiczne uwarunkowania strategii radzenia sobie młodzieży gimnazjalnej w trudnych sytuacjach społecznych. Legnica: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona.

Donaldson D., Prinstein M.J., Danovsky M., Spirito A. (2000), Patterns of children’s coping with life stress. American Journal of Orthopsychiatry, 70(3), 351–359.

Donnellan P.B., Trzesniewski K., Robins R., Moffitt T.E., Caspi A. (2005), Low self-esteem is related to aggression, antisocial behavior, and delinquency. Psychological Science, 16(4), 328–335.

Eftimie S., Ionescu S. (2010), Self esteem on aggressive adolescents. Buletinul UniversităŃii Petrol – Gaze din Ploiesti, Seria StiinŃele EducaŃiei, 62(2), 146–153.

Gregg A. (2003), Optimally conceptualizing implicit self-esteem. Psychological Inquiry, 14(1), 35–38.

Gurba E. (2013), Nieporozumienia z dorastającymi dziećmi w rodzinie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Harwas-Napierała B., Trempała J. (2000), Psychologia rozwoju człowieka, vol. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Heimpel S., Elliot A., Wood J. (2006), Basic personality dispositions, self-esteem, and personal goals: An approach-avoidance analysis. Journal of Personality, 74, 1293–1319.

Heszen-Niejodek I. (2002), Emocje, ocena poznawcza i strategie w procesie radzenia sobie. In: I. Heszen-Niejodek (Ed.), Teoretyczne i kliniczne problemy radzenia sobie ze stresem, 174–197. Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.

Kłusek-Wojciszke B. (2009), Kwestionariusz stylów rozwiązywania konfliktów. Czasopismo Psychologiczne, 15(1), 119–140.

Kobus K., Reyes O. (2000), A descriptive study of urban Mexican American adolescents’ perceived stress and coping. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 22(2), 163–178.

Kofta M., Doliński D. (2000), Poznawcze podejście do osobowości. In: J. Strelau (Ed.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Psychologia ogólna, vol. 2, 561–600. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kossewska J. (2008), Zasoby osobowe a agresja interpersonalna u młodzieży gimnazjalnej. In: H. Wrona-Polańska (Ed.), Zdrowie – stres – choroba w wymiarze psychologicznym, 145–159. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Kowalski K., Crocker P., Hoar S. (2005), Adolescents’ control beliefs and coping with stress in sport. International Journal of Sport Psychology, 36(4), 257–272.

Kulas H. (1986), Samoocena młodzieży. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Kurtek P. (2012), Regulacyjna rola idealnego obrazu siebie w radzeniu sobie młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia w sytuacjach trudnych. In: Z. Palak, D. Chimicz, A. Pawlak (Eds.), Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej, 145–159. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Łaguna M., Lachowicz-Tabaczek K., Dzwonkowska I. (2007), Skala samooceny SES Morrisa Rosenberga – polska adaptacja metody. Psychologia Społeczna, 2, 164–176.

Lazarus R., Folkman S. (1984), Stress appraisal and coping. New York: Springer.

Lohman B., Jarvis P. (2000), Adolescent stressors, coping strategies, and psychological health studied in the family context. Journal of Youth and Adolescence, 29, 15–43.

Martowska K. (2012), Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych. Warszawa: Liberi Libri.

Mikulincer M., Florian V. (1995), Appraisal of and coping with real-life stressful situation: The contribution of attachment styles. Personality and Social Psychology Bulletin, 21(4), 406–415.

Ogińska-Bulik N. (2001), Zasoby osobiste jako wyznaczniki radzenia sobie ze stresem. Acta Universitatis Lodziensis Folia Psychologica, 5, 83–93.

Ostrowsky M.K. (2010), Are violent people more likely to have low self-esteem or high self-esteem? Aggression and Violent Behavior, 15, 69–75.

Pawłów E. (1997), Twórcze strategie radzenia sobie z problemami życiowymi. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Psyche, 1, 204, 201–212.

Perez M., Vohs K., Joiner J., Thomas E. (2005), Discrepancies between self- and other-esteem as correlates of aggression. Journal of Social & Clinical Psychology, 24, 607–620.

Pisula E., Sikora R. (2008), Wiek i płeć a radzenie sobie ze stresem przez młodzież w wieku 12–17 lat. Przegląd Psychologiczny, 4, 405–422.

Polak K. (2010), Uczeń w sytuacji konfliktów szkolnych. In: D. Borecka-Biernat (Ed.), Sytuacje konfliktowe w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym, 23–40. Warszawa: Difin.

Ranschburg J. (1993), Lęk, gniew, agresja, trans. M. Schweinitz-Kulisiewicz. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Reykowski J. (2002), Psychological meaning of democracy and resolving the social coordination problems. Polish Psychological Bulletin, 4, 19–30.

Rosenberg M. (1965), Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Różańska-Kowal J. (2004), Szkoła jako główne źródło stresu młodzieży w wieku dorastania. Kwartalnik Pedagogiczny, 3, 203–214.

Salmivalli Ch., Kaukiainen A. (2004), “Female aggression” revisited: Variable- and person-centered approaches to studying gender differences in different types of aggression. Aggressive Behaviour, 30, 158–163.

Sandstrom M., Herlan R. (2007), Threatened egotism or confirmed inadequacy? How children’s perceptions of social status influence aggressive behavior toward peers. Journal of Social & Clinical Psychology, 26, 272–299.

Smetana J., Daddis C. (2002), Domain-specific antecedents of psychological control, parental monitoring, and adolescent autonomy: The role of parenting beliefs and practices. Child Development, 73, 563–580.

Szpitalak M., Polczyk R. (2015), Samoocena. Geneza, struktura, funkcje i metody pomiaru. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tomaszewski T. (1984), Ślady i wzorce. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Tyszkowa M. (1986), Zachowanie się dzieci w sytuacjach trudnych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Węgłowska-Rzepa K. (2000), Style funkcjonowania młodzieży w grupie społecznej. In: D. Borecka-Biernat, K. Węgłowska-Rzepa (Eds.), Zachowanie młodzieży w sytuacji kontaktu społecznego, 101–196. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Williams K., McGillicuddy-DeLisi A. (2000), Coping strategies in adolescents. Journal of Applied Developmental Psychology, 20, 537–549.

Wilmot W., Hocker J. (2011), Konflikty między ludźmi, tłum. M. Höffner. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Włodarczyk D., Wrześniewski K (2005), Ocena stresu w kategoriach wyzwania u chorych po zawale serca – próba syntezy na podstawie danych empirycznych. Przegląd Psychologiczny, 4, 339–358.

Włodarczyk D., Wrześniewski K. (2010), Kwestionariusz Oceny Stresu (KOS). Przegląd Psychologiczny, 4, 479–496.

Wojciszke B. (2011), Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.