Specyfika rozwojowa struktury pamięci dzieciństwa w biegu dorosłego życia – wyniki badań narracyjnych

Kamil Jezierski

Abstrakt

Developmental Specificity of Childhood Memory Structure across the Adult Lifespan – Results of Narrative Research

Theories of autobiographical memory and narrative identity allow us to assume that childhood memory is represented in the mind of an adult person as a comprehensive period with its own unique characteristics that is subjected to changes during the lifespan. Based on the concept of the global coherence of life history, it was assumed that in later periods of life, childhood memories will be more elaborate and thus cognitively more accessible as well as organized temporally and logically in a more coherent story.

The use of narrative interview revealed differences between early, middle and late adulthood in the way the childhood memories are organized, as well as in the age-independent characteristics of the perceived childhood. The obtained results suggest that in late adulthood, childhood is recalled more extensively and more memories are logically organized, which is attributed to greater attention to the past resulting from the task of life summary. Regardless of the age of the respondents, less than half of the memories related logically to each other, with most of the text consisting of separate scenes not located in time. These findings raised the issue of the specificity of childhood memory and the universality of global coherence of life stories.

Słowa kluczowe: lifespan development, autobiographical memory, narrative identity, life story, childhood image, rozwój w biegu życia, pamięć autobiograficzna, tożsamość narracyjna, historia życia, obraz dzieciństwa
References

Ariès P. (1995), Historia dzieciństwa: dziecko i rodzina w dawnych czasach. Gdańsk: Wydawnictwo Marabut.

Arlin P.K. (1989), Problem solving and problem finding in young artists and young scientists. Adult development, 1, 197–216.

Baddeley J., Singer J.A. (2007), Charting the Life Story’s Path: Narrative Identity Across the Life Span. W: D.J. Clandinin (red.), Handbook of narrative inquiry: Mapping a methodology. Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc.

Bartosz B. (2004), Ludzie chcą opowiedzieć swoją historię: konstruowanie rzeczywistości w narracji (przez pryzmat doświadczeń autobiograficznych). W: E. Dryll, A. Cierpka (red.), Narracja: koncepcje i badania psychologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Bluck S., Habermas T. (2001), Extending the Study of Autobiographical Memory: Thinking Back About Life Across the Life Span. Review of General Psychology, 5(2), 135–147.

Bokus B. (1991), Tworzenie opowiadań przez dzieci. O linii i polu narracji. Kielce: Energeia.

Bruner J. (1991), The narrative construction of reality. Critical inquiry,18(1), 1–21.

Conway M.A., Singer J.A., Tagini A. (2004), The Self and Autobiographical Memory: Correspondence and Coherence. Social Cognition, 22(5), 525–531.

Draaisma D. (2012), Księga zapominania. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Dryll E. (2008), Doświadczenia życiowe a narracja tożsamościowa osoby. Psychologia Rozwojowa, 13(1), 59–67.

Erikson E.H. (1954/2004), Tożsamość a cykl życia. Poznań: Wyd. Zysk i Spółka.

Fivush R. (2011), The development of autobiographical memory. Annual Review of Psychology, 62, 559–582.

Fivush R., Bauer P.J. (2010), The emergence of recollection: How we learn to recall ourselves in the past. The act of remembering: Toward an understanding of how we recall the past, 259–283.

Fivush R., Nelson K. (2004), The Emergence of Autobiographical Memory: A Social Cultural Developmental Theory. Psychological Review, 111(2), 486 –511.

Gabbard G.O. (2011), Długoterminowa psychoterapia psychodynamiczna. Wprowadzenie. Kraków: Wydawnic-two UJ.

Głowiński M., Sławiński J. (1998), Podręczny słownik terminów literackich. Wrocław: Zakład Narodowy im. Osslińskich.

Habermas T., Bluck S. (2000), Getting a life: The emergence of the life-story in adolescence. Psychological Bulletin, 126, 748–769.

Habermas, T., & de Silveira, C. (2008), The development of global coherence in life narratives across adolescence: Temporal, causal, and thematic aspects. Developmental Psychology, 44, 707–721. doi: 10.1037/0012–1649.44.3.707.

Janssen S.M., Rubin D.C., Jacques P.L.S. (2011), The temporal distribution of autobiographical memory: changes in reliving and vividness over the life span do not explain the reminiscence bump. Memory & Cognition, 39(1), 1–11.

Jezierski K. (2010), Zagadnienie tożsamości w ujęciach D.P. McAdamsa i E.H. Eriksona. Psychologia Rozwojowa, 15(4), 93–102.

Jezierski K. (w druku), Postrzeganie dzieciństwa w biegu dorosłego życia – refleksje teoretyczne. W: Narracja i Rozwój. Warszawa: Liberi Libri.

Kałużna-Wielobób A. (2014), Do individual wisdom concepts depend on value? Polish Psychological Bulletin, 45(2), 112–127.

Kehily M.J. (2008), An introduction to childhood studies. Maidenhead, UK: Open University Press.

Kessen W. (1979), The American child and other cultural inventions. American Psychologist, 34(10), 815–820.

Kielar-Turska M. (2000), Obraz dziecka i dzieciństwa. Wychowanie w Przedszkolu, 6, 347–348.

Kielar-Turska M., Jezierski K. (w druku), Wartość dzieciństwa w rozwoju człowieka w okresie starości. W: G. Habrajska, A. Barańska-Szmitko (red.). Teorie i praktyki komunikacji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Köber C., Schmiedek F., Habermas T. (2015), Characterizing lifespan development of three aspects of coherence in life narratives: A cohort-sequential study. Developmental Psychology, 51(2), 260–275.

Koops W. (2003), Imaging Childhood. W: W. Koops, M. Zuckerman (red.), Beyond the Century of the Child. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Labouvie-Vief G. (2005), Self-with-other representations and the organization of the self. Journal of Research in Personality, 39, 185–205.

Manczak E.M., Mangelsdorf S.C., McAdams D.P., Wong M.S., Schoppe-Sullivan S., Brown G.L. (2016), Autobiographical memories of childhood and sources of subjectivity in parents’ perceptions of infant temperament. Infant Behavior and Development, 44, 77–85.

McAdams D.P. (2001), The Psychology of Life Stories. Review of General Psychology, 5(2), 100–122.

McAdams D.P. (2006), The problem of narrative coherence. Journal of constructivist psychology, 19(2), 109–125.

McAdams D.P., Diamond A., de St. Aubin E., Mansfield E. (1997), Stories of commitment: The psychosocial construction of generative lives. Journal of Personality and Social Psychology, 72(3), 678–694.

McAdams D.P., McLean K.C. (2013), Narrative identity. Current directions in psychological science, 22(3), 233–238.

Michalska P., Trempała J., Szymanik-Kostrzewska A., Gurba E. (2016), Rozwój myślenia w dorosłości: o sposobach badania rozumowania postformalnego w codziennych sytuacjach. Psychologia Rozwojowa, 21(2), 55–71.

Oleś P. (2000), Psychologia przełomu życia. Lublin: Tow. Naukowe KUL.

Piaget J. (1926/2011), Jak sobie dziecko świat wyobraża. Warszawa: PWN.

Pietrasiński Z. (1988), Rozwój z perspektywy jego podmiotu. W: M. Tyszkowa (red.), Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia. Warszawa: PWN.

Staudinger U.M. (2001), Life reflection: A social-cognitive analysis of life review. Review of General Psychology, 5, 148–160.

Syed M., McLean K.C. (2015), The future of identity development research: Reflections, tensions, and challenges. W: K.C. McLean, M. Syed (red.), The Oxford handbook of identity development, 562–573. New York: Oxford University Press.

Szczepska-Pustkowska M. (2009), Kategoria dziecka i dzieciństwa w nowożytnej myśli pedagogicznej. W: D. Klaus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Wixted J.T. (2004), The psychology and neuroscience of forgetting. Annual Review of Psychology, 55, 235–269.

Zaman W., Fivush R. (2013), Stories of parents and self: Relations to adolescent attachment. Developmental psychology, 49(11), 2047–2056.