Znaczenie podmiotu i jego wartości

Małgorzata Steć

Abstrakt

The Significance of the Subject and Its Value

The article presents the answer to a number of questions concerning the axiological involvement of developmental psychology. One of the aspects of the answer is pointing to the problem of specifying the subject of psychology without losing its essence. The issue of discussion with the dualistic vision of the world adopted by scientist-oriented psychology is also raised. The importance of autonomy and subjective freedom is emphasized in the context of trying to understand the human being as a reference point in developmental psychology.

Słowa kluczowe: aksjologiczne zaangażowanie psychologii rozwojowej, problem przedmiotu psychologii, autonomia podmiotu, podmiotowa wolność, the axiological involvement of developmental psychology, the problem of the subject of psychology, autonomy of an agent, free agency
References

Bogatyńska-Kucharska A., Sikora K., Steć M. (2018), Prawa człowieka a etyka zawodowa psychologów. Studium przypadku oparte na procesie zmiany Kodeksu etyki i postępowania zawodowego w środowisku polskich psychologów. W: D. Bieńkowska, R. Kozłowski (red.), Monografie Prawnicze: Prawa człowieka i ludzkie bezpieczeństwo. Osiągnięcia i wyzwania. W 70. rocznicę ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, s. 223–232. Warszawa: C.H. Beck.

Cameron C.D., Reber J., Spring V.L., Tranelc D. (2018), Damage to the ventromedial prefrontal cortex is associated with impairments in both spontaneous and deliberative moral judgments. Neuropsychologia, 111, 261–268.

Frankl V. (1988), The Will to Meaning. New York: Meridian.

Heidegger M. (1962), Being and Time. Trans. John Macguarrie, Edward Robinson. Oxford: Blackwell.

Jonas H. (1985), The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age. Chicago: University of Chicago Press.

Lipiec J. (2001), Świat wartości: wprowadzenie do aksjologii. Kraków: AWA.

Marseille J. (1997), The spiritual dimension in logotherapy: Viktor Frankl’s contribution to transpersonal psychology. The Journal of Transpersonal Psychology, 29(11), 1–12.

Obuchowski K. (1977), Autonomia jednostki a osobowość. W: J. Reykowski, T. Owczynnikowa, K. Obuchowski (red.), Studia z psychologii emocji, motywacji i osobowości, s. 77–101. Wrocław: Ossollineum.

Pietrasiński Z. (1988), Rozwój z perspektywy jego podmiotu. W: M. Tyszkowa (red.), Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia, s. 80–118. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Przyłębski A. (2012), Słowo wstępu. Analiza i Egzystencja, 19, 7–10.

Straś-Romanowska M. (2010), Badania ilościowe vs jakościowe – pytanie o tożsamość psychologii. Roczniki Psychologiczne, 8(1), 97–105.

Szuman S. (2014), Osobowość i charakter. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Tischner J. (2000), Myślenie według wartości. Kraków: Znak.