Aspekty kontroli rodzicielskiej i dyscyplinowania dziecka

Agnieszka Szymańska

Abstrakt

Parental Control and Discipline

The differences in parental control distribution were explored (which was conceptualized as teaching children's rules) and the demand of immediate obedience. PAiNK scalę was used to assess the level of parental control and discipline. The sample consisted of two groups of preschool children's parents. Children were 4 to 6 years old. The whole sample consisted of 204 people, 51 mothers and 51 fathers of „difficult" children and 51 fathers and 51 mothers of well-behaved children. The research was carried out in Poland's three big cities: Warsaw, Cracow and Częstochowa.
Hypotheses were presented that parents of "difficult" children would achieve higher scores in demanding immediate obedience, parents of well-behaved children would achieve higher scores in parental control. Two way multivariate Analysis of Yariance (MANOYA) confirmed research hypotheses: the distribution of parental control differs in both groups. Ań interaction effect between parental role and upbringing difficulty for obedience demanding yariable was discovered. Outcomes demonstrate crucial role of explanations and time in assimilating rules.

Słowa kluczowe: obedience demanding, parental control acceptance, parental control non-acceptance
References

Aranowska E. (2005), Pomiar ilościowy w psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Baumrind D. (1966), Effects of Authoritative Parental Control on Child Behavior. Child Development, 37, 4, 887-907.

Baumrind D. (1983), Rejoinder to Lewis's Reinterpretation of Parental Firm Control Effects: Are Authoritative Families Really Harmonious? Psychological Bulletin 94, l, 132-142.

Bokus B. (1989), O warunkach narracji stwarzanych dziecku przez dorosłego, [w:] A. Gurycka, M. Kofta (red.), Podmiotowość w doświadczeniach wychowawczych dzieci i młodzieży. Wychowanek jako podmiot działań. 95-122. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Bugental D.E., Kaswan J.W., Love L.R. (1970), Perception of Contradictory Meanings Conveyed by Yerbal and Nonverbal Channels. Journal of Personality and Social Psychology, 16, 4, 647-655.

Bugental D.B., Krantz J., Lyon J.E., Cortez V. (1997), Who's the Boss? Differential Accessibility of Dominance Ideation In Parent-Child Relationship. Journal of Personality and Social Psychology, 72, 6, 1297-1309.

Bugental D.B., Lyon J.E., Lin E.K., McGrath E.P., Bimbela A. (1999), Children "Tune out" in Response to the Ambiguous Communication Style of Powerless Adults. Child Development, 70, l, 214-230.

Bugental D.B., Happancy K. (2000), Parent-child interaction as a power contest. Journal of Applied Developmental Psychology, 21,3, 267-282.

Dryll E. (1989), Podmiotowość w doświadczeniach wychowawczych, [w:] A. Gurycka, P. Jurczyk (red.) Podmiotowość w doświadczeniach wychowawczych dzieci i młodzieży. Źródło doświadczeń – szkolne środowisko wychowawcze. 197-215. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Dryll E. (1995), Trudności wychowawcze: Analiza interakcji matka-dziecko w sytuacjach konfliktowych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Dryll E., Szymańska A. (2006), Kwestionariusz do pomiaru dyrektywności serdecznej i agresywnej DAIS, niepublikowana praca specjalizacyjna. Warszawa: Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Gurycka A. (1989), Podmiotowość - postulat dla wychowania, [w:] A. Gurycka, M. Kofta (red.) Podmiotowość w doświadczeniach wychowawczych dzieci i młodzieży. Wychowanek jako podmiot działań. 9-24. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Kofta M. (1989), Orientacja podmiotowa: zarys modelu, [w:] A. Gurycka, M. Kofta (red.) Podmiotowość w doświadczeniach wychowawczych dzieci i młodzieży. Wychowanek jako podmiot działań, 35-65. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Krüger H.H. (2005), Wprowadzenie w teorie i metody badawcze w wychowaniu. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Philips D.Z., Ruhr M., (red.), (2004). Biblical concepts and our world. New York: Palgrave Macmillan.

Sawa B. (1989), Percepcja dziecka przez nauczyciela i styl jego pracy wychowawczej jako wyznaczniki doświadczeń wpływających na funkcjonowanie dzieci z zaburzeniami mowy, [w:] A. Gurycka, P. Jurczyk (red.) Podmiotowość w doświadczeniach wychowawczych dzieci i młodzieży. Źródło doświadczeń – szkolne środowisko wychowawcze. 99-124. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Schaefer E.S. (1959), A Circumplex Model for Maternal Behavior. Journal of Abnormal Social Psychology. 59, 226-235.

Shugar G.W. (1989), Małe dziecko w sytuacji dwupodmiotowej: jak powstaje i na czym polega struktura Działanie Wspólne?, [w:] A. Gurycka, M. Kofta (red.) Podmiotowość w doświadczeniach wychowawczych dzieci i młodzieży. Wychowanek jako podmiot działań. 65-95. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Szymańska A. (2007), Dyrektywność i kontrola rodzicielska w wychowaniu. Niepublikowana praca magisterska. Warszawa: Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Szymańska A. (2008), Jak wpływać na dziecko? - aspekty dyrektywności i kontroli rodzicielskiej, [w:] J. Rajang, J. Lessing-Pernak (red.) Psychologia w życiu osobistym i zawodowym człowieka. 78-89. Bydgoszcz: Instytut Psychologii, Studenckie Koła Naukowe.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.