Sprawozdanie z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej Rozwój człowieka w kontekście przemian cywilizacyjnych

Anna Cieślik,

Kamila Madeja-Bień

Abstrakt

W dniach 14–16 czerwca 2009 roku we Wrocławiu odbyła się XVIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Rozwój człowieka w kontekście przemian cywilizacyjnych”, zorganizowana przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Sekcję Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele reprezentujący różne placówki i dyscypliny z kraju i zagranicy, co pozwoliło na interdyscyplinarne spojrzenie na problematykę rozwoju człowieka oraz ujęcie problemu z wielu perspektyw, jak również położenie nacisku na odmienne aspekty zagadnienia. Fakt ten umożliwił spełnienie celu konferencji, którym była wymiana myśli na temat psychologicznych aspektów przemian cywilizacyjnych

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.