O powiązaniach funkcji zarządzających i dziecięcej teorii umysłu: wnioski z badań metodą mikrogenetyczną

Magdalena Kosno

Abstrakt

Relation between executive functions and theory of mind in the light of microgenetic approach

Research of numerous international and Polish development psychologists (Carlson and Moses, 2001; Hughes, 1998; Perner and Lang, 2002; Perner, 1998; Skórska, 2004; Putko, 2004; 2008; Kielar-Turska, Białecka-Pikul and Skórska, 2006; Bazak, 2009) point to a relation between executive functions (EF) and a theory of mind (ToM). Character of this relation is subject to research and scientific disputes (Putko, 2008), but the relation remains hypothetical. Presented research concerns the relation between EF and ToM in children aged 3 to 4 i.e. the period during which both functions develop. Microgenetic approach was used to verify the hypothesis. Children with high and low level of EF were selected from 98 children aged between 3;9 and 4;3. In 10 meetings, participants were solving several types of tasks measuring ToM. Subsequently, the measurement of EF was re-performed. Results of the research confi rm the relation between EF and ToM. Besides, microgenetic approach has made it possible to observe that children aged between 3 and 4 characterised by different levels of EF development differ in acquiring abilities of mental states understanding in other people.

Słowa kluczowe: advertisement, children, persuasion, understanding, media gender schemata, perceived reality
References

Bartsch K., Wellman H. (1995), Children Talk About the Mind. New York, Oxford: Oxford University Press.

Bazak M. (2009), Funkcje zarządzające a dziecięca teoria umysłu. Nieopublikowana praca magisterska przygotowana pod kierunkiem prof. M. Kielar-Turskiej. Kraków: Instytut Psychologii, UJ.

Białecka-Pikul M. (2002), Co dzieci wiedzą o umyśle i myśleniu? Kraków: Wydawnictwo UJ.

Carlson S.M., Mandell D.J., Williams L. (2004), Executive Functions and Theory of Mind: Stability and Prediction from Age 2 to 3. Developmental Psychology, 40, 1105–1122.

Carlson S.M., Moses L.J. (2001), Individual Differences in Inhibitory Control and Children’s Theory of Mind. Child Development, 72, 4, 1032–1053.

Casey B.J., Trainor R.J., Orendi J.L. et al. (1997), A Developmental Functional MRI Study of Prefrontal Activation During Performance of Go – No-Go task. Journal of Cognitive Neuroscience, 9, 835–847.

Chen Z., Siegler R. (2000), Across the Great Devide: Breading the Gap Between the Understanding of Toddlers’ and Older Children’s Thinking. Monographs of the Society of Child Development, 65, 261–273.

Davis H.L., Pratt C. (1995), The Development of Children’s Theory of Mind: The Working Memory Explanation. Australian Journal of Psychology, 47, 422–433.

Flynn E., (2007), The Role of Inhibitory Control in False Belief Understanding. Infant and Child Development, 16, 53–69.

Flynn E., O’Malley C., Wood, D. (2004), A Longitudinal, Microgenetic Study of the Emergence of False Belief Understanding and Inhibition Skills. Developmental Science, 7, 103–115.

Frith C., Frith U. (2000), The Physiological Basis of Theory of Mind: Functional Imaging Studies [w:] S. Baron-Cohen, H. Tager-Flusberg, D.J. Cohen (red.). Understanding other Minds: Perspectives from Developmental Cognitive Neuroscience, 2nd edition 334–356. Oxford, UK: Oxford University Press.

Hughes C., (1998), Finding Your Marbles: Does Preschooler’s Strategic Behavior Predict Later Understanding of Mind? Developmental Psychology, 34, 6, 1326–1339.

Hughes C., Graham A., Grayson A. (2004), Executive Function in Childhood: Development and Disorder [w:] J. Oates, A. Grayson (red.). Cognitive and Language Development in Children, 205–230. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.

Hughes C., Russell J. (1993), Autistic Children’s Dfficulty with Mental Disengagement from an Object: Its Implications for Theories of Autism. Developmental Psychology, 29, 498–510.

Keenan T., Olson D.R., Marini Z. (1998), Working Memory and Children’s Developing Understanding of mind. Australian Journal of Psychology, 50, 76–82.

Kielar-Turska M., Białecka-Pikul M., Skórska A. (2006), Rozwój zdolności mentalizacji. Z badań nad związkiem teorii umysłu, sprawności językowych i funkcji zarządzających. Psychologia Rozwojowa, 11, 2, 35–47.

Kowalska A. (2007), Metoda mikrogenetyczna w badaniach nad teorią umysłu. Biuletyn Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr 5, Kraków, UJ.

Łuria A. (1967), Zaburzenia wyższych czynności korowych wskutek ogniskowych uszkodzeń mózgu: Wprowadzenie do neuropsychologii. Warszawa: PWN.

Moses J.L. (2001), Executive Accounts of Theory-of-mind Development. Child Development, 72, s. 688– 690.

Perner J. (1998), The Meta-intentional Nature of Executive Functions and Theory of Mind [w:] P. Carruthers, J. Boucher (red.). Language and Thought, 270–283. Cambridge: Cambridge University Press.

Perner J., Lang B. (2000), Theory of Mind and Executive Function: is There a Developmental Relationship? [w:] S. Baron-Cohen, H. Tager-Flusberg, D. Cohen (red.). Understanding other Minds: Perspectives from Autism and Developmental Cognitive Neuroscience, 150–181. Oxford: Oxford University Press.

Perner J., Lang B. (2002), What Causes 3-year Olds’ Difficulty on the Dimensional Change Card Sorting Task? Infant and Child Development, Special Issue on Executive Functions and Development, 11, 93–106.

Putko A. (2008), Dziecięca ‘teoria umysłu’ w fazie jawnej i utajonej a funkcje wykonawcze. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Putko A. (2004), Teoria umysłu a rozwój funkcji wykonawczych u dzieci w wieku przedszkolnym. Psychologia Rozwojowa, 9, 5, 83–98.

Russell J. (1998), How Executive Disorders Can Bring about Inadequate Theory of Mind [w:] J. Russell (red.). Autism as an Executive Disorder, 256–299. Oxford: Oxford University Press.

Russell J. (2002), Cognitive Theory in Autism [w:] J.E. Harrison, A.M. Owen (red.). Cognitive Deficits and Brain Disorders, 295–394. London: Dunitz Martin.

Rzechowska E. (2004), Potencjalność w procesie rozwoju: mikroanaliza konstruowania wiedzy w dziecięcych interakcjach rówieśniczych. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Schneider W., Lockl K., Fernandez O. (2005), Interrelationships Among Theory of Mind, Executive Control, Language Development, and Working Memory in Young Children: A Longitudinal Analysis [w:] W. Schneider, R. Schumann-Hengsteler, B. Sodian, (red.). Young Children’s Cognitive Development. Interrelationships Among Executive Functioning, Working Memory, Verbal Ability, and Theory of Mind, 259–283. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Siegal M., Varley R. (2002), Neural Systems Involved in „Theory of Mind”. Nature Reviews Neuroscience, 3, 463–471.

Siegler R.S. (1996), Emerging Minds. The Process of Change in Children’s Thinking. New York: Oxford University Press.

Siegler R.S., Sventina M. (2002), A Microgenetic / Cross-Sectional Study of Matrix Completion: Comparing Short-Term and Long-Term Change. Child Development, 73, 3, 793–809.

Skórska A. (2004), Sprawności językowe, funkcja kontrolująca i dziecięca teoria umysłu u dzieci przedszkolnych. Niepublikowana praca magisterska przygotowana pod kierunkiem M. Kielar-Turskiej. Kraków: Instytut Psychologii, UJ.

Tager-Flusberg H., Joseph R.M. (2005), Theory of Mind, Language, and Executive Functions in Autism: A Longitudinal Perspective [w:] W. Schneider, R. Schumann-Hengsteler, B. Sodian (red.). Young Children’s Cognitive Development. Interrelationships Among Executive Functioning, Working Memory, Verbal Ability, and Theory of Mind, 239-258. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Wimmer H. (1989), Common-sense Mentalismus und Emotion: Einige Entwicklungs-psychologische Implikationen [w:] E. Roth, (red.). Denken und Fűhlen, 55–66, Berlin: Springer.

Wimmer H., Perner D. (1983), Beliefs about Beliefs. Cognition, 13, 103–128.

Żarska A. (1996), Dziecięca teoria umysłu: na przykładzie odczytywania metafor i narracji. Niepublikowana praca magisterska przygotowana pod kierunkiem M. Kielar-Turskiej. Kraków: Instytut Psychologii, UJ.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.