Ocena zasobu słownictwa u dzieci w wieku przedszkolnym – nowe narzędzie testowe

Ewa Haman,

Krzysztof Fronczyk,

Aneta Miękisz

Abstrakt

Assessment of vocabulary size – a new tool for testing preschool children

The paper presents the first phase of research aimed at the construction of Picture Vocabulary Test (part I – Comprehension; OTS-R). Development of a mental lexicon is one of the basic components of linguistic and communicative competence (Michnick-Golinkoff et al., 2000; Hall and Waxman, 2004). Vocabulary size affects other aspects of language acquisition e.g. grammar (Dale et al., 2000; Dionne et al., 2003). Presented measure aims at the assessing word comprehension in preschool Polish children. In this phase of research, 351 children (age 2–6) took part in the study. Word comprehension was assessed by a picture choice task. Children were presented with a series of four pictures charts, each containing pictures depicting a target word (noun, verb, or adjective) and three distractors related to the target word phonetically, semantically, and thematically. Results show a gradual increase of vocabulary with age, better understanding of verbs over nous and adjectives, and a greater proportion of semantic errors over the other two types of errors. The study enabled the preparation of a new version of assessment tool which is going to be used in the subsequent phase of the research (norming study).

Słowa kluczowe: vocabulary, assessment method, preschool age
References

Aitchison J. (2003), Words in the Mind: An Introduction to the Mental Lexicon. 3rd edition. Oxford: Basil Blackwell.

Berko Gleason J., Bernstein Ratner N. (red.) (1998/2005), Psycholinguistics. Orlando: Harcourt. Wydanie polskie: Psycholingwistyka. Gdańsk: GWP.

Bloom P. (1996/2007), Controversies in Language Acquisition: Word Learning and the Part of Speech [w:] R. Gelman, T.K. Au (red.). Perceptual and Cognitive Development, 151–184. Wydanie polskie: Kontrowersje wokół przyswajania języka: uczenie się wyrazów i części mowy [w:] B. Bokus, G.W.

Shugar (red.). Psychologia języka dziecka. Osiągnięcia, nowe perspektywy, 175–210. Gdańsk: GWP (tłum. Maciej Haman).

Bloom P. (2000), How Children Learn the Meaning of Words. Cambridge, MA: MIT Press.

Bornstein M.H., Cote L.R., Maital S., Painter K., Park S.Y., Pascual L., Pecheux M.G., Ruel J., Venuti P., Vyt A. (2004), Cross-linguistic Analysis of Vocabulary in Young Children: Spanish, Dutch, French, Hebrew, Italian, Korean, and American English. Child Development, 75 (4), 1115–1139.

Caselli M.C., Bates E., Casadio P., Fenson L., Fenson J., Sanderl L., Weir J. (1995), A Cross-linguistic Study of Early Lexical Development. Cognitive Development, 10, 159–199.

Caselli M.C., Casadio P., Bates E. (1999), A Comparison of the Transition from First Words to Grammar in English and Italian. Journal of Child Language, 26, 69–111.

Chomsky N. (1957), Syntactic Structures. Haga: Mouton.

Ciechanowicz A. (1992), Skala Dojrzałości Umysłowej Columbia. Podręcznik. Polska standaryzacja 1990. Warszawa: PTP.

Clark E.V. (1993), The Lexicon in Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press.

Clark E.V. (1995/2007), Language Acquisition: The Lexicon and Syntax [w:] J.L. Miller, P.D. Eimas (red.). Speech, Language and Communication, 303–337.

San Diego: Academic Press. Wydanie polskie: Przyswajanie języka: słownik i składnia [w:] B. Bokus, G.W. Shugar (red.). Psychologia języka dziecka. Osiągnięcia, nowe perspektywy, 175–210. Gdańsk: GWP (tłum. Ewa Haman).

Clark E.V. (2003), First Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press.

Dale P.S., Dionne G., Eley T.C., Plomin R. (2000), Lexical and Grammatical Development: a Behavioural Genetic Perspective. Journal of Child Language, 27, 619–642.

Dionne G., Dale P.S., Boivin M., Plomin R. (2003), Genetic Evidence for Bidirectional Effects of Early Lexical and Grammatical Development. Child Development, 74 (2), 394–412.

Dixon A.J., Marchman V.A. (2007), Grammar and the Lexicon: Developmental Ordering in Language Acquisition. Child Development, 78 (1), 190–212.

Dunn L., Dunn L. (1997), Peabody Picture Vocabulary Test – Revised. 3rd edition. Circle Pines, MN: American Guidance Sernice.

Fenson L., Marchman V., Thal D.J., Dale P.S., Reznick J.S., Bates E. (2007), MacArthur-Bates Communicative Development Inventories. User’s Guide and Technical Manual. 2nd edition. Baltimore: Paul Brooks Publishing Co.

Gentner D., Boroditsky L. (2001), Individuation, Relativity and Early Word Learning [w:] M. Bowerman, S. Levinson (red.). Language Acquisition and Conceptual Development, 215–256. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Gleitman L., Landau B. (1994), The Acquisition of the Lexicon: Remarks on Lexical Knowledge. Cambridge, MA: MIT Press.

Golinkoff R.M., Hirsh-Pasek K., Bloom L., Smith L., Woodward A., Akhtar N. (2000), Becoming a Word Learner: A Debate on Lexical Acquisition. New York, NY: Oxford University Press.

Gopnik A., Choi S., Baumberger T. (1996), Cross-linguistic Differences in Early Semantic and Cognitive Development. Cognitive Development, 11 (2), 197–225.

Hall D.G., Waxman S.R. (2004), Weaving a Lexicon. Cambridge, MA: MIT Press.

Jaworowska A., Matczak A., Szustrowa T. (1996), Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera. Polska standaryzacja: 1993. Warszawa: PTP.

Jurkowski A. (1997), Test Językowy Leksykon. Warszawa: PTP.

Kurcz I. (2005), Psychologia języka i komunikacji. Warszawa: Scholar.

Leonard L.B. (1998/2006), Children with Specific Language Impairment. Cambridge, MA: the MIT Press. Wydanie polskie: SLI – Specyficzne zaburzenie rozwoju językowego. Gdańsk: GWP (tłum. Mikołaj Hernik).

Lista Frekwencyjna Korpusu Języka Polskiego PWN (2004).

Lyytinen H., Erskine J., Tolvanen A., Torppa M., Poikkeus A.M., Lyytinen P. (2006), Trajectories of Reading Development: A Follow-up From Birth to School age of Children With and Without Risk for Dyslexia. Merrill-Palmer Quarterly, 52 (3), 514–546.

Marchman V.A., Bates E. (1994), Continuity in Lexical and Morphological Development: A Test of the Critical Mass Hypothesis. Journal of Child Language, 21 (2), 339–366.

Marchman V.A., Fernald A. (2008), Speed of Word Recognition and Vocabulary Knowledge in Infancy Predict Cognitive and Language Outcomes in Later Childhood. Developmental Science, 11 (3), F9–F16.

Markman E.M. (1989), Categorization and Naming in Children. Cambridge, MA: MIT Press.

Matczak A. (2001), Diagnoza Możliwości Intelektualnych – 2. Warszawa: PTP.

Matczak A., Piotrowska A., Ciarkowska W. (1998), Skala Inteligencji Wechslera dla dzieci wersja zmodyfikowana WISC-R. Warszawa: PTP.

Matczak A., Jaworowska A., Ciechanowicz A., Fecenec D., Stańczak J., Zalewska E. (2007), Dziecięca Skala Rozwojowa. Warszawa: PTP.

Michnick-Golinkoff R.M., Hirsh-Pasek K., Bloom L., Smith L., Woodward A., Akhtar N. (2000), Becoming a Word Learner: A Debate on Lexical Acquisition. New York, NY: Oxford University Press.

Naigles L. (1990), Children Use Syntax to Learn Verb Meanings. Journal of Child Language, 17 (2), 357–374.

Naigles L. (1996), The Use of Multiple Frames in Verb Learning Via Syntactic Bootstrapping. Cognition, 58, 221–251.

Nelson K. (1996), Language in Cognitive Development: Emergence of the Mediated Mind. Cambridge: Cambridge University Press.

Reeves L.M., Hirsch-Pasek K., Golinkoff R. (1998/2005), Words and Meaning: from Primitives to Complex Organization [w:] J. Berko Gleason, N. Bernstein Ratner (red.). Psycholinguistics, 157–226. Orlando:

Harcourt. Wydanie polskie: Słowa i znaczenia: od pojęć pierwotnych do złożonych struktur [w:] J. Berko Gleason, N. Bernstein Ratner (red.). Psycholingwistyka, 173–248. Gdańsk: GWP (tłum. Jerzy Bobryk).

Smoczyńska M. (1999), Inwentarz Rozwoju Mowy i Komunikacji. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Snow C.E., Griffi n P.M., Burns S. (2005), Knowledge to Support the Teaching of Reading. San Francisco: Yossey-Bass Publishers.

Tomasello M. (2003), Constructing a Language: A Usage-Based Theory of Language Acquisition. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Wagner R.K., Muse A.E., Tannenbaum K.R. (2006), Vocabulary Acquisition. Implications for Reading Comprehension. New York: Guilford Press.

Watson A.C., Painter K., Bornstein M.H. (2001), Longitudinal Relations between 2-year-olds’ Language and 4-year-olds’ Theory of Mind. Journal of Cognition and Development, 2 (4), 449–457.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.