Wspomnienie o doktorze Janie Łuczyńskim (1957–2010)

Maria Kielar-Turska

Abstrakt

Jan Łuczyński był związany z Krakowem i Uniwersytetem Jagiellońskim. W Krakowie się urodził,
zdobył wykształcenie, założył rodzinę i rozpoczął swoją karierę naukową.
Ukończył V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego, a następnie podjął studia
psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę doktorską przygotowywał pod kierunkiem
prof. dr hab. Marii Przetacznik-Gierowskiej, kontynuatorki badań Stefana Szumana nad
rozwojem dziecka. W Zakładzie Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej, gdzie pracował od
roku 1982, pełnił funkcję asystenta i adiunkta. W 1997 roku przeniósł się do Zakładu Zarządzania
w Oświacie na Wydziale Zarządzania, gdzie pełnił funkcję kierownika Zakładu oraz zastępcy
dyrektora Instytutu Spraw Publicznych do spraw studenckich. Na tym wydziale był współtwórcą
zarządzania humanistycznego. (Fragment)

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.