Uwarunkowania braku partnera życiowego w percepcji młodych dorosłych żyjących w pojedynkę

Katarzyna Palus

Abstrakt

The conditions of the lack of a lifetime partner in young adult singles’ perception

The research field of this paper are the conditions of the lack of a lifetime partner in young adulthood. This research so called narrative-biographical interviews designed by Schütze was conducted with 36 participants not having partners (22 women and 14 men) in the age of 21–30 years. The foundation of the analysis was (1) Schütze’s narrative analysis and (2) hermeneutic analysis of autonarration used in the Bartosz’s research over motherhood. In the result of analysis participants’ responses were grouped into six categories of reasons for being single. Referring to respondents’ language they were called as follows: (1) “I haven’t met the right person yet”, (2) “I need time to recover from the break up”, (3) “My shyness stands in the way”, (4) “He/she doesn’t want me”, (5) “I’m a loner”, (6) “I work a lot”. The research results let us formulate the following general conclusions: (1) young adults indicate various reasons for being singled and which are of external and internal character and (2) in most cases young adults admit that it is hard to identify only one reason for singlehood which is often the consequence of many tangled circumstances.

Słowa kluczowe: young adulthood, lifetime partner, singlehood, narrative-biographical interview
References

Aronson E., Wilson T., Akert R.M. (1997), Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka.

Arygle M., Domachowski W. (1994), Reguły życia społecznego. Oksfordzka psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bakiera L. (2008), Postawy młodych dorosłych wobec małżeństwa. Psychologia Rozwojowa, 3, 67–78.

Bartosz B. (2000), Metody jakościowe – rodzaje, dylematy i perspektywy [w:] M. Straś-Romanowska (red.). Metody jakościowe w psychologii współczesnej, 39–52. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Bartosz B. (2002), Doświadczenie macierzyństwa. Analiza narracji autobiografi cznych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Beisert M. (1991), Seks twojego dziecka. Poznań: Zakład Wydawniczy K. Domke.

Bohnsack R. (2004), Metoda dokumentarna – od koniunktywnego zrozumienia do socjogenetycznej interpretacji [w:] S. Krzychała (red.). Społeczne przestrzenie doświadczenia, 15–35. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji TWP.

Boyd D., Bee H. (2008), Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Brannon L. (2002), Psychologia rodzaju. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Braun-Gałkowska M. (1989), Rozmowy o życiu i miłości. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Braun-Gałkowska, M. (2008). Psychologia domowa. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Brzezińska A. (2002), Dorosłość – szanse i zagrożenia dla rozwoju [w:] A. Brzezińska, K. Appelt, J. Wojciechowska (red.). Szanse i zagrożenia rozwoju w okresie dorosłości, 11–22. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Brzezińska A. (2005), Jak przebiega rozwój człowieka? [w:] A. Brzezińska (red.). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, 21–39. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Clark C.L., Shaver P. R., Abrahams M.F. (1999), Strategic Behaviors in Romantic Relationship Initiation. Personality and Social Psychology Bulletin, 6, 709–722.

Darrington J., Piercy K.W., Niehuis S. (2005), The Social and Cultural Construction of Singlehood Among Young, Single Mormons. The Qualitative Report, 10, (4), 639–661.

DePaulo B., Morris W. (2005), Singles in Society and Science. Psychological Inquiry, 2–3, 57–83.

Donnelly D., Burgess E., Anderson S., Davis R., Dillard J. (2001), Involuntary Celibacy: a Life Course Analysis. The Journal of Sex Research, 2, 159–169.

Donnelly D., Burgess E. (2008), The Decision to Remain in an Involuntarily Celibate Relationship. Journal of Marriage and Family, 70, 519–535.

Duch-Krzystoszek D. (1998), Małżeństwo, seks, prokreacja: analiza socjologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofi i i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Duch-Krzystoszek D., Titkow A. (2006), Polska i jej rodzina na tle Europy. Redystrybucja prac domowych: jej uczestnicy i konteksty [w:] H. Domański, A. Ostrowska, P.B, Sztabiński, (red.). W środku Europy? Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego, 127–185. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofi i i Socjologii PAN.

Erikson E.H. (1997), Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Erikson E.H. (2002), Dopełniony cykl życia. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Erikson E.H. (2004), Tożsamość a cykl życia. Poznań: Zysk i S-ka.

Fitzpatrick J., Sollie D. (1999), Unrealistic Gender and Relationships to Investments and Commitment in Dating Relationships. Journal of Social and Personal Relationships, 6, 852–867.

Gajda J. (1987), Samotność i kultura. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.

Grzeszczyk E. (2005), Pojedyncze, profesjonalistki… „Single professional women” w Polsce i na świecie. Kultura i Społeczeństwo, 2, 199–225.

Harwas-Napierała B. (1995), Nieśmiałość dorosłych. Geneza – diagnostyka – terapia. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Havighurst R. (1981), Developmental tasks and education. New York: Longman.

Helling I. (1990), Metoda badań biografi cznych [w:] J. Włodarek, M. Ziółkowski (red.). Metoda biografi czna w socjologii, 13–37. Warszawa-Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Jakob G. (2001). Wywiad narracyjny w badaniach biografi cznych [w:] D. Urbaniak-Zając, J. Piekarski (red.). Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych, 111–126. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kaiser Ch.R., Kashy D.A. (2005), The Contextual Nature and Function of Singlism. Psychological Inquiry, 2–3, 122–126.

Kaźmierska K. (2004), Wywiad narracyjny jako jedna z metod w badaniach biografi cznych. Przegląd Socjologiczny, 1, 71–95.

Koropeckyj-Cox T. (2005), Singles, Society, and Science: Sociological Perspectives. Psychological Inquiry, 2–3, 91–97.

Krejtz K., Krejtz I. (2005), Rzetelność w analizie treści – teoria i praktyka badawcza [w:] K. Stemplewska-Żakowicz, K. Krejtz (red.). Wywiad psychologiczny. Wywiad jako postępowanie badawcze, 217–230. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

Leskelä-Kärki M. (2008), Narrating Life Stories in between the Fictional and the Autobiographical. Qualitative Research, 3, 325–332.

Lewis K.G. (1998), Always Single and Single Again Women: A Qualitative Study. Journal of Marital and Family Therapy, 23, 115–134.

Mandal E. (2004), Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Mroziak B. (1995), Percepcja interpersonalna w rodzinach. Psychologia Wychowawcza, 2, 143–153.

Paprzycka E. (2008), Kobiety żyjące w pojedynkę. Między wyborem a przymusem. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Plopa M. (2002), Doświadczanie intymności a satysfakcja z małżeństwa. Małżeństwo i Rodzina, 3, 22–26.

Powell D.H. (1983), Human Adjustment. Normal Adaptation through the Life Cycle. Boston: Little, Brown and Company.

Reynolds J., Wetherell M., Taylor S. (2007), Choice and Chance: Negotiating Agency in Narratives of Singleness. The Sociological Review, 2, 331–351.

Rosner K. (2004), Narracja jako pojęcie filozofi i współczesnej [w:] W. Bolecki, R. Bycza (red.). Narracja i tożsamość: narracja w kulturze, 7–13. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN.

Rostowski J. (2009), Współczesne przemiany rozumienia związku małżeńskiego [w:] T. Rostowska (red.). Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, 15–46. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Ruszkiewicz D. (2008), Życie w pojedynkę – ucieczka od rodziny czy znak naszych czasów? Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.

Slany K. (2001), Orientacje małżeńskie i rodzinne młodzieży akademickiej w Polsce (próba weryfi kacji teorii drugiego przejścia demografi cznego). Problemy Rodziny, 3, 25–31.

Slany K. (2006a), Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego. Kraków: Zakład Wydawniczy „NOMOS”.

Slany K. (2006b), Socjodemografi czne aspekty „syndromu opóźniania” i jego konsekwencje dla polityki społecznej. Roczniki Socjologii Rodziny, t. XVII, 13–25.

Soroko E. (2007), Użyteczność w diagnozie psychologicznej metod (instrukcji) generowania i analizy autonarracji. Niepublikowana rozprawa doktorska. Instytut Psychologii UAM.

Spreitzer E., Riley L. (1974), Factors Associated with Singlehood. Journal of Marriage and the Family, 8, 533–542.

Straś-Romanowska M., (2000), O metodzie jakościowej w kontekście rozważań nad tożsamością psychologii [w:] M. Straś-Romanowska (red.). Metody jakościowe w psychologii współczesnej, 15–31. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Stein P. (2008), Być singlem – próba zrozumienia singli [w:] P. Sztompka, M.Boguni-Borowska (red.). Socjologia codzienności, 142–157. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Turner J., Helms O. (1999), Rozwój człowieka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Tymicki K. (2001), Starokawalerstwo i staropanieństwo. Analiza zjawiska. Studia Socjologiczne, 4, 77– 106.

Tyszkowa M. (1990), Rodzina, doświadczenie i rozwój jednostki. Paradygmat teoretyczny badań [w:] M. Tyszkowa (red.). Rodzina a rozwój jednostki, 13–37. Poznań: Zakłady Graficzne.

Whitty M.T. (2003), Cyber-flirting. Playing at Love on the Internet. Theory and Psychology, 3, 339–357.

Włodarek J., Ziółkowski M. (1990), Teoretyczny i empiryczny status metody biograficznej we współczesnej socjologii [w:] J. Włodarek, M. Ziółkowski (red.). Metoda biografi czna w socjologii, 3-9. Warszawa–Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Żurek A. (2008), Single. Żyjąc w pojedynkę. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.