Styl przywiązania młodych kobiet a ich satysfakcja z życia w różnych fazach rozwoju rodziny

Alicja Malina

Abstrakt

Attachment style and partner relationships in early adulthood

In the presented study I examined the role of women’s attachment styles at different family development stages for their quality of life. A study involving 180 women in the stages of: engagement, marriage bond formation and the development of parenting styles was conducted. The Attachment Styles Questionnaire by M. Plopa and Satisfaction with Life Scale SWLS in the adaptation of Z. Juczyński were used in the study.

Statistical analysis showed the women’s attachment style correlates with satisfaction with life at all stages of family development. The growing importance of the secure attachment style in different stages of development was noted. Avoidant attachment style was associated with satisfaction with life among the brides, and women in the phase of parental attitudes development. Ambivalent attachment style is negatively correlated with satisfaction with life only during the phase of the marital bond development.

Słowa kluczowe: attachment style, satisfaction with life
References

Aronson E., Wilson T., Akert R. (2006), Psychologia społeczna. Poznań: Zysk i S-ka.

Bowlby J. (2007), Przywiązanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Boyd D., Bee H. (2008), Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk I S-ka.

Franken R. (2005), Psychologia motywacji. Gdańsk: GWP.

Gurba E. (2005), Wczesna dorosłość [w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.). Psychologia rozwoju człowieka. Tom 2. Charakterystyka okresów życia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hall C.S., Lindzey G., Campbell J.B. (2004), Teorie osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Havighurst R.J. (1981), Developmental Tasks and education. New York: Longmans.

Juczyński Z. (2001), Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: PTP.

Kazimierczak M., Plopa M. (2006), Style przywiązania partnerów a jakość ich komunikacji w małżeństwie [w:] H. Liberska (red.). Wybrane aspekty rozwoju społecznego człowieka w ciągu życia (115–126). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kuczyńska A. (1998), Sposób na bliski związek. Zachowania wiążące w procesie kształtowania się i utrzymania więzi w bliskich związkach. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Liberska H., Matuszewska M. (2006), Role małżeńskie w procesie rozwoju dorosłych [w:] red. H. Liberska. Psychologia rozwojowa, Wybrane aspekty rozwoju społecznego w ciągu życia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Obuchowski K. (2001b), Od przedmiotu do podmiotu. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej.

Plopa M. (2005a), Psychologia rodziny. Teoria i badania. Kraków: Ofi cyna Wydawnicza „Impuls”.

Plopa M., (2005b), Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań. Kraków: Ofi cyna Wydawnicza „Impuls”.

Rostowski J. (2003), Style przywiązania a kształtowanie się związków interpersonalnych w rodzinie [w:] I. Janicka, T. Rostowska (red.). Psychologia w służbie rodziny. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Salovey P., Sluyter D. (red.) (1999), Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.

Schaffer H.R. (2007), Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sztompka P. (2005), Socjologia. Kraków: Znak.

Wojciszke B. (2004), Psychologia miłości. Gdańsk: GWP.

Wojciszke B. (2005), Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Zazzo R. (red.) (1978), Przywiązanie. Ujęcie interdyscyplinarne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Ziółkowska B. (2005), Okres wczesnej dorosłości. Jak rozpoznać potencjał młodych dorosłych? [w:] A.I. Brzezińska (red.). Psychologiczne portrety człowieka. Gdańsk: GWP.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.