Styl przywiązania a relacje partnerskie we wczesnej dorosłości

Hanna Liberska,

Dorota Suwalska

Abstrakt

Attachment style and partner relationships in early adulthood

Attachment is the basis for the creation of close interpersonal relationships. The destination of the analysis was to identify whether there is a link between attachment style and partner relationships and to determine whether factors such as: a form of relationship, gender, length of relationship, education, having children, number of previous relationships are important to the quality of relationships and the attachment partners’s style.

The study involved 120 people (marriage, engagement, cohabitation). Used “The Intimacy, Passion, Commitment Questionnaire” by Acker and Davis (1992, Wojciszke, 2005) expanded by an additional scale of “satisfaction from the relationship,” Partner Relations Questionnaire” by Kurt Hahlweg and “The Attatchment Style Questionnaire” for Mieczysław Plopa.

The results showed that the attachment style of partners is important for their relationship. It was found that the form and length of relationship, number of previous partners, children, education and gender are important for some relationship partners. The form of relationship and number of previous partners are also important for the secure attachment style. The obtained data showed that the attachment styles affect the quality of relationships.

Słowa kluczowe: attachment styles, relationship, marriage, engagement, cohabitation
References

Ainsworth M.S. (1989), Attachments beyond infancy. American Psychologist, 44, 4, 709–716.

Anzieu D. (red.) (1978), Przywiązanie – ujęcie interdyscyplinarne (przeł. T. Gałkowski). Warszawa: PWN.

Birch A. (2007), Psychologia rozwojowa w zarysie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bowlby J. (1969), Attachment and Loss: Volume 1. Attachment, New York: Basic Books.

Bowlby J. (2007), Przywiązanie. (przeł. M. Polaszewska-Nicke). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Braun-Gałkowska M. (1985), Psychologia domowa. Małżeństwo– dzieci– rodzina. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Braun-Gałkowska M. (1992), Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych i niezadowolonych z małżeństwa. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Celmer Z. (1985), Człowiek na całe życie. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.

Hazan C., Shaver P. (1987), Romantic Love Conceptualized as an Attachment Process. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 511–524.

Hazan C., Shaver P. (1994), Attachment as an organizational framework for research on close relationships. Psychological Inquiry, 5, 1–22.

Janicka I. (2006), Kohabitacja a małżeństwo w perspektywie psychologicznej. Studium porównawcze. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Janicka I. (2008), Stosunki partnerskie w związkach niemałżeńskich. Przegląd Psychologiczny, 1, 37-53.

Józefi k B., Iniewicz G. (red.) (2008), Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kazimierczak M., Plopa M. (2006), Style przywiązaniowe partnerów a jakość komunikacji w małżeństwie. Psychologia Rozwojowa, 4, 115–126.

Kotlarska-Michalska A., Rusanen T., Niemelä P. (1997), Poczucie bezpieczeństwa społecznego w świetle badań polsko-fińskich. Poznań: „Promocja 21”.

Kobak R.R., Hazan C. (1991), Attachment in Marriage: Effects of Security and Accuracy of Working Models. Journal of Personality and Social Psychology, 60, 861–869.

Kuczyńska A. (1998), Sposób na bliski związek. Zachowania wiążące w procesie kształtowania się i utrzymania więzi w bliskich związkach. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Kwak A. (2005), Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Liberska H., Matuszewska M. (2006), Pełnienie ról małżeńskich a proces rozwoju dorosłych. Psychologia Rozwojowa, 11, 4, 25–35.

Łoś Z. (2010), Dyskusyjnie o klasyfi kacji i pomiarze wzorców przywiązania. Psychologia Rozwojowa, 15, 2, 61–75.

Matuszewska M. (1993), Zmiany rozwojowe młodych dorosłych w kontekście pełnienia społecznych ról rodzinnych. Kwartalnik Polskiej Psychologii Rozwojowej, t.1, 1, s. 49–60.

Mikulincer M., Shaver P.R. (2007), Attachment in Adulthood. Structure, Dynamics, and Change. New York, London: The Guilford Press.

Plopa M. (2003), Rozwój i znaczenie bliskich więzi w życiu człowieka [w:] B. Wojciszke, M. Plopa (red.). Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie, 49–79. Kraków: Wydawnictwo „Impuls”.

Plopa M. (2005a), Psychologia rodziny. Teoria i badania. Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.

Plopa M. (2005b), Więzi w małżeństwie i rodzinie – metody badań. Kraków: Wydawnictwo „Impuls”.

Rostowski J. (1987). Zarys psychologii małżeństwa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Rostowski J. (2003), Style przywiązania a kształtowanie się związków interpersonalnych w rodzinie [w:] I. Janicka, T. Rostowska (red.). Psychologia w służbie rodziny, 19–31. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Ryś M. (1999), Psychologia małżeństwa w zarysie. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Slany K. (2008), Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.

Sternberg R. (1986), A triangular theory of love. Psychological Review, 93, 119–135.

Szopiński J. (1986), Synonimem więź psychiczna. Problemy Rodziny, 1, 35–37.

Turner F.S., Helms D.B. (1999), Rozwój człowieka (przeł. W.Zagórska). Warszawa: WSiP.

Wojciszke B. (2004), Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Wojciszke B. (2005), Psychologia miłości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Vasquez K., Durik A.M., Hyde J.S. (2002), Family and Work: Implications of Adult Attachment Styles.Personality and Social Psychology Bulletin, 28, 7, 874–886.